Ida Kollberg om program- och kursutbudet vid NJ-fakulteten

Senast ändrad: 17 juni 2024
Ida Kollberg, foto.

Dekanen har gett ett uppdrag åt Ida Kollberg att fortsätta det arbete som påbörjades förra året i och med den utredning som professor Jan Eriksson genomförde och som avsåg en genomlysning av program- och kursutbud inom det område som programnämnden (PN-NJ) ansvarar för.

Det övergripande målet är att stärka kvalitet och ekonomi i kurserna, vilket idag bedöms påverkas negativt av det mycket stora antalet kurser med få studenter per kurs som ges.

Ida Kollberg jobbar på institutionen för växtproduktionsekologi. Där forskar hon på växt-insektsinteraktioner, är studierektor för grundutbildningen och ansvarar för några kurser. Ida pluggade själv till biolog på SLU och disputerade på institutionen för ekologi. Till hösten har hon varit på SLU i 25 år. 

Vad är bakgrunden till det nya uppdraget?

– Kursekonomin är idag ansträngd. Vi har för få studenter som sprids över för många kurser vilket ger för lite pengar per student. Det resulterar i antingen neddragningar på kurserna eller mindre ersättning till lärarna. Undervisning ska ges med hög kvalité och samtidigt ge lärarna skäligt betalt, därför är det här ett jätteviktigt uppdrag.  

Vad innebär det kommande arbetet?

– Vi kommer att göra en grundlig genomlysning av de kurser och program som fakulteten erbjuder för att framförallt se hur vi kan minska antalet kurser med få studenter, kan t.ex. kurser slås ihop eller omarbetas, samläsas, eller ska vissa tas bort? Det utesluter inte att vi även behöver jobba i den andra änden, att locka hit mer studenter, men det inkluderas inte i det här uppdraget.

Vilka är involverade i arbetet?

– Sju arbetsgrupper med olika ansvarsområden har bildats där framförallt programnämndens ledamöter och respektive programstudierektor kommer vara engagerade. Sedan får vi se hur det hela utvecklar sig.

Hur ser tidplanen ut?

– I november ska arbetsgrupperna rapportera till PN. I mars kommer ett förslag till stärkt kursekonomi att lämnas över till fakultetsledningen.

Foto: Ida Kollberg.


Kontaktinformation

Ida Kollberg, forskare, studierektor för grundutbildningen
Institutionen för växtproduktionsekologi, SLU
ida.kollberg@slu.se