Undervisa online

Senast ändrad: 04 maj 2022

Utbrottet av coronaviruset innebär att all undervisning på SLU ska bedrivas på distans med digitala verktyg. På den här sidan får du tips på hur du kan ställa om din undervisning från traditionell salsundervisning till undervisning online.

Tänk på det här om du undervisar på distans

Nu när vi alla ska lägga om vår undervisning till former där studenterna inte behöver komma till campus finns det några saker att tänka på.

Skapa tydlig struktur

När utbildning bedrivs på distans och studenterna i huvudsak sitter hemma och arbetar behöver kurser och kursmoment vara mycket tydligt strukturerade. Erfarenheten visar ofta att struktur är mycket centralt i all undervisning på distans.

Ge tydliga instruktioner

Utförliga studiehandledningar med schema, instruktioner och datum för deadlines, videosammankomster m.m. är i det här sammanhanget mycket värdefulla. När studenterna är spridda på olika platser kan de också behöva hjälp att strukturera samarbetet med andra studenter. Om studenter ska arbeta i grupp eller ge varandra återkoppling på sådant de skrivit kan det behövas ett tydligt ramverk för hur det ska gå till.

Aktivera dina studenter

Vid distansundervisning är det svårare att behålla uppmärksamheten länge. Tänk därför på att hålla kortade undervisningspass med insprängda pauser för frågor eller diskussioner mellan studenterna.
Det är en bra idé att använda gruppindelningsfunktioner s.k. breakout rooms där studenterna kan diskutera de presentationer som ges och komma med frågor och kommentarer.

Ett annat pedagogiskt grepp som verkar fungera bra på distans är ”flipped classroom” eller ett seminarium där studenter i förväg tittar på en inspelad föreläsning, läser eller skriver något som skickas in och som alla kan ta del av. Då kan du använda tiden online till helklassdiskussion, gruppsamtal eller grupparbete. Det är lättare för studenterna att behålla fokus om de själva är aktiva!

En aktiverande åtgärd är att använda ”direktquiz-verktyg” som Mentimeter eller Zooms inbyggda poll-verktyg. Frågorna och deras svar kan skapa ett gynnsamt klimat i inledningen av ett undervisningspass och också fungera på en koll på vad som är klart och oklart.

Dina studenter sitter ofta ensamma vid sina datorer, med hjälp av Zoom kan du skapa pedagogiska och sociala situationer. Du kan ha genomgångar efter examination, gemensamma diskussioner och också erbjuda möten för diskussioner, fika och gemensamma luncher.

Anpassa för särskilda behov

Vid en snabb övergång till distansundervisning, vilket nu är fallet för de flesta, behöver lärare reflektera en extra gång över de studenter som har särskilda behov. Vilken anpassning av undervisningen eller vilka särskilda lösningar behöver göras för dem? Det kan vara extra viktigt med struktur. Det kan även bli aktuellt att förlänga tiden för olika uppgifter.

En annan sak är att inte ha för långa sessioner i muntliga möten. Det kan vara svårt att hålla koncentrationen på distans då många saker kan distrahera oss när vi sitter vid datorn. Undvik spontana ändringar även om du vill lägga in högaktuella frågor. Lägg ut sådant som ska läsas i förväg så att de som behöver tid till läsande inte behöver göra det under lektionen. Tänk även på att testa ljud och bild innan du startar din undervisning online.

Inlämningsuppgift

Traditionell hemtentamen som läraktivitet

Hemtentamen kan göras i många olika former. Ofta fungerar olika upplägg olika bra beroende på t.ex. ämnesinnehåll och vilka erfarenheter studenterna har. En mer omfattande hemtentamen fungerar i många fall också som en central läraktivitet för kursen. Det är inte ovanligt med hemtentor som studenterna arbetar med i några dagar eller upp till två veckor.  Det är viktigt att tydliggöra när läraktiviteten är slut och övergår till en examination och när det är dags för bedömning.

En vanlig form av hemtentamen är att studenterna får en tre, fyra övergripande frågor att arbeta med. Att besvara frågorna ska normalt kräva att studenterna använder en bredd av de kunskaper som kursen ska ge. Det vanligaste är att studenterna har flera dagar på sig att arbeta fram de ofta omfattande svaren. För att skapa engagemang och samtidigt förebygga fusk lägger många lärare in individuella element i frågorna, t.ex. att studenterna ska utgå från en växtlokal i närheten av där de bor, en personlig erfarenhet eller ett företag/en organisation de har egen erfarenhet av.

