Utbytesstudenter

Senast ändrad: 17 februari 2021

Utbytesstudenter är de studenter som kommer till SLU via ett samarbetsavtal, såsom Erasmus eller Nordplus. Utbytesstudenter jämställs med studenter antagna till program men handläggs i annan ordning.

Ansökningar och antagning

Information om ansökningsförfarandet för inresande utbytesstudenter finns på Exchange Studies.

  • 15 april för höstterminen och helt läsår
  • 15 oktober söker studenter för enbart vårterminen.

Datumen och ansökningsförfarandet gäller för alla de studenter som räknas till inresande utbytesstudenter.

Alla studenter som söker i tid, får hjälp av SLU att hitta en bostad under sin studietid.

För att en utbytesstudent ska bli antagen på SLU måste de söka och bli antagen till minst 25 poäng per termin. Utbytesstudenter ska läsa på heltid, men då det ibland kan vara svårt att välja kurser som fungerar att läsa samtidigt är gränsen satt till 25.

Språkkrav

SLU kontrollerer oftast inte utbytesstudenternas engelskakunskaper utan detta är reglerat inom avtal så att det ansvaret för denna kontroll ligger på hemuniversitet. SLU:s rekommendation är dock att utbytesstudenter har samma engelskanivå som andra studenter på SLU, läs mer om det på Language Requirements.

Vill studenterna läsa kurser på svenska måste de visa att de har svenska 2/B, samma svenskkunskaper som vi kräver av andra studenter på SLU. Mer information hittar du här.

Examen

SLU ska inte utfärda examen till utbytesstudenter, om inte annat framgår i avtalet eller samarbetet.

Terminsavgifter

Studenter som är på SLU som utbytesstudenter betalar ingen terminsavgift, oavsett vilket land de kommer ifrån. Detta har förhandlats bort i avtalet, men därför bygger också våra utbytesavtal på ömsesidighet och balans i mobiliteten

Nytt avtal

Har man akademiska kontakter och vill skapa ett nytt samarbete för studentmobilitet ska man först läsa informationen på Nytt avtal sedan ta kontakt med utbildningsledaren på den fakultet som man tillhör eller utbildningsavdelningen.

Olika utbytesprogram

När studenter kommer via följande samarbetsprogram antas de som utbytesstudent på SLU.

Bilateralt avtal

Bilaterala avtal kallas de avtal som SLU har tillsammans med ett universitet, oftast utanför Europa. Avtalen gäller oftast studentmobilitet inom grundutbildning men kan ibland även vara kopplade till forskningssamarbeten.

I de bilaterala avtalen finns ett stort krav på balans i utbytet. Det innebär att SLU oftast inte får skicka några studenter till det andra universitetet om de inte skickar någon student till SLU.

Utbytesstudenter som kommer via de bilaterala avtalen har oftast inga stipendier. Studenterna betalar oftast studieavgifter till hemuniversiteten fast de tillbringar en termin eller ett helt läsår på SLU.

Erasmus

Erasmus är ett samarbete för mobilitet inom Europa. De länder som räknas till Europa i Erasmus-sammanhang är:

  • De 27 EU-länderna
  • Island
  • Liechtenstein
  • Norge
  • Kandidatländerna; Turkiet och Kroatien

För att ett universitet ska kunna vara med i Erasmus krävs att universitetet har ansökt och beviljats ett så kallat Erasmus University Charter, EUC.

För att SLU ska kunna ta emot en student inom Erasmus programmet krävs att det finns ett avtal upprättat mellan SLU och det andra universitetet.

SLU har en policy att inte upprätta avtal för enskilda inresande studenter utan ett avtal måste bygga på långsiktiga akademiska kontakter. Läs mer om detta i dokumentet Kvalitetssäkring av avtalsprocessen.

Ett Erasmusutbyte ska vara minst 3 månader och längst 12 månader. Ett utbyte kan aldrig sträcka sig över två läsår. En student kan endast åka på ett utbyte under sina studier, även om man byter hemuniversitet.

