Research School Funding (2013-2016)

Last changed: 20 October 2013

Genom en central satsning på ökat samarbete finns nu möjlighet att söka stöd för nya forskarskolor. Stödet får användas för aktiviteter (t.ex. extra kostnader för kurser, resor, workshops) och administration. Stödet får inte användas till OH, externa lönemedel, eller basanslag för kurser (detta söks i vanlig ordning för varje enskild kurs). Forskarskolorna ska producera utbildningsaktiviteter i form av kurser, seminarier, workshops, nätverksträffar, studiebesök, etc. För att fakulteten ska erhålla dessa medel måste minst 25 % av antalet utbildningsaktiviteter vara utförda i samverkan med andra intressenter och partners utanför SLU. Därutöver måste minst 25 % av antalet utbildningsaktiviteter i respektive fakultets forskarskolor vara utförda som samarrangemang med andra SLU-forskarskolor. Aktiviteter som utförs med extern partner och flera SLU-forskarskolor kan tillgodoräknas båda kraven ovan. Skriftliga överenskommelser skall finnas för samtliga samarbeten.

Forskarskolor som planerar att uppfylla dessa kriterier kommer därför att premieras. Utöver detta ser fakulteten positivt på forskarskolor som ger kompetenser av inomvetenskapligt värde för flertalet doktorander vid fakulteten. Utbildningsaktiviteterna inom forskarskolorna ska utvecklas så att deras lärandemål baseras på examensmålen.

The support will be evaluated yearly and research schools are expected to produce annual reports specifying;
1) research education activities and number of participants,
2) evaluation summaries from participants,
3) proportion of research school activities performed together with external partners as well as other research schools within SLU.

Ansökningstillfällen för nya forskarskolor är 1 februari och 1 september. Beslut om tilldelning fattas av fakultetsnämnden på de närmaste efterföljande fakultetsnämndsmötena. Enskilda forskarskolor kan tilldelas maximalt 1.5 MSEK. Ansökningar skickas elektroniskt till forskningssekreterare (Eva Andersson) och bör innehålla beskrivning av forskarskolans syfte, innehåll, mål, bemanning, tids- och budgetplanering (varav första året ska vara detaljerat). Det åligger fakultetsnämnden att utse koordinatorer och en styrgrupp, samt att årligen följa upp varje forskarskola.


Contact