Information och service för medarbetare på SLU
Information och service för medarbetare på SLU

Statlig tjänstepension

Det finns två olika avtal:

  • PA –91 för anställda som är födda 1942 eller tidigare.
  • PA –03 för anställda som är födda 1943 eller senare.

Den stora förändringen är att vi går från ett förmånsbaserat till ett avgiftsbaserat pensionsavtal men även den förmånsbestämda pensionen finns med i det nya avtalet.

Den statliga tjänstepensionen består av:

Förmånsbestämd ålderspension

Anställda som är födda före 1943 går helt på det gamla avtalet PA -91, som är en förmånsbestämd ålderspension. Övergångsregler finns för redan intjänad pensionsrätt, enligt PA –91, för anställda födda mellan 1943 och 1972.

För hel förmånsbestämd tjänstepension måste tjänstetiden uppgå till minst 30 år.

Pensionsunderlaget är den genomsnittliga pensionsgrundande lönen de fem sista kalenderåren närmast före det år då pensionsåldern är uppnådd.

Ansökan skickas till den anställde från personalavdelningen.

Utbetalningen som görs i samband med anställningens upphörande är livsvarig.

Kåpan Tjänste, kompletterande ålderspension

Arbetsgivaren betalar in en avgift som motsvarar 2 % av den anställdes inkomst för alla som omfattas av ett statligt pensionsavtal. (Avgiften är 1,7 procent för anställda födda före 1943).

Avgiften förvaltas av Kåpan pensioner.

Anställda tillgodoräknas premier mellan 28 till 65 års ålder.

Kåpan utbetalas utan ansökan mellan 65 – 70 års ålder. Om utbetalningen skall göras vid annan tidpunkt skall detta meddelas skriftligt till SPV senast 2 månader före tänkt uttagstidpunkt.

Blankett för detta finns att hämta på www.spv.se eller kan beställas via telefon 060-18 75 85.

Information om pensionsbelopp redovisas i ¨det vita¨ kuvertet som kommer från SPV.

Individuell ålderspension (Kåpan ålderspension),

gäller för anställda födda 1943 eller senare.

Arbetsgivaren betalar en avgift som motsvarar 2,5 % av utbetald lön. Pensionen intjänas mellan 23 – 65 års ålder. Det är den del som den anställde själv kan välja att placera hos utvalda förvaltare.

För utbetalning av den individuella ålderspensionen får den anställde kontakta den eller de försäkringsgivare som förvaltar denna förmån. 

Pension till efterlevande

I PA -03 ingår också en pension till efterlevande. Om en statligt anställd avlider får den efterlevande familjen en tidsbegränsad efterlevandepension.

Sjukpension

En arbetstagare som har beviljats hel sjukersättning, som inte är tidsbegränsad, har vid entledigande rätt till sjukpension.

Om sjukersättningen är tidsbegränsad eller på deltid utgår tillfällig sjukpension.

 

För mer information om PA-91 Tjänstepension och PA-03 Tjänstepension se SPV:s hemsida: http://www.spv.se.

 

Om du har frågor om informationen eller om du inte hittar det du söker kan du Lönefunktionen.

Sidan uppdaterad: 2015-02-24. Sidansvarig: gunilla.eriksson@slu.se

Sveriges lantbruksuniversitet har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Uppsala och Umeå.
Tel: 018-67 10 00 • Fax: 018-67 20 00 • Org nr: 202100-2817 • Om webbplatsen