Environmental Communication and Management, 120 hp

Senast ändrad: 21 oktober 2010

Utbildningsplanen är det officiella styrdokumentet för utbildningsprogram på grundnivå och avancerad nivå. Högskoleförordningen reglerar vad som ska ingå i utbildningsplanen. Den innehåller bland annat mål för programmet, uppläggning och krav för examen.

I bilagorna till utbildningsplanen finns följande uppgifter
Bilaga 1: Möjlighet till fortsatta studier
Bilaga 2: Studieplan för programmet, som anger de kurser som programmet omfattar och rekommenderad studiegång (ramschema) samt vidareutveckling av examenskrav
Bilaga 3: Anvisningar för självständigt arbete

Kursutbudet kan ändras under utbildningstidens gång.

Utbildningsplan från och med hösten 2011
Bilagor för studenter antagna ht 2011

Utbildningsplan från och med hösten 2012
Bilagor för studenter antagna ht 2012
Bilagor för studenter antagna ht 2013
Bilagor för studenter antagna ht 2014


Kontaktinformation