Definitioner

Senast ändrad: 06 februari 2023

Begrepp som används inom utbildningen vid SLU:

Examinator

Examinator är ansvarig för att kursens innehåll och nivå följer fastställd kursplan. Examinator fastställer betygskriterier och ansvarar för bedömning av studenternas prestationer. Examinator undertecknar betygsbeslut (underlag till Ladok). Vem som är examinator för respektive kurstillfälle ska framgå av kurssida (motsvarande).

Fakultet

SLU:s verksamhet är indelad i fyra fakulteter. Läs mer om SLU:s fakulteter.

Kursansvarig institution

Kursansvarig institution (motsvarande) har ansvaret för genomförandet av en kurs. Förutom kursansvarig institution kan det finnas en eller flera medansvariga institutioner (motsvarande) som medverkar i kursens genomförande.

Kursledare

Kursledare är den lärare eller annan anställd inom SLU som är operativt ansvarig för kursens genomförande. Kursledare kan vara lärare eller annan anställd inom annat lärosäte vid beställd utbildning. Kursledarens kontaktuppgifter ska finnas tillgängliga för studenterna. Examinator och kursledare kan vara samma person.

Lärare

SLU anställer lärare som professorer (inbegripet adjungerade professorer och gästprofessorer), universitetslektorer (inbegripet adjungerade lektorer), biträdande universitetslektorer, adjunkter (inbegripet adjungerade adjunkter). I dagligt tal används dock ofta begreppet lärare för all undervisande personal.

Student

Med student avses den som är antagen till och bedriver högskoleutbildning och med doktorand en student som är antagen till och bedriver utbildning på forskarnivå.

Endast antagna studenter har rätt att delta i utbildningen. Den som är antagen till ett utbildningsprogram är inte automatiskt antagen till alla kurser inom programmet. Alla studenter måste uppfylla de krav på särskild behörighet som gäller för varje enskild kurs för att kunna antas till dessa.

Den som har accepterats som student i ett studentutbyte vid SLU (på grund- eller avancerad nivå) är programstudent under utbytestiden. Däremot omfattas inte studerande i uppdragsutbildning av regelverket för utbildning på grund- och avancerad nivå .

Studierektor

Den studierektor som har ett övergripande ansvar för ett eller flera utbildningsprogram benämns programstudierektor. Han/hon får sitt uppdrag av den programnämnd som ansvarar för respektive utbildningsprogram.

Det finns vanligtvis även studierektor med ansvar för utbildning på grund- och avancerad nivå vid en institution. Han/hon benämns ofta studierektor, institutionsstudierektor, grundutbildningsansvarig (motsvarande) och får sitt uppdrag av institutionens prefekt.

Ämne, huvudområde

Kurser vid SLU klassificeras i olika ämnen. Vissa ämnen benämns huvudområden (tidigare huvudämnen), vilka utgör grund för generella examina. De ämnen/huvudområden som används vid SLU framgår av bilaga till Utbildningshandboken.
 


Kontaktinformation