Namngivningsprojektet

Senast ändrad: 15 mars 2019

Enligt SLU:s färdplan för dubblat studentantal har namngivning av SLU:s utbildningar identifierats som en mycket viktig del i det förändringsarbete som inletts, för att uppfylla SLU:s vision om fördubblat antal studenter till år 2027.

Flera förslag i färdplanen är fortfarande ute på remiss, men de nuvarande namnen på SLU:s långa yrkesutbildningar behöver förändras om dessa utbildningar anpassas enligt Bolognamodellen. Dagens namn har även ifrågasatts eftersom de kan upplevas som svårförståeliga.

Studentrekryteringen har fått i uppdrag att ta fram förslag till namn på de nya utbildningsprogrammen.

Syfte

Syftet med namngivningsprojektet är att få en bättre målgruppsanpassning av namnen. Förhoppningen är att SLU och programmen ska bli mer kända i målgruppen, att rekryteringen till dem ökar och att vi når målet om en studentpopulation som bättre speglar bredden bland Sveriges unga.

Tidsplan

Februari -  april: Defininering av de nya utbildningsprogrammen. Benchmarking av liknande utbildningsprogram på andra lärosäten i Sverige och internationellt.

Mars - april: Utvecklingsarbete, målgruppsanpassningar och runda bords-samtal tillsammans med dubblaprojektet. I mars och april deltar namngivningsprojektet på stormöten och rundabordssamtal som arrangeras inom fördubblingsprojektet. Läs mer om stormöten här.

Okt-dec: omvärlds- och målgruppsanalys med hjälp av fokusgrupper, intern förankring och samordning med varumärkesarbetet. Fokus på analys, möten och dialog.

April-maj 2020: Fortsatt utvecklingsarbete, konkreta förslag och rapport till utbildningsnämnden senast 8 maj, UN-möte 16 maj och möjlig tid till efterbearbeting.

 Maj-jun 2020:Beslut om möjliga omgjorda utbildningar, inklusive namn, på styrelsens junimöte.

FAQ

Försvinner SLU:s yrkesexamina?

Nej, det finns inga planer på att de yrkesexamina som SLU ansvarar för ska försvinna. Däremot kommer sannolikt programnamnen inte längre vara  huvudsakligen baserade på den kommande yrkesexamen de leder till.

Vad händer sannolikt med programnamnen?

Det mest sannolika är att de nya programnamnen framförallt anpassas till vilka ämnen som i huvudsak studeras på respektive program. Resultaten från kommande fokusgrupper misstänks leda oss i den riktningen. Målgruppens analys av programmens innehåll och möjliga lämpliga namn kommer att bli vägledande.

Hur kommer yrkesexamina att marknadsföras?

Möjligheten att ta ut en yrkesexamen som t.ex. agronom eller jägmästare kommer att lyftas på respektive utbildning som kan leda till en sådan examen. Det planeras för minst en webbsida med mycket tydligare förklaringar av vad SLU:s olika examina innebär samt hur en potentiell student måste lägga upp sina studier.

Från och med när ska det nya systemet vara på plats?

Om allt går som det ska under remissrundan för dubblaprojektet, planeras det för att nya 3 + 2 utbildningar som ersätter jägmästar- och agronomprogrammen startar för första gången höstterminen 2020.

När kan vi förvänta oss ökade söksiffror?

Med stöd av hur processsen sett ut på till exempel SLU:s systeruniversitet Wageningen, ser vi sannolikt de tydligaste effekterna tidigast två år efter att förändringarna är genomförda och vi fått marknadsföra de nya programmen ett par år. Hos Wageningen tog det några år innan sifforna vände ordentligt uppåt, efter att de genomförde motsvarande förändring som SLU överväger.

Rapportering

Under processens gång kommer vi att försöka avrapportera när något delstag har inletts eller avslutats. Nedan hittar du korta rapporter, med det senaste inom projektet först i listan.

Rapporter

18 januari - direktupphandling utskickad till ett antal möjliga analysföretag

11 januari - besked om att vi enligt givna beloppsgränser måste direktupphandla ett företag som kan hjälpa oss med fokusgruppstester

Sidansvarig: rekrytering@slu.se