SLU-nyhet

Notiser från VH:s fakultetsnämndsmöte den 25 september 2019

Publicerad: 26 september 2019

Översyn av centrumbildningar

Inom SLUs arbete med resursöversyn av universitetsadministration gällande Råd- och nämndarbeten har vi på fakulteten gått igenom befintliga centrumbildningar, kommittéer och nätverk. Arbetsgruppen presenterade en summering av arbetet som har resulterat i smärre justeringar så som likriktningar av arbetssätt och hopslagningar av verksamheter som har tydliga beröringspunkter.

Kompetensförsörjningsarbetet

För att kunna bedöma och värdera fakultetens långsiktiga kompetensförsörjningsbehov genomförs nu ett omfattande arbete på fakultets-,institutions- och ämnesområdesnivå. Följande delar kommer att ingå:

-En morfologisk analys som ger en kvantitativ och kvalitativ helhetsbild över forskning, samverkan och utbildning per ämnesområde.  

-Sammanställning av institutionernas rapporter om kompetensförsörjningsbehov inklusive prioriteringar. 

-Aktuella översynsrapporter 

Målet är att skapa en bedömningsmodell för det långsiktiga kompetensförsörjningsarbetet och beräknas kunna tas i bruk 1:a kvartalet 2020.

SCAW och Vetenskapliga rådet

En utredning startas för att utvärdera nationellt centrum för djurvälfärd (SCAW) och det vetenskapliga rådet för djurskydd. Utredningen genomförs av Charlotte Hallén Sandgren med Kristina Dahlborn som sekreterare. Arbetet ska redovisas till rektor och dekan senast 15 januari 2020.

Studentvälkomnande

Studentrepresentanterna berättade om en väldigt lyckad studentmottagning. Ett nytt grepp i år var att man välkomnade de internationella studenterna tre dagar innan de svenska studenterna kom. Detta fungerade väldigt bra och gjorde att man bättre hann med de internationella studenterna, något man därför tänker fortsätta med.  

Strategi 2021 - 2023

Vi fastställde fakultetens arbete med att ta fram en ny strategi för 2021 – 2023. Inspirationsseminarier är inplanerade under hösten och workshops kommer att genomföras i november. Tidsplan och datum för dessa händelser kommer att skickas ut till alla på VH. 

VH:fakultetens delegationsordning 

Delegationsordningen uppdateras efter rektors beslut att på fakultetsnivå införa JLV-kommitté. Dessutom uppdateras delegationsordningen i syfte att harmonisera vårt arbetssätt med de andra fakulteternas  samt att minska den administrativa hanteringen vid tillsättning av högre anställningar. 

Ekonomi

Halvårsbokslutet visar ett ekonomiskt resultat där det balanserade kapitalet inte minskar i takt med det som institutionerna har budgeterat. Totalt har VH nu 89,6 mkr i balanserat  kapital. Vi är lite för försiktiga på grund av vår historia med ekonomiska underskott. Men nu uttryckte ekonomen Jimmy att det nog är dags att släppa stödhjulen!

Fakultetsnämnden höll med honom och betonade att institutionerna bör använda medel så att det balanserade kapitalet framöver inte överstiger + 10 %. 

Relaterade sidor:

Kontaktinformation

Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, SLU
dekan.vh@slu.se, 018-67 10 00

Sidansvarig: charlotta.lantz@slu.se