Mötesnoteringar

Senast ändrad: 27 november 2020

Här hittar du noteringar från genomförda möten i fördubblingsprojektet. De ligger i kronologisk ordning med det senaste mötet överst. Klicka på länkarna nedan för en snabbväg till mötesnoteringarna du är intresserad av.

Forummöte med presentationer av nya programförslagen

Forummöte om marknadsföring av nya programportföljen

Första avstämning kring prioriterade programförslag

Rundabordssamtal med externa grupper

Stormöten för medarbetare och studenter 


Forummöte med presentationer av nya programförslagen

Vid forummötet för programportföljutvecklingen den 6 februari 2020 presenterades förslagen till 26 nya eller omarbetade utbildningsprogram. Hållbarhet, tvärvetenskap och samverkanspotential är några av de röda trådarna.

Flera av de program som ges vid SLU är unika i sitt slag i Sverige, och detsamma gäller ett flertal av de nya förslagen. Här finns kombinationer av företagsekonomi och skogsvetenskap; samhälls- och naturvetenskap; jord- och skogsbruk; ingenjörskap och djur/växtodling m.m. Landskapsarkitektprogrammet för det nordliga och arktiska landskapet är ett annat exempel.

Det presenterade programutbudet stärker också SLU:s hållbarhetsprofil inom flera ämnesområden. Hållbar resurshantering och utveckling är fokus i flera program. Ekologisk kunskap och praktisk förvaltning kombineras, liksom biologi och miljövetenskap. Och holistiska grepp tas på såväl skog som matlandskapet.

En tongivande del i omstöpningen av programförslagen är anpassningen till Bolognadirektivet där femåriga utbildningar delas upp i tre plus två år. Det följer också Studentbarometerns slutsatser om vad framtidens studenter vill ha i form av valfrihet.

Flera av de nya programmen ges på engelska vilket gör dem tillgängliga för fler, och stärker SLU:s internationella profil.

Nästa steg i projektet är en första behandling av förslagen i utbildningsnämnden. Här hittar du en översiktlig tidslinje för fördubblingsprojektet.

 

 Forummöte om marknadsföring av nya programportföljen

Den 16 januari 2020 hölls ett forummöte med fokus på kommunikation kring fördubblingsprojektet. Efter inledning av Johan Gaddefors berättade Lotta Albihn, Vaike Raag och Elin Helgsten mer om kommunikationsavdelningens arbete.

Lotta Albihn inledde med en genomgång av status vad gäller namnprojektet och marknadsanalyserna.

Fokusgrupperna, som är en viktig del i namnprojektet, har rullat på under vintern. Bra kunskap har inhämtats om deltagarnas förståelse och intresse för olika begrepp. Vad lägger man exempelvis in i ’sustainable’ och ’management’, och hur förstår man  begrepp som ’mitigation’ och ’assessment’? Inom kort kommer Ungdomsbarometerns slutsatser för fas 1 i arbetet att redovisas. Analys av fokusgrupperna i fas 2 pågår just nu. Och ytterligare tester kommer att göras i fas 3.

Arbetet med marknadsanalysen har däremot inte gått enligt tidsplanen på grund av en längre sjukskrivning. Delar av det som tagits fram hittills presenterades. Sifferunderlagen för kandidatprogram i engelska, där antalet sökande var låga, diskuterades. Ett mer positiv perspektiv lyfte bland annat fram Erik Bongcam-Rudloff fram kring bioinformatikprogram, och Kristina Eriksson på antagningen nämnde nämnde andra underlag somvisarpå större antal sökande.

Digital marknadsföring

Under våren kommer kommunikationsavdelningen att arbeta intensivt med den programnära kommunikationen för både befintliga och nya program. Det arbetet kommer att löpa parallellt med programportföljutvecklingen för att inte tappa tid. Under våren kommer också det tänkta kampanjarbetet att påbörjas.

Vaike Raag beskrev hur den digitala marknadsföringen planeras och utförs. De nya programsidorna presenterades lite närmare. Här kommer kontakter att tas med berörda, bland annat kring bildsättning. Alla berörda kommer också inom kort att få information om vad som behöver göras inför arbetet med katalogerna för läsåret 2021/22 som går på tryck till sommaren.

