Om kurser och kurstillfällen

Senast ändrad: 25 april 2023

Här kan du se vad som gäller angående kurstillfällen samt om att inrätta, ändra eller lägga ned en kurs. Via knappen till SLUkurs kan du se hela det befintliga kursutbudet vid SLU. Du kan också se vilka kurser som ingår i olika utbildningsprogram via ramscheman.

Programnämnd beslutar om kurstillfällen

Kurstillfällen för programkurser och fristående kurser beslutas av en programnämnd. Kontakta utbildningshandläggare eller utbildningsledare vid relevant fakultetskansli, om du har förslag angående framtida kurstillfällen. Utbildningsnämnden har beslutat om en gemensam årscykel för utbildningsplanering, se bilaga till utbildningshandboken.

Under september beslutar berörd programnämnd om kurstillfällen (ramschema) för kommande läsår.

Deadlines för institutioner

Senast den 15 oktober

  • Förslag till nya och ändrade kursplaner samt underlag till kurstillfällen för nya och nuvarande kurser lämnas till SLUkursadministratör (person med behörighet på institutionsnivå i SLUkurs).

Senast den 30 oktober

  • Förslag till nya och ändrade kursplaner inmatade i SLUkurs.
  • Kurstillfällen för nya och nuvarande kurser för kommande läsår inmatade i SLUkurs, gäller även kurstillfällen för fristående kurser och nya kurser med #-koder.

Inrätta, ändra eller lägga ner kurs

Programnämnd beslutar om kursplaner

För varje kurs ska det finnas en kursplan. Kursplan för programkurser och fristående kurser beslutas av en programnämnd. när det gäller att inrätta och lägga ner kurser. Kontakta utbildningshandläggare eller utbildningsledare vid relevant fakultetskansli, om du har förslag till ny kursplan eller om nerläggning av kurs. Utbildningsnämnden (UN) har beslutat att följa en årscykel för planering och beslut om utbildningsutbudet. UN har även beslutat om riktlinjer för kursplaner vid SLU, se utbildningshandbokens avsnitt 6.2 Kursplan.

Programstudierektor beslutar om ändringar

Programstudierektor (PSR) har mandat att besluta om smärre revideringar i befintliga kursplaner för kurser inom ansvarsområdet. Kontakta relevant PSR, om du har förslag till ändring av kursplan. Universitetsdirektören har beslutat om anvisningar för kursplaner, där tydliggörs bl.a. vilka ändringar som PSR får göra i en kursplan.

Observera att övergångsbestämmelser ska anges när en kurs ändras så att examinationsformer och fordringar för godkänd kurs påverkas samt när en kurs läggs ner. Det gäller även uppgift om ev. annan kurs som ersätter, ersätts av eller överlappar den berörda kursen.