Ämnesdidaktiska uppdrag och strategiska utvecklingsbidrag 2018

Senast ändrad: 21 oktober 2021

Utbildningsnämnden har avsatt medel för strategiska satsningar med syfte att vidareutveckla SLU:s utbildning på grund- och avancerad nivå. Bidrag för ämnesdidaktiska uppdrag och strategiskt utvecklingsarbete kan sökas av programnämnder (PN).

Syfte

Syftet med uppdrag för ämnesdidaktisk utveckling är att förstärka resursbasen för den pedagogiska verksamheten inom ämnesområden som är av särskild betydelse för SLU:s utbildningsprogram/ -utbud.  Prioriterade ämnesinriktningar är biobaserad ekonomi, livsmedelssystemet och djuromvårdnad, men även andra områden kan komma i fråga.

Syftet med de strategiska utvecklingsbidragen är att stödja utvecklingen av SLU:s utbildningsprogram inom områden som UN identifierar som särskilt viktiga:

 • Utveckling av agronom- och jägmästarutbildningarna
 • Införande av civilingenjörsutbildning
 • Hållbar utveckling i alla utbildningsprogram
 • Jämställdhetsintegrering
 • Anpassning med anledning av ny resursfördelningsmodell
 • Även andra områden kan komma i fråga

Ansökan 

 PN inkommer med projektplan som behandlar följande aspekter:

 • Syfte/ målsättning: vad ska uppnås?
 • Genomförande: hur läggs arbetet upp?
 • Tidsplan: när utförs de olika delarna?
 • Medverkande: tilltänkt personal; minst ska projektledare och tankar kring projektgruppens sammansättning (medverkande funktioner) specificeras?
 • Budget: ansökt belopp?

Inför utformningen av ansökningar rekommenderas att ta del av PM:et "Utlysning inom ramen för utbildningsnämndens strategiska medel – pedagogisk resursförstärkning". Projektplanen kan utformas utifrån universitetsadministrationens mall för projektplan. Märk ansökan med SLU ID: SLU ua 2017.1.1.1-4704.

Förslag ställs till utbildningsnämnden (UN) och skickas till registrator@slu.se senast 2018-03-01.

Fakta:

Budget

Totalt ca 6 mnkr för utbildningsmotiverade lektorat och ämnesdidaktiska uppdrag.

Totalt ca 2,5 mnkr (6-7 bidrag á max 350 000 kr) för strategiska utvecklingsbidrag.

Bedömningsgrunder

Inkomna ansökningar utvärderas utifrån följande kriterier:

 • Koppling till SLU:s strategi: är förslaget välmotiverat utifrån SLU:s strategi?
 • Utvecklingsbehov: finns ett tydligt behov av en pedagogisk satsning?
 • Utvecklingspotential: finns rätt förutsättningar för att den föreslagna satsningen ska kunna leda till långsiktig utveckling?
 • Bedömd realism i projektplanen: är det sannolikt att de föreslagna aktiviteterna kan genomföras och syftet uppnås inom givna tidsramar?
 • Projektledarens lämplighet: har den föreslagna projektledaren rätt kvalifikationer, motivation och roll i organisationen?
 • Könsbalansen i projektgruppen

Beredning och beslut

Förslagen bereds av en arbetsgrupp bestående av UN:s ordförande, en lärarledamot, en studentrepresentant och en representant från EPU (enheten för pedagogisk utveckling). Beslut om beviljande beräknas ske vid UN:s möte 2018-04-11.

Resursöverföring och resultatredovisning

Beviljade medel överförs retroaktivt efter att preliminära resultat har presenterats enligt i beslutet angivna tidsramar. Lönekostnad som ersätts inkluderar universitets-, biblioteks-, fakultets- och institutionspåslag.