NyA

Senast ändrad: 09 september 2022
NyA logo

NyA är ett nationellt antagningssystem som används av i princip alla universitet och högskolor i Sverige. NyA används för antagning till kurser och program på både grund- och avancerad nivå.

NyA används för antagning till kurser och program efter att de sökande anmält sig på www.antagning.se  eller www.universityadmissions.se 

NyA expertklienten

I NyA expertklienten gör respektive lärosäte behörighetskontroll, meritvärdering och antagning. 
I NyA kan också information om varför en sökande bedömts som icke-behörig hittas, liksom gymnasiemeriter och meriter från samtliga svenska universitet och högskolor. Giltiga resultat från högskoleprovet finns noterade, och för sökande från andra länder än Sverige finns ofta meriterna samlade om den sökande erhållit en tidigare akademisk examen.

NyA-webben

För institutionspersonal är NyA-webben ett enklare sätt att ta del av statistik, se hur många sökande som bedömts behöriga, se andelen förstahandssökande i förhållande till det totala antalet sökande etc. Innehållet i NyA-webben är detsamma som i NyA expertklienten, skillnaden är att du bara ser de uppgifter som tillhör den institution som du är anställd vid. Via NyA-webben görs också all reservantagning, både för program och kurser.

NyA-webben får man tillgång till antingen genom sin roll (utbildningsregistreringsroll GU och FU), eller genom att du aktivt anmält att du vill ha tillgång till NyA-webben. Du gör detta genom att be den katalogansvarige på institutionen att lägga till dig på de roller du önskar (NyA-rollen basanvändare och NyA-rollen för utdata, samt om du ska sköta reservantagning för din institution, NyA-rollen för reservantagning). Din prefekt kommer du få uppgift om ansökan, och om hen godkänner går ärendet vidare till antagningen för godkännande.

Utöver godkännande för respektive roll krävs att du har en kontrollerad förtroendenivå kopplat till ditt AD-konto, detta kan IT-stöd hjälpa dig med.

NyA-roller i Idis

Det finns tre olika Idis-roller som ger olika behörigheter i NyA-webben: 

  1. NyA-rollen basanvändare – ger behörighet att logga in i NyA-webben. 
  2. NyA-rollen för utdata – ger behörighet att söka ut uppgifter om enskilda studenter samt att plocka ut ansöknings- och antagningslistor. 
  3. NyA-rollen för reservantagning – ger behörighet att anta reserver och släcka behörighetsvillkor. 

De två första rollerna saknar organisationskoppling och ger behörighet för hela SLU. Den tredje rollen organisationskopplas till specifika institutioner beroende på vilken institution användaren behöver behörighet för. 

Notera! Om du tillhör rollen Utbildningsregistreringsroll i Idis tillhör du automatisk NyA-rollerna med samma organisatoriska koppling. 

Om du har utbildningsregistreringsrollen men behöver kunna anta reserver och/eller släcka villkor även på någon annan institution går det bra att lägga till rollen för reservantagning med den nya institutionen, utöver utbildningsregistreringsrollen. 

Vem lägger till personer i rollerna? 

Katalogansvarig i Idis lägger till personal i NyA-roll/Utbildningsregistreringsroll – och om behövs kopplarrollen till de organisationsenheter personen ska inneha ha behörighet för. 

Katalogansvarig kan även uppdatera en persons redan tilldelade rollinnehav och koppla organisationsenheter i efterhand. 

Vem godkänner rolltilldelningen? 

Respektive prefekt/avdelningschef inom administrationen godkänner i Idis rollinnehavet för sin egen organisationsenhet. 

Notera! Godkännande krävs endast för rollen NyA-rollen för reservantagning och Utbildningsregistreringsrollen. 

Hur vet jag vem som tillhör en roll eller inte? 

medarbetarwebben finns möjlighet att ta ut olika rapporter från Idis roller. Exempel på rapporter: 

  • Vilka roller finns tillsatta på en specifik organisatorisk enhet?
    (välj institution i listan och klicka på knappen View Report längst till höger) 
  • Vilka innehar en specifik roll?
    (välj roll i listan och klicka på knappen View Report längst till höger) 

Vem ger mig tillgång till NyA-webben? 

Alla som tillhör NyA-rollerna eller Utbildningsregistreringsrollen får per automatik behörighet till NyA-webben. 

Hur funkar NyA-webben? 

Du kan ta del av manualer på NyA-webben sidorna https://www.uhr.se/nyawebben/publika-sidor/logga-in/ 

Vid frågor kontakta

antagning@slu.se