Förslag och remissvar

Senast ändrad: 27 november 2020

Remissvar på rapporten om förändrat utbildningsutbud

Totalt 18 svar lämnades in under remisstiden för rapporten En programportfölj för framtiden – förslag om förändrat utbildningsutbud vid SLU.

Remissvar har inkommit från bl.a. de fyra fakultetsnämnderna, de fyra programnämnderna, universitetsadministrationen, SLU-biblioteket, SLUSS (inspel från de enskilda kårerna) och SACO. Två externa instanser har också svaret, nämligen Umeå universitet samt KSLA (Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien). 

Programförslag på remiss till den 30 april

Den 30 januari inkom programnämndernas förslag för nya och utvecklade utbildningar. Förslagen presenteras muntligt på forummötet den 6 februari. Här hittar du en lista över förslagen. En första behandling av programförslagen skedde i utbildningsnämnden den 13 februari 2020.

Den 20 mars 2020 lämnade ledningsgruppen och styrgruppen för programportföljutvecklingsprojektet (PPUP) rapporten En programportfölj för framtiden – förslag om förändrat utbildningsutbud vid SLU.

Rapporten skickas på remiss till programnämnder, fakultetsnämnder, berörda avdelningar inom universitetsadministrationen, biblioteket och personalorganisationerna. I rapporten finns medskick av frågor till olika parter. Förankring med externa intressenter hanteras av respektive programnämnd. Synpunkter från studenterna hanteras av programnämnder, fakultetsnämnder och utbildningsnämnden. Eventuella skrivelser från studentkårerna skickas till UN via SLUSS.

Remissvaren:

  • Kopplas till SLU ID: SLU ua 2020.1.1.2-1294.
  • Skickas i wordformat till UN-sekr@slu.se.
  • Skickas i pdf-format till Registrator@slu.se.
  • Deadline 30 april klockan 23.59.

Tidigare remissbehandlingar

Två interna remissbehandlingar har genomförts tidigare.

Den första fokuserade på förslaget om strukturell förändring av flera långa yrkesutbildningar från fem år till tre plus två år.

Den andra behandlade elva åtgärdsförslag enligt färdplanen som rör frågor om studentstödjande aktiviteter, allmänna principer för programutbudet, nya programkoncept, utformning av examenskrav m.m.

Externa remissvar

De externa grupper som bjudits in till rundabordssamtal i Fördubblingsprojektet har också haft möjlighet att lämna skriftliga synpunkter. Dessa remissvar fanns med som underlag i utbildningsnämndens diskussioner och ställningstaganden den 16 maj 2019.

 


Kontaktinformation

För frågor hänvisas till utbildningsnämndens sekretariat: UN-sekr@slu.se