Resebidrag och stipendier

Senast ändrad: 22 januari 2019

Doktorander vid SLU kan söka olika former av interna bidrag till resor, liksom bidrag från externa finansiärer.

Resebidrag från SLU

För doktorander finns det olika former av resebidrag vars detaljer beskrivs nedan.

Resebidrag för internationalisering

För att främja internationalisering under forskarutbildningen på SLU och de två första åren efteråt, finns tre fonder att söka medel från för internationella aktiviteter.

Forskarstuderande kan söka stipendium för kortare eller längre studiebesök, deltagande i internationella doktorandkurser och för konferenser eller workshops.


För den som har disputerat är medlen särskilt ämnade för den som avser att söka internationella forskarkontakter för en fortsatt akademisk karriär. Dessa fonder utlyses två gånger per år, med sista ansökningsdag 15 oktober och 15 februari. De fonder som är aktuella är:

SLU Fond för internationalisering av forskarutbildningen (FUR)
Enbart för doktorander vid SLU att söka.

Knut och Alice Wallenbergs Jubileumsfond
Denna fond är särskilt ämnad för att främja svensk forskning och medlen är främst ämnade för doktorander samt för disputerade upp till två år efter disputation.

Lennart Hjelms fond
Utlyses bara på vårens utlysning och skall främja internationalisering av forskning och forskarutbildning vid SLU. Från denna fond kan doktorander och disputerade upp till två år efter disputation söka medel för internationella aktiviteter.

Så här söker du

Tillvägagångssätt
Alla fonder söks på ett och samma webbformulär under en månad på våren respektive hösten.

Här kan du ansöka om resebidrag. 


Sista ansökningsdag

Sista ansökningsdag för hösten 2021 är 15 oktober.

 

Beviljade ansökningar


Kontakt: travelgrants@slu.se

Resebidrag till SLU- och NOVA-kurser

Doktorander antagna till forskarutbildning vid SLU kan söka bidrag till rese- och övernattningskostnader vid deltagande i SLU-kurser eller NOVA-kurser. OBS: rese och logikostnader för deltagande i Enheten för pedagogisk utvecklings (EPU:s) pedagogiska kurser ersätts genom att fakturan från resebyrån konteras på Kostnadsställe: 1019999 och Projekt: 96110102.

Ansökan görs i förväg och ska innehålla en uppskattning av den förväntade kostnaden. Uppskattning av resekostnad ska göras utifrån de billigaste alternativen. Boendebidraget är högst 90 euro per natt i högst sex nätter. Endast faktiska kostnader upp till den godkända summan ersätts.

Ansökningarna behandlas löpande. Det finns inget sista ansökningsdatum. Om ansökan beviljas får den sökande ett skriftligt intyg på att Rådet står för resekostnader och eventuella logikostnader upp till en viss specificerad summa.

Vi rekommenderar att doktorandens institution står för kostnaderna till dess att kursen är avslutad. Därefter skickar institutionen en internfaktura baserad på de verkliga kostnaderna tillsammans med en kopia på doktorandens intyg om fullgjord kurs till Rådet för forskarutbildning (kostnadsställe 979).


ANSÖKNINGSBLANKETT för resebidrag till SLU-kurser respektive NOVA-kurser (doc). 

Ansökan om bidrag skickas till Rådet för utbildning på forskarnivå (FUR), antingen via e-post (lotta.jaderlund@slu.se) eller vanlig post till adressen nedan.

Om du skickar in via e-post, vänligen omvandla blanketten till en pdf-fil och be din huvudhandledare att godkänna ansökan genom att använda elektronisk signatur (EduSign). Sänd därefter in den godkända ansökan via e-post.

Adress: FUR, att. Lotta Jäderlund, Box 7070, 750 07 Uppsala


För mera information kontakta: Lotta Jäderlund, tel: 018-6710 00

Stipendier från SLU

Doktorander har inte stipendier från SLU utan från någon extern bidragsgivare och då gäller avtal som dessa parter avtalat med varandra. Stipendier från SLU regleras med ett rektorsbeslut. Dessa regler gäller för stipendier finansierade av externa finansiärer.

Externa resebidrag och stipendier

 

Sidansvarig: Lotta.Jaderlund@slu.se