Likabehandling

Senast ändrad: 04 januari 2019

”SLU ska präglas av en öppen attityd och respekt för människors olikheter och lika värde. Alla studenter ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter vid SLU oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder".

Ur SLU:s Handlingsplan för Lika villkor.


Diskrimineringslagen
Den som söker till utbildning eller är antagen som student på grund- eller forskarutbildningsnivå vid SLU, omfattas av Diskrimineringslagen (SFS 2008:567).


Lagen har till ändamål är att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett:

- Kön
- Könsöverskridande identitet eller uttryck
- Etnisk tillhörighet
- Religion eller annan trosuppfattning
- Funktionsnedsättning
- Sexuell läggning
- Ålder
 

Likabehandling vid SLU
Varje år ska SLU utarbeta en plan över sina åtgärder för att främja likabehandling av studenter. Likabehandlingsplanen ingår från och med 2011 i SLU:s Lika villkorsplan som gäller både studenter och anställda. Handlingsplanen syftar bland annat till att öka medvetenheten om diskrimineringslagen bland studenter och personal och den innehåller ett antal åtgärder som syftar till att förebygga förekomsten av diskriminering vid SLU.

Mer information om Lika villkorsarbetet vid SLU finns här.

Om det framkommer att en student eller sökande blivit utsatt för diskriminering eller trakasserier enligt Diskrimineringslagen ska SLU utreda och vidta de åtgärder som krävs för att förhindra fortsatta trakasserier.

SLU har riktlinjer vid misstanke om trakasserier av student.

En student som anser att SLU inte gjort tillräckligt för att åtgärda trakasserierna kan få hjälp från Diskrimineringsombudsmannen (DO) att föra saken vidare.

Studenter som vill ha råd och stöd i likabehandlingsfrågor kan vända sig till en studie- och karriärvägledare på utbildningsavdelningen genom att ringa
018-67 28 00 eller e-posta till studievagledning@slu.se.