Programutveckling pågår!

Senast ändrad: 27 november 2020

Arbetet med att utvecklas SLU:s programportfölj för att passa framtidens behov pågår för fullt. Respektive fakultet har tagit fram förslag som sedan bearbetats vidare och beslutats om i utbildningsnämnden och styrelsen.

Arbetet med att utveckla SLU:s programportfölj för att passa framtidens behov pågår kontinuerligt. Den process som pågått i den här projektformen är däremot snart slutförd. Styrelsen har fattat beslut om programutbudet för 2021/22 vilket innebär flera nyheter och förändringar. Kvarstår gör beslutet om de nya programmens namn vilket fattas om i september.

Processen i korthet

Den 30 januari inkom programnämndernas förslag för nya och utvecklade utbildningar. Här hittar du en lista över förslagen.

En första behandling av programförslagen skedde i utbildningsnämnden den 13 februari 2020. Förslagen bearbetades i nästa steg av projektgruppen för utveckling av programportföljen som lämnade sitt remissunderlag den 20 mars: En programportfölj för framtiden – förslag om förändrat utbildningsutbud vid SLU.

Under våren skedde remissbehandling av förslagen om förändringar i utbildningsutbudet, och i maj skedde behandling av förslagen i utbildningsnämnden som resulterade i ett samlat förslag om programutbudet. Här kan du läsa mer om förslaget.

 

Förstärkning av pedagogiskt stöd och systemstöd

För att ge stöd i den gemensamma programportföljutvecklingen samt i program- och kursutveckling förstärks stödet till pedagogisk utveckling vid Avdelningen för lärande och digitalisering.

Även utvecklingsbehoven av studentwebben och andra utbildningsrelaterade IT-system har uppmärksammats under kvalitetsdialogerna. Programsidorna behöver vidareutvecklas och integrera visning av ramschema och utbildningsplan. Kurssidornas design och funktionalitet behöver ses över och anpassas till ny teknik. Kommunikationen mellan lärare och studenter behöver förenklas.

Ett annat delprojekt gäller system för digital examination. Fler studenter medför också ökade krav på den grundläggande IT-infrastrukturen, som behöver uppmärksammas redan nu.

Utbildningsnämnden har även beslutat om förstärkt kanslistöd, främst i form av medel för tillfällig utökning av antalet utbildningshandläggare (motsvarande) på fakultetskanslierna.

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

För frågor hänvisas till utbildningsnämndens sekretariat: UN-sekr@slu.se