Studenter som deltar i Erasmusutbytet erhåller ett stipendium från sitt hemuniversitet. Stipendiets storlek varierar mellan del olika länderna och ibland även mellan universitet i samma land.

Från och med läsåret 2010/2011 får alla studenter, oberoende av nationalitet och medborgarskap, som är inskrivna vid ett universitet som har EUC, delta i Erasmusprogrammet.

Erasmus Mundus

Studenter som läser på SLU på grund eller avancerad nivå inom ett Erasmus Mundus Action I eller II program räknas som utbytesstudenter, då det finns ett övergripande samarbetsavtal. Det innebär att de får samma service från Utbildningsavdelningen som andra utbytesstudenter.

För de Erasmus Mundus Action I program som SLU deltar i finns det en koordinator för programmet som arbetar på SLU. De är dessa koordinatörer som ansvarar för programmet. Utbildningsavdelningen finns som ett stöd då det gäller generella frågor samt ansökningar och antagning.

Enligt de regler som EU kommissionen ställer upp så har studenterna rätt att få undervisning i det svenska språket. Det är den institution/fakultet som deltar i programmet som är ansvarig för att köpa in undervisningen. Det finns flera olika företag som har undervisning i svenska till utländska studenter, bland annat Folkuniversitetet.

EU-finansierade samarbetsprogram

Inom denna kategori ryms många program. De mest kända är samarbeten mellan EU och tredje land; EU-USA Atlantis, EU-Kanada men även Tempus ingår.

Då det finns ett övergripande samarbetsavtal så räknas även dessa studenter som utbytesstudenter.

Om man önskar att ingå i ett externfinansierat samarbete måste berörd fakultetsnämnd godkänna deltagandet samt att ansökan måste godkännas av utbildningsavdelningen. På SLU är det rektor som skriver under avsiktsförklaringen (Letter of Intent, Letter of Mandate) och det måste gå via utbildningsavdelningen för att få en påskrift från rektor. Kontakter med fakultetsnämnden och utbildningsavdelningen ska ske i god tid före sista ansökningsdag.

Då dessa samarbeten oftast ska leda fram till att studenter erhåller dubbel eller gemensam examen från SLU, är det extra viktigt att kontrollera studenternas tidigare utbildning.

Linnaeus-Palme

Linnaeus-Palme är ett lärar- och studentutbytesprogram inom grundutbildning och avancerad nivå. Utbytet omfattar Linnaeus-stipendier för utresande svenska lärare och studenter och Palme-stipendier för inresande lärare och studenter från utvecklingsländer enligt OECD:s DAC lista. Programmet finansieras av Sida.

Initiativet till och det operativa ansvaret för programmet ligger hos de svenska institutionerna. Ansvaret för urval av lärare och studenter har cheferna för de inblandade institutionerna.

De studenter som beviljats Palme-stipendier söker till SLU som utbytesstudenter.

Mer information om Linnaeus-Palme.

Masterstudenter på gemensamma masterprogram

Inom ELLS så deltar SLU i ett gemensamt mastersprogram, EnvEuro.

Studenterna väljer att läsa antingen första eller andra året på SLU, beroende på programmets utformning.

När studenterna väljer att göra det andra året av programmet på SLU räknas de som inkommande utbytesstudenter. Väljer de att läsa år ett på SLU söker de och blir antagna på programmet på SLU. Antagningsprocessen måste granskas noggrant innan ett avtal om ett gemensamt mastersprogram skrivs på.

Nova/Nordplus

Nordplus är ett samarbetsprogram som finansieras av Nordiska Ministerrådet. En gång per år ansöker Nordplusnätverket om fortsatt finansiering.

Inom Nordplusprogrammet finns så kallad expressmobilitet samt mobilitet på hela terminer. Studenter kan alltså vara mobila för enbart en kurs upp till ett helt läsår.

Studenter som är mobila inom Nordplus får ett stipendium som delas ut av det universitet som koordinerar nätverket.

Inom Nordplusprogrammet finns inga krav på att studenten ska ha ett visst medborgarskap utan alla studenter som är inskrivna på något av de universitet som deltar i nätverket kan ansöka.

Sidansvarig: exchangestudies@slu.se