AI & Akademisk Integritet

Senast ändrad: 18 september 2023

AI-baserade textbots som till exempel ChatGPT väcker ett antal frågor om akademisk integritet, eftersom AI kan producera alltmer sofistikerade texter.

Inledning

AI utvecklas snabbt och påverkar nu även högre utbildning i allt högre grad. AI-stöd kommer att vara en del av allas vår vardag och det finns många möjligheter men även givetvis risker. Den senaste tiden har allt fler fått upp ögonen för framför allt roboten ChatGPT som kan svara på avancerade frågor och snabbt skapa välformulerade texter utifrån olika önskemål.  (Det finns dock ett antal andra robotar som Googles Bard, Perplexity med flera).

Vad är egentligen nytt?

Hemtentamen där studenterna ska skriva ett PM eller liknande har aldrig varit helt rättssäkert. Att låta andra (kompisar, ”snälla” föräldrar eller kommersiella aktörer) skriva studentens uppsatser har förekommit mycket länge. Redan på Linnés tid kunde man köpa sig en skriven avhandling.

Däremot har det nu blivit snabbt, enkelt och tillgängligt för alla att kunna få en relativt välskriven text på sekunden. Dessutom integreras just nu flera av dessa chatbotar i Office 365, Microsoft BING och Googles sökverktyg med mera.

Fungerar inte våra plagiatkontrollsystem?

Nej, befintliga plagiatkontrollsystem som Ouriginal kan inte hitta AI-texter! Originaltexter skrivs varje gång en person använder en chatbot så det är inget plagiat i vanlig mening. Däremot kommer mjukvara som kan känna igen AI-skriven text. Det finns dock alltid sätt att ta sig runt teknikstödda kontrollsystem så vi ska nog inte förlita oss bara på dem.

Hur ska vi då hantera detta?

Frågan måste tas på allvar och AI är här för att stanna. Vi menar att det går att hantera genom ett bra informationsarbete (till både lärare och studenter), översyn av universitetets policyer och riktlinjer, samt framför allt genom genomtänkta examinationsstrategier.

Kom ihåg att AI-stött skrivande kommer att vara en del av studenternas framtida yrkesliv så vi måste också tillsammans lära oss att hantera det på ett förnuftigt sätt och se hur vi kan utnyttja och integrera tekniken i undervisningen utan att det samtidigt leder till fusk.

Men hur kommer AI och chatbotar att påverka vårt sätt att undervisa?

Det får nog framtiden utvisa men nedan finner ni några saker ni kan göra redan nu!

 • Informera er själva om möjligheterna med AI!
 • Informera studenterna om att ni som lärare känner till möjligheterna med AI-stöd och diskutera med studenterna om regler och normer för akademiskt skrivande.
 • Betona vikten av källkritik!
 • Fundera på vad och hur ni vill examinera? Ämneskunskapen eller förmågan att skriva?
 • Om det är studenters förmåga att skriva väl strukturerade texter med bra språk så kan det vara klokt att använda er av övervakad salstentamen där studenterna inte har tillgång till nätet och AI-stöd.

