1 Aug

Online

Seed money call for interdisciplinary research

To strengthen interdisciplinary research, Future Forests is launching a seed money call in subjects related to forest sciences and sustainable forestry development.

Vad kan du söka till?

 1. Korta projekt/pilotstudier som kan ligga till grund för större tvärvetenskapliga projekt, t.ex. etablering av fältförsök, inventeringar, surveys eller intervjustudier samt vetenskapliga sammanställningar.
 2. Medel för att skriva ansökningar med ett inter-, multi-, eller transvetenskapligt angreppssätt.

Medlen kan användas som lönemedel, för att täcka logi och resor för projektdeltagare och för att organisera seminarier och workshops.

Vem kan söka?

Forskare och doktorander på SLU, Skogforsk och Umeå universitet (UmU). Vi uppmuntrar att inkludera juniora kollegor i projektet. Vi uppmuntrar även ansökningar med en medsökande partner från samhälle eller sektor.

Hur mycket kan du söka?

Du kan söka 50 000-100 000 SEK per projekt. Upp till fem projekt kommer att bli beviljade.

Sista ansökningsdatum: 1 augusti, 2022

Ansökningsförfarande: Skicka ansökan som PDF till registrator-sfak@slu.se

Ansökan ska innehålla följande information:

 • Kort CV över projektledare och medsökande, som inkluderar de tre mest relevanta publikationerna för projektet (max 1 sida CV per sökande)
 • Projektbeskrivning (max 2 sidor, typsnitt 11, Arial) som redogör för
  • Syfte och mål
  • Hur projektet är inter-, trans- eller multidisciplinärt
  • Planerade aktiviteter inklusive tidsplan
  • Budget
  • Etiskt övervägande (om relevant)
  • Deltagare och deras planerade medverkan till projektet
  • Kommunikationsplan

Behörighet

Projekten behöver uppnå följande kriterier:

 • Huvudsökande måste vara anställd på SLU, Skogforsk eller UmU.
 • Projektet måste vara relevant för hållbar utveckling av framtida skog

Urvalskriterier

Projekten kommer att prioriteras utifårn följande kriterier:

 1. Projektets potential att bidra till tvärvetenskaplig forskning.
 2. Projektets relevans för skogsvetenskap och praktik.
 3. Deltagande från juniora forskare och/eller aktörer utanför akademin.
 4. Genomförbarhet med tanke på budget och tidsplan.
 5. Nytänkade och projektets möjlighet att bidra till innovativa lösningar för skogssektorn.

Utvärdering och redovisning

Utvärdering och beslut görs av plattformens styrgrupp samt dekan vid SLU skogsfakultet. Beslut tas cirka en månad efter ansökningstidens slut.

Ett beslutat projekt kan påbörjas direkt efter att avtal är upprättat och signerat och pågå upp till 12 månader. En slutrapport ska lämnas till Future Forests administration högst två månader efter projektets slutdatum.