Tidslinje fördubblingsprojekt

Senast ändrad: 01 december 2020

Här ser du vad som har hänt och händer i projektet över tid. Klicka på ett årtal så hamnar du rätt i tidslinjen.

2017 - 2018- 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024 - 2025 - 2026 - 2027

2027

Visionen är fler behöriga sökande, en studentgrupp som speglar mångfalden i Sveriges unga befolkning samt dubbelt så många SLU-studenter år 2027.

Utvecklingen av SLU:s programportfölj fortsätter, och 2024 planeras bland annat för nya kandidatprogram som kan ledatill agronom- och jägmästarexamen.

2021

Utbildningsstart för de nya och omarbetade program
som är resultatet av projektet.

2020

Hösten 2020

Fortsatt arbete med programplanering och kursplaner. 

September 2020

Styrelsen fattar beslut om programnamnen den 24 september.

Augusti 2020

Utbildningskonferens med temat fördubbling.

Juni 2020

SLU:s styrelse beslutar om programutbudet för läsåret 2021/22.

Maj 2020

Behandling i utbildningsnämnden som ska resultera i ett samlat förslag om programutbudet.

April 2020

Deadline den 30/4 för remissvar från fakultetsnämnderna, programnämnder med flera.

Mars 2020

Remissunderlag färdigt från gruppen för utveckling av programportföljen.

Februari/mars 2020

Bearbetning av programportföljen, inklusive namnförslagen.

Februari 2020

Första behandling i utbildningsnämnden av programförslagen.

Februari 2020

Presentationer av programförslagen vid forummöte.

Januari 2020

Inlämning av programförslag den 30/1 till utbildningsnämnden.

Januari 2020

Kommunikationsavdelningen redovisar resultat av namnprojektet och fortsatt marknadsanalys.

2019

November 2019

Skolverket presenterade dagens gymnasieskola och vilka kompetenser eleverna förväntas få med sig.

Oktober 2019

Halvtidsseminarium med korta lägesrapporter från berörda grupper som arbetar med programutveckling.

Oktober 2019

EY redovisade sin marknadsanalys för ett urval av SLU:s befintliga och föreslagna program.

September 2019

Beslut fattas om att starta ett nytt distansbaserat masterprogram ”Skogsbruk med många mål” i samarbete med Linnéuniversitetet.

Juni 2019

SLU:s styrelse beslutade att inrätta huvudområdet hållbar utveckling och miljöpsykologi.

Maj 2019

Utbildningsnämnden beslutade att prioritera ett antal strategiskt angelägna programkoncept att fokusera på i en första fas. Nämnden beslutade även om stöd och resurser för det fortsatta arbetet.

April 2019

Dialogmöten med nästan 100 företag, myndighet och organisationer från olika branscher.

Våren 2019

Stormöten för anställda och studenter i Alnarp, Uppsala, Umeå och Skinnskatteberg.

Våren 2019

Remissbehandling av vissa förslag i färdplanen.

Februari 2019

SLU:s styrelse fattar beslutet att insatser ska göras för att fördubbla antalet studenter vi SLU.

Februari 2019

Utbildningsnämnden beslutar att de femåriga jägmästar- och agronomprogrammen ersätts av 3-åriga kandidatprogram och 2-åriga masterprogram.

2018

December 2018

Utbildningsnämnden behandlade en färdplan för visionen om fördubblat antal SLU-studenter. 

Hösten 2018

Förslag på förändringar och nyheter för att bli fler studenter inhämtades från hela SLU.

2017

SLU firade fyrtio år, och antalet helårsstudenter var 3 737.


Kontaktinformation

För frågor hänvisas till utbildningsnämndens sekretariat: UN-sekr@slu.se