Namnprojektet: attraktiva namn på attraktiva program

Senast ändrad: 27 november 2020

En viktig del i Fördubblingsprojektet är utvecklingen av programportföljen. Nya program tas fram och vissa befintliga formas om. Allt för att kunna erbjuda rätt utbildningsutbud för framtiden. Och för effektiv, framgångsrik kommunikation av programmen krävs rätt namn på dem.

De nya programnamnen ska:

 • vara enkla att förstå
 • inte vara missvisande eller kunna feltolkas
 • vara målgruppsanpassade, det vill säga attrahera ungdomar som är 17–25 år
 • återspegla SLU:s varumärke och personlighet: Vi är globala, moderna, relevanta, kreativa och ansvarstagande.

Processen i korthet

Namnprojektets uppgift har varit att förse utbildningsnämnden (UN) med så bra beslutsunderlag som möjligt, och för att nå dit omfattar processen många viktiga steg och intressenter.

 • Namnförslag samlades in från hela SLU. Totalt inkom cirka 150 nya förslag från 30 personer/grupper av personer.
 • Efter intern workshop med deltagare från respektive fakultet, kommunikationsavdelningen och studievägledningen gick cirka fem namnförslag per program vidare i processen.
 • Namnförslagen från workshopen testades i sex olika fokusgrupper med personer i målgruppen.
 • I fokusgrupperna i projektets första fas fickvi hjälp av Ungdomsbarometern med en kvalitativ analys.
 • Vi kompletterade den analysen med den kvantitativa analysen av Ungdomsbarometerns årliga högskolerapport. Rapporten handlar om ungdomars intentioner vad gäller studier, och vi fick i år möjlighet att ställa extrafrågor om begreppen Agronom och Jägmästare.
 • Delprojektgrupperna sammanställde de samlade resultaten i ett förslag.
 • UN gjordeen första behandling av förslagen.
 • Programportföljutvecklingsprojektet (PPUP) bearbetade portföljen och namnen.
 • Respektive delprojekt fångade upp dialogen med externa intressenter och studenter.
 • Remissförslag från PPUP till UN, fakultetsnämnderna (FN), programnämnderna (PN) och berörda avdelningar inom universitetsadministrationen.
 • Remissvar lämnades i slutet av april.
 • UN behandlade resultatet och landar i ett samlat förslag.
 • Styrelsen fattade beslut i juni om programutbudet för läsåret 2021/22.
 • Styrelsen fattar beslut om programnamnen i september 2020.

Kontaktinformation

För frågor hänvisas till utbildningsnämndens sekretariat: UN-sekr@slu.se