Hemtentamen kan naturligtvis förekomma i många andra varianter, men man måste alltid anpassa tentamen till det faktum att studenterna har tillgång till litteratur, internet, människor i sin omgivning mm. Hemtentamen lämpar sig därför sällan för att bara examinera enkla faktakunskaper. Däremot kan man ganska effektivt examinera även faktakunskaper under förutsättning att de ingår i en mer omfattande analys studenterna ska göra.

Uppgifter i Canvas
Inlämningsuppgifter i Canvas passar bra när studenten ska skriva längre texter. De kan granskas med Urkund och styras med datum och tid.

Projektuppgift

Olika typer av projektarbeten kan studenter arbeta med på distans såväl individuellt som i grupp. Projektarbeten i grupp kan vara ett bra sätt att skapa ett socialt sammanhang för studenter som arbetar hemifrån, då risken annars är att ensamhet och känslan av att vara utlämnad till sig själv kan påverka motivationen negativt. Kan man som lärare genom projektuppgifter i grupp få igång interaktionen mellan studenterna är det också sannolikt att samarbetet fortsätter kring studierna i övrigt.

Projektarbetsformen används ofta för att studenterna ska få arbeta i en form som förbereder dem för arbetslivet och är mer autentiskt. Projektuppgifter kan vara av mer praktisk eller teoretisk natur. På distans kan studenterna samla data av olika slag lokalt för att sedan analysera i relation till kursen, men det kan också vara att göra rent teoretiska analyser eller litteratursammanställningar.

Uppgifter i Canvas
Inlämningsuppgifter i Canvas passar bra när studenten ska skriva längre texter. De kan granskas med Urkund och styras med datum och tid.

Grupper i Canvas
Du kan dela in studenterna i olika arbetsgrupper i Canvas. Varje grupp får sin egen arbetsyta där studenterna kan diskutera, samarbeta och dela filer. Som lärare kan du följa gruppernas arbete.

Läsa och skriva

Går vi längre tillbaka i tiden betydde distansundervisning att studenter fick litteratur och material hemskickat läste och skrev olika typer av uppgifter kopplade till litteraturen. De färdiga uppgifterna skickades tillbaka till läraren för rättning och återkoppling. Den här generella grundtanken kan vi arbeta med även idag samtidigt som vi med dagens tekniska stöd kan ta in nya element såsom kamratåterkoppling, samskrivning eller serieskrivning där en student bygger vidare på vad andra har gjort.

Uppgifter i Canvas
Inlämningsuppgifter i Canvas passar bra när studenten ska skriva längre texter. De kan granskas med Urkund och styras med datum och tid.

Föreläsning

Live

Ett snabbt sätt att överföra planerade föreläsningar till undervisning på distans är att helt enkelt föreläsa över internet. Värt att tänka på vid en live-föreläsning via nätet är att det kan vara trögare att få studenterna aktiva och faktiskt ställa frågor eller delta på andra sätt. Som föreläsare kan det vara bra att lämna lite längre pauser för att möjliggöra frågor eller kanske också direkt efterfråga respons från studenterna.

På SLU är det bästa verktyg vi har för detta Zoom. I Zoom kan läraren skapa ett rum där hen kan föreläsa och interagera med studenterna. Alla som deltar i föreläsningen kan, om läraren så vill, både prata och skriva i en chatt. Med Zoom kan läraren också när så önskas låta studenterna diskutera i smågrupper genom något som kallas ”Break out rooms”

Zoom i undervisningen
Med zoom kan du dela ljud och använda webbkamera och skärm för presentationer och spela in dina lektioner samtidigt som du undervisar.

Breakout rooms i Zoom
Låt studenterna diskutera i smågrupper via s.k. Breakout rooms.

Filma

En annan lösning kan vara att spela in sin föreläsning som en video, där också en PowerPoint presentation kan visas. Om du spelar in en video så tänk på att det är tröttande att lyssna på en inspelad föreläsning, betydligt mer så än en liveföreläsning med möjlighet till interaktion. Dela gärna upp den inspelade föreläsningen i flera korta filmer (max 20 min).

Inspelning av föreläsning med Kaltura i Canvas

Ladda upp video i Canvas

Spela in i PowerPoint
Du kan spela in tal till din presentation direkt i PowerPoint och på så sätt enkelt skapa en film.

Skärminspelning
Skärminspelning är när du spelar in allt som händer på din datorskärm, till exempel en presentation eller om du vill visa något på webben. 

