Regler och delegationsordning för utdelning av stipendier vid SLU

Senast ändrad: 23 januari 2019

Dessa regler, antagna av Rektor vid SLU den 6 maj 1998 och som gäller för stipendier som beslutats om efter den 1 juli 1998, är anpassade till den skatterättsliga regleringen så att stipendier kan utgå utan beskattningseffekter. De begränsningar som följer av dessa regler grundar sig därför i huvudsak på skatterättslig lagstiftning och praxis.

Tillämpningsområde

1 §

Följande regler gäller för utdelning av stipendier vid SLU med undantag av stipendier som utdelas av stiftelse eller donationsfond som förvaltas av SLU. Reglerna gäller inte heller forskarstipendier som via SLU utges av Europeiska gemenskaperna. För dessa stipendier gäller särskilda bestämmelser.

Vem får besluta om utdelning av stipendier ?

2 §

Under de förutsättningar som anges nedan beslutar dekaner och prefekter om utdelning av stipendier. Beslutanderätten kan inte delegeras.
Om rättsläget förefaller särskilt oklart, eller om tveksamhet angående tillämpning av reglerna föreligger av annat skäl, skall beslut fattas av rektor.

3 §

Det åligger den som beslutar utdela ett stipendium att kontrollera om förhållandena för skattefrihet föreligger.
Om det vid en senare kontroll visar sig att ett stipendium utdelats i strid med de skatterättsliga bestämmelserna skall skatt och arbetsgivaravgifter erläggas av den institution eller fakultet som utdelat stipendiet.

4 §

Regler för utdelning av stipendier fastställs av givaren. Dessa regler får inte strida mot bestämmelserna i denna skrift eller mot gällande skatteregler.

Till vem får stipendier utdelas ?

5 §

Utdelning av stipendium förutsätter att personen inte är eller tidigare har varit anställd vid SLU. Personen får inte heller ha uppburit utbildningsbidrag. Om särskilda skäl föreligger kan dock stipendium utdelas trots att personen har varit anställd eller uppburit utbildningsbidrag. Som särskilda skäl räknas bland annat att lång tid har förflutit sedan anställningen eller utbildningsbidraget upphörde.

6 §

Stipendium får, om särskilda skäl föreligger, utdelas till student under  grundutbildning.

7 §

Stipendium får utdelas till gäststuderande för forskarutbildning. Vid bedömningen av om en person skall betraktas som gäststuderande skall hänsyn tas till samtliga omständigheter. När en person har bott i Sverige i mer än sex år krävs särskilda skäl för att personen skall anses som gäststuderande.

8 §

Stipendium får utdelas till gästforskare som bedriver postdoktoral forskning för egen meritering. Vid bedömningen av om en person skall betraktas som gästforskare skall hänsyn tas till samtliga omständigheter. När en person har bott i Sverige i mer än sex år krävs särskilda skäl för att personen skall anses som gästforskare. Normalt krävs att personen disputerat högst tre år före ansökningstillfället.

9 §

Stipendium får utdelas till besökare från utlandet under korttidsvistelse vid SLU. Som korttidsvistelse räknas vistelser som understiger två veckor. Om särskilda skäl föreligger kan korttidsvistelsen överstiga två veckor.

Vilken typ av stipendium får utdelas m. m.

10 §

Endast skattefria stipendier får utdelas.

11 §

Stipendier för doktorander som är avsedda att vara ett alternativ till lön eller annan form av studiefinansiering får inte finansieras med statsmedel.

12 §

Med undantag av 8 och 9 §§ skall utdelning av stipendium endast ske för mottagarens utbildning. Detta skall manifesteras genom att det finns en plan för utbildningen redan när stipendiet söks.

Innan beslut fattas om utdelning av stipendium för postdoktoral forskning skall det finnas en beskrivning av projektet där det klart och tydligt redovisas forskningens karaktär av egen meritering. Det skall också framgå att stipendiet inte utgör ersättning för arbete.

13 §

Det får inte ställas krav på stipendiatens prestationer.

14 §

Ett beslut om att utdela ett stipendium kan normalt inte återtas.

Stipendiers omfattning

15 §

Om stipendiet skall utgå för endast tre månader kan utbetalning göras varje månad under denna tid.

16 §

Om stipendiet skall utgå under längre tid än tre månader får utbetalning göras vid högst fyra tillfällen per år.

17 §

Ett stipendium kan under inga förhållanden utgå under längre tid än två år.

18 §

Stipendiets grundstorlek och totala ekonomiska ram fastställs av givaren.
Stipendium till annan än postdoktoral forskare och besökare från utlandet bör vara i nivå med Svenska Institutets norm. Högre eller lägre nivå bör motiveras särskilt.

Stipendium till postdoktoral forskare bör vara i nivå med Naturvetenskapliga forskningsrådets normer. Högre eller lägre nivå bör motiveras särskilt.

Stipendium till besökare från utlandet bör täcka skäliga kostnader för uppehället under vistelsen.


Kontaktinformation

HR-specialisterna
HR-enheten, Personalavdelningen, SLU               

Sidansvarig: lotta.hansson@slu.se