Utbildningsmotiverade lektorat 2018

Senast ändrad: 21 oktober 2021

Utbildningsnämnden har avsatt medel för strategiska satsningar med syfte att vidareutveckla SLU:s utbildning på grund- och avancerad nivå. Startstöd för nya utbildningsmotiverade lektorat kan sökas av fakultetsnämnder (FN).

Syfte

Syftet med att ge ett tvåårigt startstöd för nya utbildningsmotiverade lektorat är att förstärka resursbasen för den pedagogiska verksamheten inom ämnesområden som är av särskild betydelse för SLU:s utbildningsprogram/-utbud. Anställningarna ska omfatta såväl utbildning som forskning. Prioriterade ämnesinriktningar är biobaserad ekonomi, livsmedelssystemet och djuromvårdnad, men även andra områden kan komma i fråga.

Ansökan 

FN inkommer med förslag till utlysning av anställning som universitetslektor i [ämnesområde] med fokus på utbildning.

Följande aspekter ska ingå i förslaget:

 • Annonstext: utkast till anställningsprofil, där ämnesdidaktiska och pedagogiska kvalifikationer ska ges särskild uppmärksamhet/ tyngd. Vidare ska den tänkta fördelningen mellan undervisning och forskning anges.
 • Syfte/målsättning: vad ska uppnås med den föreslagna förstärkningen av den pedagogiska resursbasen?
 • Innehållsmässigt sammanhang och avgränsning: hur hänger förslaget samman med befintliga ämnesområden och redan gjorda prioriteringar av FN? Relationen till andra FN behöver beskrivas i förekommande fall.
 • Orts- och institutionsplacering: var ska läraren vara anställd? Inom vilken/vilka utbildning/-ar ska hen främst vara verksam?
 • Kortsiktig finansiering: hur förhåller sig ett ev. stöd via UN till ev. andra resurser avsatta för förstärkning av området?
 • Långsiktig finansiering: hur uppnås en långsiktigt hållbar lösning av finansieringen av utbildningsdelen i den föreslagna läraranställningen?
 • Tidsplan: när kan en ny lärare beräknas vara i tjänst?

Inför utformningen av ansökningar rekommenderas att ta del av PM:et "Utlysning inom ramen för utbildningsnämndens strategiska medel – pedagogisk resursförstärkning". Märk ansökan med SLU ID: SLU ua 2017.1.1.1-4704.

Förslag ställs till utbildningsnämnden (UN) och skickas till registrator@slu.se senast 2018-03-01.

Fakta:

Budget

Sammanlagt finns ca 6 mnkr för ett antal tidsbegränsade insatser under 2018-2019 (ev. 2020). Här ingår även medel för ämnesdidaktiska uppdrag (söks av programnämnder).

Bedömningsgrunder

Inkomna ansökningar utvärderas utifrån följande kriterier:

 • Koppling till SLU:s strategi: är förslaget välmotiverat utifrån SLU:s strategi?
 • Utvecklingsbehov: finns ett tydligt behov av förstärkningen av den pedagogiska resursbasen?
 • Utvecklingspotential: finns rätt förutsättningar för att den föreslagna satsningen ska kunna leda till långsiktig utveckling? Vilken miljö är bäst för lektorns och verksamhetens utveckling?
 • Bedömd realism i förslaget: är det sannolikt att det föreslagna syftet uppnås inom angiven tid?
 • Könsbalansen i projektgruppen

Beredning och beslut

Förslagen bereds av en arbetsgrupp bestående av UN:s ordförande, en lärarledamot, en studentrepresentant och en representant från EPU (enheten för pedagogisk utveckling). Beslut om beviljande beräknas ske vid UN:s möte 2018-04-11.

Vidare förväntas att UN ges möjlighet att påverka den slutliga utformningen av anställningsprofil och annonstext.

Resursöverföring och resultatredovisning

Beviljade medel överförs retroaktivt efter att preliminära resultat har presenterats enligt i beslutet angivna tidsramar. Lönekostnad som ersätts inkluderar universitets-, biblioteks-, fakultets- och institutionspåslag.

I och med mottagandet av startstödet åtar sig berörd fakultetsnämnd att efter UN-satsningens avslut tillse att undervisningsdelen av lektoratet även fortsättningsvis finansieras med grundutbildningsanslag.