Vaike berättade som de digitala kanaler som används i marknadsföringen: sponsrade länkar, Youtube och sociala medier. Kanaler som valts för att det är där målgruppen finns. All sökmotorannonsering går mot en målgrupp på 18–25 år och syns alltså inte för alla åldrar. För varje ämnesområde finns ett antal olika annonser, och dessutom för unika sökord. Eventuella begrepp som försvinner från programnamnen finns fortsatt kvar som sökord.

Frågor ställdes om andra kanaler som Snapchat och TikTok, liksom om yngre målgrupper. Möjligheter som Vaike konstaterade är med i diskussionerna på kommunikationsavdelningen, men man har främst siktat på en bra grund med en bra webbplats och de viktigaste kanalerna först.

Kampanjplanering

Lotta Albihn berättade lite om kampanjplaneringen inför antagningen 2020/21. Arbetet görs tillsammans med SLU:s reklambyrå, och tanken är att samtidigt som beslutet om programportföljen fatta si mitten av juni så ska kommunikationsavdelningen kunna trycka igång produktionen. Det är för tidigt att säga något om innehållet, men innehållet kommer att ligga mer på tematisk nivå än programspecifikt.

Internationell rekrytering

Elin Helgsten berättade så om sitt arbete med den internationella rekryteringen. Hon presenterade några personas, målgruppsbeskrivningar, för rekryteringsarbetet. Hon slog fast att där SLU når högst intresse just nu är i Mellanöstern, Sydamerika och norra Europa. Och att möjlighet till visum, levnadskostnader och social samvaro utanför studierna ofta slår rankingen som sökmotivation. Möjlighet till kontakt med arbetslivet är också en viktig faktor. I handlingsplanen finns ett antal fokusländer, och för omgången som nyss stängt var de Indonesien, Kina, Vietnam och Turkiet. 

Beroende på resurser lyfte Elin fram highschool-turnéer i kombination med digital annonsering som effektiva arbetssätt i det fortsatta långsiktiga arbetet.

Presentation till detta möte hittar du här >>

Länk till film >>
(kräver ad-inloggning)

talare forummöte

 

Första avstämning kring prioriterade programförslag

Inom ramen för fördubblingsprojektet inhämtades under 2018 programförslag från hela SLU. De förslag på idénivå som presenterades i färdplanen har därefter bearbetats och utvidgats i ett antal förslag till programkoncept från PN.

Utbildningsnämnden beslutade den 16 maj 2019 vilka projekt som ska prioriteras och som nämnden anser är strategiskt mest angelägna att arbeta vidare med i dagsläget. Vilka som kan starta och när beslutas senare bland annat på grundval av de analyser och bedömningar som redovisas till utbildningsnämnden.

Utbildningsnämnden beslutade även att tillstyrka utveckling respektive utredning av jägmästar-, agronom- och lanskapsarkitektprogrammen samt avsätta resurser för dessa ändamål.

Den 31 oktober 2019 genomfördes ett halvtidsseminarium med korta lägesrapporter från berörda arbetsgrupper (motsvarande). 

De olika koncepten som ska jobbas vidare med:

Kandidatprogram

Masterprogram

 

Rundabordssamtal med externa grupper

Företrädare för nästan 100 företag, myndigheter och organisationer från olika branscher har bjudits in till dialog om de utmaningar och möjligheter som finns inom SLU:s utbildningar.

Ett rundabordssamtal genomfördes den 10 april 2019. Tyngdpunkten låg på yrkesutbildningarna, och gruppdiskussioner fördes i tematiska grupper: djur, landskap, mat, odling, samhälle och skog.

 

Stormöten för medarbetare och studenter

Under våren 2019 genomfördes stormöten för SLU:s medarbetare och studenter i Alnarp, Uppsala, Umeå och Skinnskatteberg, med möjlighet till videuppkoppling.

På agendan fanns lägesrapport om pågående arbete enligt färdplanen samt planer för nya och befintliga utbildningar.


Kontaktinformation

För frågor hänvisas till utbildningsnämndens sekretariat: UN-sekr@slu.se