Information och service för medarbetare på SLU
Information och service för medarbetare på SLU

Betygssystem

Rektor beslutar om

  • interna föreskrifter om betygssystem samt kompetenskrav och befogenheter för examinator
  • generella regler och riktlinjer för examination och betygssättning

Fakulteterna beslutar om

  • vem som är examinator eller vem som ska utse examinator för varje kurstillfälle.

Examinator beslutar om

  • betygskriterier för varje kurstillfälle
  • betyg för varje enskild student

SLU:s studenter får betyg enligt en fyrgradig skala, eller en tvågradig skala om det finns beslut om undantag för viss kurs eller visst program. (Gäller ej inresande utbytesstudenter som studerar vid SLU inom utbytesavtal). Som beteckningar för betygsstegen ska U-3-4-5 användas. Betyget ”U” (underkänd) rapporteras dock inte i Ladok.

Examinator utses enligt delegationsordning för respektive fakultet och i enlighet med de interna föreskrifter som rektor beslutat. I normalfallet ska varje kurstillfälle ha en (1) examinator. Självständiga arbeten (examensarbeten) kan dock ha flera examinatorer vid varje kurstillfälle. Vem som är examinator för respektive kurstillfälle ska framgå av kurshemsida (motsvarande).

Examinator är ansvarig för att kursens innehåll och nivå följer fastställd kursplan. Examinator fastställer betygskriterier och ansvarar för bedömning av studenternas prestationer. Examinator fattar betygsbeslut (undertecknar underlag till Ladok). Andra lärare får medverka i examinationen enligt examinators instruktioner, men det är examinator som har det slutgiltiga ansvaret för examinationen och fattar beslut om betyg.

Betygskriterier ska finnas som bilaga till kursplanen senast vid kursstart. Inför varje kurstillfälle ska samtliga fordringar för godkänd kurs tydliggöras.

 

Kontakt

Johan Torén, Ledningskansliet, Box 7070, 750 07 Uppsala, Tel. 018-672219

....................................................................................................................................................

Länkar

Fakultetslänkar

Sidan uppdaterad: 2014-04-03.

Sveriges lantbruksuniversitet har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Skara, Umeå och Uppsala.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817
Kontakt om webbplatsen: Webbredaktionen@slu.se