Environmental Communication and Management, 60 hp

Senast ändrad: 29 april 2010

Utbildningsplanen är det officiella styrdokumentet för utbildningsprogram på grundnivå och avancerad nivå. Högskoleförordningen reglerar vad som ska ingå i utbildningsplanen. Den innehåller bland annat mål för programmet, uppläggning och krav för examen.

I bilagorna till utbildningsplanen finns följande uppgifter
Bilaga 1: Möjlighet till fortsatta studier
Bilaga 2: Studieplan för programmet, som anger de kurser som programmet omfattar och rekommenderad studiegång (ramschema) samt vidareutveckling av examenskrav
Bilaga 3: Anvisningar för självständigt arbete

Kursutbudet kan ändras under utbildningstidens gång.

Sista antagning till programmet är hösten 2010. Från och med höstterminen 2011 är programmet utökat till ett två-årigt masterprogram.

Utbildningsplan 2007 - 2009

Bilagor för studenter antagna ht 2007
Bilagor för studenter antagna ht 2008
Bilagor för studenter antagna ht 2009

Utbildningsplan för studenter antagna 2010

Bilagor för studenter antagna 2010 


Kontaktinformation