SLU-nyhet

Resultatet av genomlysningen av Tilda-systemet

Publicerad: 21 december 2018

Konsultbyrån Knowit har presenterat sin rapport ”Genomlysning av projekt Tilda”. I rapporten rekommenderas en nystart av projektet, där man går igenom och förtydligar de uppsatta målen för att säkerställa att rätt krav ställs på ett systemstöd för arkivering och publicering av forskningsdata. Nästa steg blir sedan en matchning av målen mot befintliga system.

Enligt rapporten bör man i första hand använda redan utvecklade system, antingen kommersiella eller sådana som har utvecklats av externa aktörer. Ett förslag på lösning som utnyttjar befintliga system inom SLU och integrerar dessa med andra tillgängliga produkter finns, men innan ett beslut fattas behöver en detaljerad kravanalys göras.

Det finns en stark efterfrågan i organisationen på ett systemstöd för arkivering och publicering av forskningsdata. Erfarenhet och goda kunskaper har förvärvats under den tid projektet pågått. Idag finns också en tydlig beställarorganisation i Data Curation Unit (DCU). Detta väger delvis upp de svagheter som lyfts fram i rapporten vad gäller t.ex. bristande samsyn avseende målbilder för projektet och brister i kunskap om e-arkiv, samt ger bra förutsättningar för att kunna föra en för samtliga parter tydlig kommunikation.

Andra områden där svagheter har identifierats är tillämpningen av vald projektmodell och valet av tekniklösning (öppen källkod). Otydlig kravställning och –analys samt avsaknaden av kravanalytiker har har lett till missförstånd och förseningar. Delar av det som under projektet har utvecklats i öppen källkod har visat sig mindre lämpligt att använda i det fortsatta arbetet, främst på grund av behovet av uppgradering av programvaran.

Beställarna av rapporten; universitetsdirektören, cheferna för IT-avdelningen, ledningskansliet och biblioteket diskuterar nu rapportens innehåll och möjliga vägar framåt.

Frågor om rapporten och dess innehåll kan ställas till DCU (dcu@slu.se).


Kontaktinformation

Data Curation Unit (DCU)
Sekretariatet för arkivering och publicering av forskningsdata
e-post: dcu@slu.se, om DCU

Sidansvarig: dcu@slu.se