Syfte, vision och projektplan

Senast ändrad: 27 november 2020

Världen behöver dubbelt så många SLU-studenter för att skapa lösningar för övergången från ett fossilbaserat samhälle till ett hållbart, biobaserat samhälle med en cirkulär ekonomi och en hälsosam miljö för människor, djur och natur. Det är utgångspunkten för fördubblingsprojektet.

SLU:s styrelse har beslutat om insatser med visionen att fördubbla antalet SLU-studenter till år 2027 i förhållande till antalet studenter år 2017. Samtidigt ska antalet kvalificerade sökande per utbildningsplats öka och studenterna ska spegla mångfalden i Sveriges unga befolkning.

Tillsammans för framtidens SLU

Rektor tillsammans med SLU:s utbildningsorganisation har uppdraget att genomföra projektet, och brett arbete pågår med fokus på att utveckla utbildningens innehåll och genomförande, öka marknadsföringen och stärka kvaliteten. Utveckling av mer attraktiva karriärvägar för lärarna, och fortsatt campusutveckling ingår också.

En mycket viktig del i fördubblingsprojektet är dialogen med relevanta externa grupper som sker bland annat i form av rundabordssamtal. Företrädare för nästan 100 företag, myndigheter och organisationer från olika branscher har bjudits in i projektarbetet.

Projektplan för programportföljutvecklingen

För att koordinera de många olika delprojekt som ryms inom fördubblings¬projektet, och för att rationalisera delar av själva beredningsarbetet, har utbildningsnämnden beslutat om resurser till ett projekt för utveckling av programportföljen – SLU:s samlade programutbud på grund- och avancerad nivå från och med 2021/22.

En huvuduppgift i det arbetet är en fördjupad marknads- och målgruppsanalys som tar sig an såväl SLU:s konkurrens nationellt och internationellt, som olika målgruppers preferenser.

Färdplan för fördubblingsprojektet

Utbildningsnämnden beslutade i december 2018 om en färdplan för Fördubblingsprojektet. Under våren 2019 har remissbehandling och fortsatt utredning genomförts för ett antal av färdplanens åtgärdsförslag.


Kontaktinformation

För frågor hänvisas till utbildningsnämndens sekretariat: UN-sekr@slu.se