Utbildningsmedia
Utbildningsmedia kan hjälpa dig med att spela in video med ett mer proffesionellt resultat. 

Spela in ljud

Du kan även spela in din föreläsning som enbart ljud, eventuellt kan den kompletteras med att studenterna har tillgång till dina föreläsningsbilder. Fördelen med enbart ljud är att det inte ställer lika höga krav på uppkoppling och att studenterna kan tillgodogöra sig innehållet även om de inte sitter framför en skärm. I regel går det också bättre att ha längre sammanhängande föreläsningar jämfört med video.

Börja gärna med att spela in 30 sekunder och sedan lyssna på resultatet. Det är viktigt att du blir nöjd med kvaliteten. Försök minimera störande bakgrundsljud.

Din mobil
Alla mobiler kan idag användas för att spela in ljud med god kvalitet. 

Kaltura i Canvas
Videoverktyget i Camvas kan också användas för att spela in enbart ljud.

Audacity
Ett fritt, open sourceprogram för att spela in och redigera ljud.

Seminarium

Live

Det snabbaste sättet att flytta ett seminarium som är planerat att utföras på campus till distans är att använda Zoom. Ett seminarium med ett begränsat antal studenter går ofta ganska bra att genomföra i Zoom på samma sätt som det var planerat för klassrummet. Det viktigaste är att läraren har bekantat sig med Zoom i förväg och att studenterna är förberedda med headset och kamera. Det är också viktigt att alla går in i Zoom i god tid innan seminariet ska börja så att eventuella problem kan rättas till utan att ta tid av seminarietiden.

Zoom i undervisningen
Med zoom kan du dela ljud och använda webbkamera och skärm för presentationer och spela in dina lektioner samtidigt som du undervisar.

Skriven diskussion

Att genomföra seminariediskussioner i ett diskussionsforum innebär i regel att man stäcker ut det över tiden så att deltagarna gör annat mellan sina inlägg i diskussionen. I den här typen av samtal och diskussioner är inte deltagarna lika fokuserade i diskussionen, men de har å andra sidan mer tid för eftertanke mellan inläggen. Den här annorlunda diskussionsstrukturen innebär att diskussionsforum inte är lämpligt för alla typer av lärande man kan vilja få till i ett seminarium.

Det andra alternativet för distansseminarium i skriftlig form, chattforum, upplever många lärare som svårarbetat. Men det kan fungera bra t.ex. i sammanhang där varje inlägg i diskussionen förväntas vara mycket kortfattat.

Diskussioner i Canvas
Diskussionsforum där studenter kan diskutera, samarbeta och lösa uppgifter tillsammans.

Grupper i Canvas
Du kan dela in studenterna i olika arbetsgrupper i Canvas. Varje grupp får sin egen arbetsyta där studenterna kan diskutera, samarbeta och dela filer. Som lärare kan du följa gruppernas arbete.

Fältarbete/exkursion

Filma

Olika former av träning utomhus på eller utanför campus är ett naturligt inslag i många utbildningar. Att göra detta på distans i hemmiljö är en utmaning och särskilt då man vanligtvis gör detta i grupp. Du kan välja att själv spela in den miljö ni skulle ha besökt och låta studenterna jobba utifrån din film.

Du kan även låta studenterna själva finna miljöer och objekt som de kan filma och skicka in (glöm inte att de bör finnas med själva på bilden och att filmen ska vara kort). Filmerna kan på samma sätt som i flipped classroom bli ett underlag för diskussion via distans eller för frågor kopplade till filmerna som du lägger upp i Canvas.

Att ha direkt kontakt via mobiler skulle kunna vara en möjlighet men mobiltäckningen kan vara ett hinder liksom gruppstorleken. Det blir därför osäkert och svårplanerat. Ibland blir man tyvärr tvungen att ersätta ett fältarbete med ett projektarbete/en inlämningsuppgift. I andra fall kan det inte ersättas då det handlar om att träna färdigheter och det behövs en viss mängd, eller det handlar om våra sinnen med lukt och rumslig uppfattning.

Film via mobilen

Ladda upp video i Canvas

Examinationer på distans

Externa resurser

SUNET
På den här sidan samlar Sunet information om resurser samt webinar anordnade av lärosätena själva, som alla är välkomna att delta vid.
Zoom-Canvas-Kaltura Café

SVERD
Råd och resurser om att flytta undervisningen till distans.
SVERD Online resurser

ITHU
Facebook-grupp om undervisning online.
ITHU Facebook-grupp