CV page

Göran Sundblad

Göran Sundblad

Presentation

My work is centered around applied research in order to provide scientific advice to lake and coastal management. Topics include ecosystem based fisheries management, recreational fisheries, monitoring, mapping and species distribution modelling, environmental compensation, ecosystem services, indicator development, spatial planning and food web interactions. Lately also the applicability of eDNA for fish monitoring.

Research

Ecocoa - Environmental compensation in coastal areas

ePIKE - Developing quantitative eDNA methods for pike monitoring (in swedish)

PlantFish & the Stickleback wave - interactions between benthic plants and large predatory fish in coastal areas of the Baltic Sea

Management goals for nationally managed species

Recreational fishing in Sweden

Stock- and ecosystem analyses

Pilot project - developing indicators for under utilized fish species

Supervision

Erik Karlsson, PhD-student (co-supervisor). Environmental DNA in northern pike. 2019-

Ofír Svensson, MSc (supervisor). Evaluation of filter and extraction kits for eDNA-based quantification of Northern pike density. 2020.

Selected publications

Peer reviewed (selected):

Eklöf JS, Sundblad G, Erlandsson M, Donadi S, Hansen JP, Eriksson BK, Bergström U. 2020. A spatial regime shift from predator to prey dominance in a large coastal ecosystem. Communications Biology, 3, 1–9, doi: 10.1038/s42003-020-01180-0

Sundblad G, Bergström L, Söderqvist T, Bergström U. 2019. Predicting the effects of eutrophication mitigation on predatory fish biomass and the value of recreational fisheries. Ambio, doi: 10.1007/s13280-019-01263-1

Hansen JP, Sundblad G, Bergström U, Austin ÅN, Donadi S, Erikssson BK, Eklöf JS. 2019. Recreational boating degrades vegetation important for fish recruitment. Ambio, doi: 10.1007/s13280-018-1088-x

Florin A-BF, Reid D, Sundblad G, Näslund J. 2018. Local conditions affecting current and potential distribution of the invasive round goby – Species distribution modelling with spatial constraints. Estuarine, Coastal and Shelf Science, 207: 359-367. Doi: 10.1016/j.ecss.2017.10.005

Donadi S, Austin ÅN, Bergström U, Eriksson BDHK, Hansen JP, Jacobson P, Sundblad G, van Regteren M, Eklöf JS. 2017. A cross-scale trophic cascade from large predatory fish to algae in coastal ecosystems. Proceedings of the royal society B: biological sciences. 284: 20170045. Doi: 10.1098/rspb.2017.0045

Sundblad G, Bergström U. 2014. Shoreline development and degradation of fish reproduction habitats. Ambio, 43: 1020-1028. Doi: 10.1007/s13280-014-0522-y

Sundblad G, Bergström U, Sandström A, Eklöv P. 2014. Nursery habitat availability limits adult stock sizes of predatory coastal fish. ICES Journal of Marine Science, 71:672-680. Doi: 10.1093/icesjms/fst056

Sundblad G, Bekkby T, Isaeus M, Nikolopoulos A, Norderhaug KM, Rinde E. 2014. Comparing the ecological relevance of four wave exposure modelling methods. Estuarine, Coastal and Shelf Science, 140: 7-13. Doi: 10.1016/j.ecss.2014.01.008

Sundblad G, Bergström U, Sandström A. 2011. Ecological coherence of marine protected area networks: a spatial assessment using species distribution models. Journal of Applied Ecology, 48: 112-120. Doi: 10.1111/j.1365-2664.2010.01892.x

Ljunggren L, Sandström A, Bergström U, Mattila J, Lappalainen A, Johansson G, Sundblad G, Casini M, Kaljuste O, Eriksson B K. 2010. Recruitment failure of coastal predatory fish in the Baltic Sea coincident with an offshore ecosystem shift. ICES Journal of Marine Science 67:1587-1595. Doi: 10.1093/icesjms/fsq109

Sundblad G, Härmä M, Lappalainen A, Urho L, Bergström U. 2009. Transferability of predictive fish distribution models in two coastal systems. Estuarine, Coastal and Shelf Science 83: 90-96. Doi: 10.1016/j.ecss.2009.03.025

 

Reports and popular science (selected)

Eklöf J, Hansen J, Bergström U, Sundblad G, Erlandsson M, Donadi S, Eriksson BK. 2021. Spiggvågen – ett pågående tronskifte i Östersjöns kustekosystem. Svealands Kustvattenvårdsförbund Rapport 2021, sid 32-33.

Sundblad G, Larsson S, Wennerström L, Linderfalk R, Halldén A. 2019. Fritidsfiskets omfattning i Vättern 2017. Fångster av röding, lax och öring. Aqua reports 2019:7. Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet, Drottningholm Lysekil Öregrund. 25+14 sidor.

Hansen J, Eklöf J, Austin Å, Bergström U, Sundblad G, Donadi S, Eriksson BK. 2019. Vegetation och rovfisk – viktiga för ett välfungerande kustekosystem. Svealands Kustvattenvårdsförbund Rapport 2019, sid 20-23.

Magnusson K, Kagervall A, Palm, Sundblad G, Sandström A, J Dannewitz. 2018. Biologiskt underlag - status och skyddsbehov för vild lax och öring i Vänern med fokus på Gullspångsälvens bestånd. Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet, Drottningholm Lysekil Öregrund. PM, 40 sidor. SLU.aqua.2018.5.2-105.

Sundblad G, Sundelöf A, Ovegård M, Karlsson M, Blomqvist G, Carlstrand H, Thörnqvist S. 2018. Fritidsfiske inom fisk-, havs- och vattenförvaltningen. Nationell plan för datainsamling. Aqua reports 2018:22. Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges lantbruksuniversitet, Drottningholm Lysekil Öregrund. 65 sidor.

Sandström A, Jonsson S, Asp A, Belin P, Sundblad G. 2017. Gädda i Vänern – test av metoder för inventering av lek- och uppväxtområden och bedömning av beståndsstatus. Vänerns vattenvårdsförbund. Rapport nr 101. ISSN 1403-6134, 46 p.

Gullström M, Sundblad G, Mörk E, Lilliesköld Sjöö G, Naeslund M, Halling C, Lindegarth M. 2017. Utvärdering av videoteknik som visuell undervattensmetod för uppföljning av marina naturtyper och typiska arter – metodsäkerhet, precision och kostnader. Havs- och vattenmyndighetens rapport 2017:8. ISBN 978-91-87967-56-6, 40 p

Gundersen H, Bryan T, Chen W, Moy FE, Sandman A N, Sundblad G, Schneider S, Andersen JH, Langaas S, Walday MG. 2017. Ecosystem Services In the Coastal Zone of the Nordic Countries. TemaNord 2016:552. Nordic Council of Ministers, Copenhagen, 127 p.

Sundblad G, Bergström U, Hansen J. 2014. Värdefulla vikar behöver bättre skydd. Svealands Kustvattenvårdsförbund Rapport 2014, sid 26-28.


Contact

Researcher at the Department of Aquatic Resources; Enheten för Stora sjöar
Telephone: +46104784292
Postal address:
Sötvattenslaboratoriet, Stångholmsvägen 2
17893 DROTTNINGHOLM