Beslutsdokument

Senast ändrad: 27 november 2020

Huvudområden, progression, förkunskaper och examenskrav

Utbildningsnämnden beslutade den 16 maj 2019 om den principiella hanteringen i ett antal frågor rörande examenskrav och praktik, examensbenämningar, huvudområden och inriktning för examen, dubbelklassning samt förkunskapskrav.

SLU:s styrelse beslutade den 19 juni 2019 att inrätta huvudområdena Hållbar utveckling och Miljöpsykologi). Och Agroekologi blir en inriktning för examen inom lantbruksvetenskap.

"Skogsbruk med många mål" i samarbete med Linnéuniversitetet

Till läsåret 2020/21 startar ett nytt distansbaserat masterprogram "Skogsbruk med många mål", som utvecklats och genomförs i samarbete med Linnéuniversitetet. Styrelserna vid båda lärosätena har ställt sig bakom det nya masterprogrammet.

Beslut om utvecklingsmedel

Utbildningsnämnden beslutade den 16 maj 2019 om en sammantagen resursanvändning på 56,7 mnkr för perioden 2019-2021, varav 37,0 mnkr förbrukas under återstoden av 2019 och 2020. Därefter krävs nya resurser för att finansiera nästan 20 mnkr under 2021.

Dessutom behöver utbildningsnämnden tillföras nya resurser för att kunna stödja utvecklingen av nya kurser i kommande, nya utbildningsprogram. Beslut om resurser för sådan utveckling fattas i samband med beslut om eventuellt inrättande/fortsatt utveckling av specifika program. Ytterligare resurser behövs också för att utveckla och stärka de studentstödjande insatserna.

Stöd till särskilda läraranställningar

Med syftet att förstärka resursbasen för den pedagogiska verksamheten finansierar utbildningsnämnden startstöd (50 procent) under två år för fem universitetslektorer inom prioriterade områden.

Utbildningsnämnden finansierar även fem adjungerade läraranställningar (max 20 procent inom SLU) under två år, med fokus på kompetens inom nya branscher för SLU eller befintliga branscher där samverkan behöver stärkas.

Från fakultetsnämnderna har det inkommit ansökningar omfattande startstöd för totalt 7 universitetslektorat och 9 adjungerade läraranställningar. Utbildningsnämnden beslutade den 16 maj 2019 om prioriteringen bland dessa ansökningar.

Bolognaanpassning av långa yrkesutbildningar

Mot bakgrund av remissvarens synpunkter senareläggs den strukturella förändringen för jägmästar- och agronomutbildningarna med ett år i förhållande till den ursprungliga planeringen.

Utbildningsnämnden beslutade den 14 februari 2019 att de femåriga jägmästar- och agronom-programmen ersätts av treåriga kandidatprogram och tvååriga masterprogram:

  • Förändringen genomförs senast från och med antagningen 2021.
  • Både kandidat- och masterprogram ska erbjudas från och med antagningen 2021.
  • Jägmästar- och agronomexamina ska fortsatt vara möjliga för dem som uppfyller kraven.
  • Frågan om platsgaranti ska utredas vidare.

I beslutet ingick även att ta fram en projektplan för en utredning om en eventuell Bolognaanpassning avseende landskapsarkitektutbildningen. Sedan tidigare har hortonomutbildningen genomgått en förändring till tre plus två år medan veterinärutbildningen är undantagen från den förändringen.

Det formella beslutet om Bolognaanpassning av de långa yrkesutbildningarna beräknas fattas av styrelsen i juni 2020 i samband med att programutbudet för läsåret 2021/22 läggs fast.

Förstärkning av pedagogiskt stöd och systemstöd

För att ge stöd i den gemensamma programportföljutvecklingen, och i specifik program- och kursutveckling, förstärks stödet vid enheten för pedagogisk utveckling med specialister. Utvecklingsbehoven av utbildningsrelaterade IT-system har bland annat uppmärksammats under kvalitetsdialogerna.

Ett exempel är studentwebben. Funktionalitet från olika system föreslås samlas i en egen vy på startsidan som nås med en samlad inloggning. Programsidor behöver utveckla och integrera visning av ramschema och utbildningsplan. Kurssidornas design behöver ses över och anpassas till ny teknik. Kommunikationen mellan lärare och studenter behöver förenklas.

Ett annat delprojekt gäller system för digital examination. Fler studenter medför också ökade krav på den grundläggande IT-infrastrukturen, som behöver uppmärksammas redan nu.

Utbildningsnämnden har även beslutat om förstärkt kanslistöd, främst i form av medel för tillfällig utökning av antalet utbildningshandläggare (motsvarande) på fakultetskanslierna.

Styrelsens beslut om programutbudet läsåret 2021/22

Vid det årliga beslutet om utbildningsutbudet i juni, beslöt SLU:s styrelse att de program som leder till jägmästar- och agronomexamen, från och med läsåret 2021–2022, anpassas till den så kallade Bolognamodellen, det vill säga treåriga kandidatprogram som kan kompletteras med tvååriga masterprogram.

Förutom detta beslutades om en master inriktad mot landskapets betydelse för produktion och konsumtion av mat samt för första gången möjlighet att läsa en pol.kand. vid SLU.


Kontaktinformation

För frågor hänvisas till utbildningsnämndens sekretariat: UN-sekr@slu.se