Pedagogiska utvecklingsprojekt 2016

Senast ändrad: 31 maj 2016

Utbildningsnämnden har avsatt 1 000 tkr som sökbara medel för pedagogiska utvecklingsprojekt för 2016 inom utbildning på grund- och avancerad nivå. De sökbara medlen avser att stimulera enskilda initiativ från studentkårer, lärare och andra anställda inom utbildning och pedagogik. Projekten ska i huvudsak genomföras under 2016, med skriftlig redovisning senast den 1 juli 2017.

Studentkårer, lärare och andra anställda inom utbildning och pedagogik vid SLU inbjuds att lämna ansökningar om medel för pedagogiska utvecklingsprojekt (inklusive utveckling av undervisningsmaterial).

Generellt prioriteras projekt som är av intresse för flera kurser eller program. Särskilt projekt inom följande områden kommer att prioriteras:

  • Utbildning för hållbar utveckling
  • Betygskriterier, bedömning, examination och betyg
  • Digital kompetens och E-lärande
  • Inkluderande kultur där mångfald och ett öppet diskussionsklimat välkomnas
  • Extern samverkan och kvalitetssäkring av den

Ansökan ska innehålla en kort beskrivning av projektets namn, mål och eventuell koppling till prioriterat område, vem/vilka som är ansvariga, planerat genom-förande med kostnadsbudget och uppföljning, samt förslag om hur resultaten ska spridas och implementeras. Det finns ingen särskild mall för ansökan som bör omfatta maximalt två A4-sidor. I budgeten anges även omfattningen av den arbetstid som enligt ansökan ska bekostas av projektmedlen.

Förslag till projekt ska godkännas och undertecknas av berörd prefekt (motsvarande), ställas till ordförande i utbildningsnämnden och skickas till registrator senast den 7 juni 2016(Registrator@slu.se). Frågor kan ställas till Roger Pettersson, utbildningsavdelningen (roger.pettersson@slu.se). Inkomna ansökningar bereds av en arbetsgrupp som beslutar om fördelning av 2016 års medel samt om rutiner för projektens återrapportering. I arbetsgruppen ingår utbildningsnämndens ordförande, två lärarrepresentanter, en studentrepresentant samt avdelningschefen för utbildningsavdelningen.

Välkommen med din/er ansökan!

Karin Holmgren Ordförande i utbildningsnämnden, prorektor


Kontaktinformation