Pedagogiska utvecklingsprojekt 2018

Senast ändrad: 21 oktober 2021

Utbildningsnämnden har avsatt medel för strategiska satsningar med syfte att vidareutveckla SLU:s utbildning på grund- och avancerad nivå. Medel för pedagogiska utvecklingsprojekt kan sökas av enskilda lärare med stöd av prefekt eller av studentkårer.

Syfte

Syftet med de pedagogiska utvecklingsprojekten är att stimulera enskilda initiativ inom utbildning och pedagogik inom områden där behov har identifierats. Genom projekten är tanken att utbildningskvaliteten kan höjas på delar av utbildningarna.

Ansökan

Ansökan skrivs i en särskild ansökningsmall (webbformulär) och ska innehålla följande information: arbetsplan, projektgrupp och budget. Detaljerade instruktioner om vad som ska ingå i ansökan finns här.

Förslag till projekt ska godkännas och undertecknas av berörd prefekt (motsvarande). Ofullständiga ansökningar bedöms inte och kompletteringar efter sista ansökningsdagen kommer inte att beaktas.

Webbformuläret fylls i och skickas in senast 2018-03-01, kl. 18.00. (Alla inskickade ansökningar skickas automatiskt till registrator.)

Fakta:

Budget

Totalt finns 2 mnkr avsatta för ansökningar i denna kategori. Ett projekt kan beviljas högst 400 tkr.

Bedömningsgrunder

Ansökningarna kommer att bedömas utifrån följande aspekter:

 • Relevans: hur väl projektet anknyter till de identifierade utvecklingsområdena (se nedan).
 • Potentiell betydelse: hur väl projektet stödjer den pedagogiska utvecklingen av utbildningar på grund- och avancerad nivå vid SLU.
 • Genomförbarhet: hur genomförbart projektet är (realistisk tids- och projektplan)
 • Integrering av hållbar utveckling och jämställdhet: projektets potentiella möjligheter att stärka aspekter av hållbarhet och jämställdhet i någon/ några av utbildningens alla processer.
 • Övrigt: könsaspekter (huvudsökande och/eller projektgruppen) och fakultetstillhörighet beaktas.

Identifierade utvecklingsområden:

 • Jämställdhet, interkulturell kommunikation och internationalisering
 • Studentcentrerat lärande och studentaktiverande undervisningsmetoder
 • Digital kompetens och E-lärande
 • Forskningsanknytning
 • Examinationsformer och bedömning

Beredning och beslut

 1. Inskickade projektförslag bereds av enheten för pedagogisk utveckling (EPU).
 2. Beslut om vilka projekt som beviljas medel tas av prorektor.
 3. Besked till beviljade projekt ges under april 2018.

Ekonomisk hantering

Beviljade medel överförs retroaktivt efter att preliminära resultat har presenterats enligt i beslutet angivna tidsramar.

Redovisning av resultat

Projektens resultat presenteras vid SLU:s utbildningskonferens och redovisas i en skriftlig sammanfattning. För ytterligare spridning kan resultaten sammanställas i en rapport för eventuell publicering i EPU:s rapportserie.