Pedagogiska utvecklingsprojekt 2015

Senast ändrad: 31 maj 2016

Utbildningsnämnden har avsatt 800 tkr som sökbara medel för pedagogiska utvecklingsprojekt för 2015 inom utbildning på grund- och avancerad nivå. Dessutom avsatte rektor ytterligare 900 tkr, med syftet att stimulera initiativ från studentkårer, lärare och andra anställda inom utbildning och pedagogik.

Årets medel för pedagogiska utvecklingsprojekt är nu fördelade. Många projektförslag (totalt 53 ansökningar) av hög kvalitet inkom till utbildningsnämnden från studentkårer, lärare och andra anställda inom pedagogik och utbildning vid SLU. Av dessa har 19 projekt beviljats medel.

Det är glädjande att kreativiteten är stor inom det pedagogiska området. Det visar att SLU:s personal och studenter är i framkant när det gäller pedagogisk utveckling och lovar gott inför framtiden.

Lista på beviljade projekt

Följande områden har prioriterats vid bedömningen:

  • Distansundervisning och nätbaserat lärande
  • Case-pedagogik och extern samverkan
  • Internationalisering
  • Hållbar utveckling
  • Utveckling av undervisningsmaterial inom dessa områden

Dessutom har projekt som är av intresse för flera kurser eller program prioriterats. 

Återrapporteringen av projektet sker genom en kort skriftlig rapport (2-4 A4-sidor) som ska vara utbildningsnämnden (UN-sekr@slu.se) tillhanda senast den 10 maj 2016. Rapporten ska innehålla en sammanfattning av projektets utförande och resultat, samt en kort redovisning av kostnaderna i projektet. Sammanfattningen ska vara möjlig att publicera som gott exempel på webben.

Varje beviljat projekt ska vid förfrågan presenteras muntligt på utbildningsnämndens årliga Utbildningskonferens april-maj 2016.

Lena Andersson-Eklund Ordförande i utbildningsnämnden, prorektor


Kontaktinformation