SLU-nyhet

Notiser från VH:s fakultetsnämndsmöte den 23 oktober 2019

Publicerad: 23 oktober 2019

Strategi 2021 - 2025

SLU har våren 2019 inlett arbetet med att ta fram en ny strategi inklusive vision, mål m.m., att gälla från år 2021. Ett övergripande syfte med verksamhetsstrategin är att skapa en gemensam riktning.

Det är rektors ambition att innehållet i de olika strategierna ska vara tydligt kopplade till varandra. Arbetet med universitets-, fakultets-, och institutionsstrategierna sker parallellt i tid.

Vår fakultet börjar arbeta med detta redan nu för att hinna fånga så många synpunkter och perspektiv som möjligt. Det gör vi genom workshops och inspirationsseminarier. Det är av stor betydelse att så många som möjligt medverkar, så anmäl er till dessa så att vi får in bra och nyttiga inspel från verksamheten! Information och länk till anmälan kommer via e-post till vh-alla.

Målsättningen är att ha grunden till fakultetens strategi klar innan semesterperioden 2020. Fakultetsstrategierna ska efter fastställandet ingå som bilagor till universitetsstrategin.

Agronomprogrammen och näringarna

Agronomprogrammen är under pågående revidering. I det arbetet har vi dialogmöten med näringarna. Det första av tre planerade dialogmöten med syfte att jobba med utveckling av agronomutbildningen har nyligen hållits. Mötena diskuterar bland annat definitionen av yrkesrollen agronom, examensmål, kompetenser på programnivå och utbildningens syfte. Nästa dialogmöte är planerat till november.

Lägesrapport - jämställdhet och lika villkor

Vicedekan Maja Malmberg introducerade fakultetsnämnden för den nya organisationen för Jämställdhet och lika villkor, inklusive den nya rollen jämställdhetshandläggare som ska finnas på varje fakultetskansli. Det finns mycket att göra inom området och flera aktiviteter finns planerade. Det är viktigt att inse att även det vi inte ser finns. Det ska fångas upp med hjälp av fokusgrupper för t ex studenter, doktorander och visstidsanställda.

Future Faculty

Unga disputerade forskare på SLU har organiserat sig i det man kallar Future Faculty. Visionen är att skapa bästa möjliga akademiska miljö för unga forskare att uppnå sin fulla potential. Alla fakulteter är representerade och Maja Malmberg är vice ordförande. Är du intresserad? Läs mer här.

Rekryteringsärenden

Institutionen för kliniska vetenskaper har anhållit om att adjungera en universitetslektor i veterinärmedicinsk epidemiologi. Fakultetsnämnden bifaller anhållan och beslutade att starta processen.

Fakultetsnämnden beslutade fastställa anställningsprofil för en biträdande universitetslektor i juversjukdomar och för en universitetslektor i bioinformatik.

SLU:s digitaliseringsprocess

Rektor har initierat en process för hur SLU kan utnyttja digitala tekniker på bättre sätt. Vid ledningsrådet uppmanades vi att diskutera frågan i olika grupperingar för att få in tankar och synpunkter kring detta. Enkla digitala stödsystem för både forskning och utbildning identifierades som viktiga behov.

Debattartiklar om veterinärutbildningen

Den senaste tiden har ett antal debattartiklar publicerats angående veterinärutbildningen. Det har föranlett ett antal åtgärder som hanteras av programnämnden.

Nästa fakultetsnämndsmöte

  • 11 december

_____________________

Translation to English will be published soon.

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, SLU
dekan.vh@slu.se, 018-67 10 00

Sidansvarig: charlotta.lantz@slu.se