 • Använd mer muntlig examination.
 • Kombinera gärna olika examinationsmetoder som till exempel PM och muntlig examination.
 • Låt studenterna vara medskapande av tentamen där studenterna tar fram och skriver frågor, svar och bedömningskriterier. Läraren väljer sedan ut vad som tas med på tentan.
 • Försök att flytta fokus från summativ till formativ bedömning, dvs följ studenternas lärandeprocess och bedöm inte bara slutresultatet utan milstolpar i processen mot lärandemålen!
 • Ha gärna deltidsseminarier där studenterna får beskriva hur de har tänkt att strukturera materialet och hur de har gjort för att hitta sina källor. Låt dem visa upp sina halvfärdiga uppsatser för er lärare och sina kurskamrater etc.
 • Leta efter förändrat språk i uppsatserna. Brukar studenten utrycka sig på det här sättet?
 • Var noga med att följa upp studenternas referenser och se till att de även anger sidhänvisningar i sina källhänvisningar. Alla chatbotar anger inte referenser och till exempel Perplexity som gör det ger ofta väldigt enkla referenser utan sidhänvisningar. Dessutom genererar den också ibland rena nonsenstexter.
 • Låt skrivuppgifterna knyta an till andra moment i kursen som exkursioner, labbar, seminarier, föreläsningar. Ju mer specifika detaljer om just ett specifikt kurstillfälles moment som krävs i uppgiften, desto svårare blir det för AI-verktygen att skriva en bra text.
 • Du kan be studenterna att vara mer personliga i sitt skrivande eller till exempel skriva loggböcker om sitt lärande och uppgifterna på kursen. Att låta studenterna anta ett ”metaperspektiv” på sitt lärande kan vara svårt för en AI att hantera. Till exempel vad har studenten lärt sig under kursens gång, och hur kommer denna kunskap hjälpa dem i deras framtida yrken?

 • Slutligen, försök integrera AI i undervisningen på ett konstruktivt sätt! Studenter kan bland annat träna att leta efter källor som stödjer faktaunderlaget i en AI-skriven text och därigenom öka sin kunskap om informationskompetens.

Se AI seminariet från 230503:
AI & AI (Artificial Intelligence and Academic Integrity)

Sonja Bjelobaba är forskare vid Centrum för forsknings- & bioetik samt universitetslektor vid Institutionen för moderna språk vid Uppsala Universitet.

Andra seminarier

Fungerar AI detektorer för att upptäcka fusk?

18 oktober, 11:00-11:45

Sonja Bjelobaba, Uppsala universitet, har tillsammans med ett antal forskarkollegor testat hur väl AI-detektorer fungerar på olika slags texter.

https://wiki.sunet.se/pages/viewpage.action?pageId=156926092

När, hur och varför passar AI i olika examinationsformer?

15 September 10:00 - 11:30

Det digitala seminariet arrangeras av SUHF:s expertgrupp för högskolepedagogiska frågor i samarbete med Nätverket för IT i högre utbildning (ITHU) och Det högskolepedagogiska lyftet (ett uppdrag inom UHR).

https://suhf.se/aktiviteter/nar-hur-och-varfor-passar-ai-i-olika-examinationsformer/

Beyond ChatGPT - what next for generative AI in higher education?

Friday 23 June from 14.30-15.30 CEST.

For quite some time, researchers have explored generative artificial intelligence - capable of producing texts and images that could have been made by humans. Yet in recent months, this technology has dominated headlines due to the launch of ChatGPT, a free tool for creating texts.

This joint webinar will take stock of higher education institutions’ experiences and explore how policies in this area may benefit institutions and their communities.

Read more about the seminar

AI can do your students' written assignments, so what now for assessments?

Wednesday 3 May from 13.00 - 14.00 CET

Assessment in education is changing AIs such as ChatGPT a language model bot is moving rapidly into everyday life. Our response to AI entering the learning space will be to look at what we are assessing and why we are assessing it. This webinar will investigate practical solutions to the integration of such AIs into the skills development of our students. Ideas around assessing the writing process rather than the final product will be discussed.

Presenter: David Smith, Professor of Bioscience Education at Sheffield Hallam University, UK.

Read more about the seminar

WASP-ED COMMUNITY EVENT

Torsdag 20 april, kl 9:30-16:30, Plats: Klara Stockholm

Hur kan vi i inom högre utbildning, myndigheter, organisationer och företag samarbeta för att bättre möta behoven och utveckla AI-kompetensen i Sverige?
Läs mer


Kontaktinformation

Vill du diskutera frågor kring AI och Akademisk Integritet med oss på avdelningen för Lärande och digitalisering kontakta våra pedagoger på enheten för pedagogisk utveckling.

Mail: epu@slu.se