Miljöarbete Ull

Senast ändrad: 28 augusti 2019

Sveriges lantbruksuniversitet är sedan 2016 miljöcertifierat enligt ISO 14001. Universitetet har elva miljöcertifikat, av vilka Ulls är ett.

Ulls har varit miljöcertifierat sedan juli 2015 och omfattar nedanstående verksamheter. I certifikatet ingår även SLU:s lantbruksdrift (en del av universitetsadministrationen), som har varit miljöcertifierade sedan 2006.

  • Universitetsledningen
  • Universitetsadministrationen i Uppsala
  • SLU-biblioteket i Uppsala
  • Institutionen för skogens biomaterial och teknologi, avd. för trävetenskap
  • Institutionen för ekonomi
  • Institutionen för skogsekonomi
  • Institutionen för stad och land

Miljöcertifieringen innebär att vi kartlägger vår miljöpåverkan och arbetar systematiskt med att ständigt förbättra oss inom miljöområdet. Vi påverkar miljön positivt genom vår forskning, utbildning och fortlöpande miljöanalys.

Förbättringsförslag och avvikelser

Om du har en idé om hur vår miljöpåverkan kan förbättras, eller om du vill påtala något som inte är i enlighet med våra rutiner kan du anmäla ärendet i vårt ärendehanteringssystem (länk nedan). Syftet med att rapportera avvikelser eller lämna förbättringsförslag är att brister och fel ska bli hanterade och leda till att vi hela tiden förbättrar oss inom miljöområdet. Alla medarbetare och studenter kan bidra.

Anmäl ett miljöärende >>

Miljöledningssystemets olika delar

De två huvudsyftena med att upprätta ett miljöledningssystem är att se till att miljölagstiftning och andra miljörelaterade krav och regler följs och att verksamheten ständigt förbättras så att dess negativa miljöpåverkan minskar. Miljöledningssystemet för Ull följer standarden ISO 14001 och är uppbyggt enligt figuren nedan. Läs mer om de olika delarna här.

 

Miljöpolicy

SLU:s miljöpolicy antogs år 2011. Där kan man läsa följande:

"SLU ska medverka till en ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar utveckling. Miljötänkande och miljöaspekter ska integreras i allt beslutsfattande och i all verksamhet inom alla SLU:s arbetsenheter. SLU:s miljöarbete är en långsiktig process, som bygger på ständiga förbättringar med vid varje tidpunkt gällande miljölagstiftning som grund."

Läs mer om SLU:s övergripande miljöarbete på Medarbetarwebben.

Miljömål

Alla medarbetare ska känna till vilka miljömål vi har och hur vi tillsammans uppnår våra mål. SLU har antagit universitetsövergripande miljömål. Ulls certifikatsspecifika miljömål med uppföljning finns i nedanstående tabell.

Ulls certifikatsspecifika miljömål

Status 2018

CO2-utsläpp från inrikes flygresor ska minska med minst 20 % per helårsanställd till år 2020 med 2013 som basår.

Uppföljning: Minskning med 13 % sedan 2013 och minskning med 10 % sedan 2017.

Antalet IT-resor ska öka med minst 15 % till år 2020 med 2016 som basår.

Uppföljning: Ökning med 171 % sedan 2016.

Senast utgången av 2018 ska minst 20 % av inköpta cateringmåltider vara vegetariska.

Uppföljning: Under 2018 var andelen vegetariska måltider 37 %.

Alla nyinköpta campusbilar ska vara miljöbilar - el eller biogas.

Uppföljning: En ny elbil köptes in under 2018.

Ägda campusbilar inom Ull ska senast under 2018 vara utbytta mot miljöbilar - el eller biogas.

Uppföljning: Två bilar återstår att byta ut. Förslag att förlänga målet till utgången av 2019.

Senast vid utgången av 2018 ska 40 % av Lantbruksdriftens förbrukade drivmedel vara fossilfritt.

Uppföljning: Ultuna egendom har under 2018 endast kört med fossilfri diesel, vilket motsvarar 40 % av LBD:s totala drivmedelsförbrukning.

Miljöhandboken

Miljöhandboken är en "virtuell handbok", det vill säga en samling dokument som tillsammans är grunden för miljöledningssystemet. Miljöhandboken har ingen egen rättslig status, utan är en sammanställning av dokument. Med hjälp av miljöhandboken förklaras hur miljöarbetet ska fungera. Bland annat beskrivs miljömål, miljöpåverkande aktiviteter och vem som gör vad i verksamheterna och viktiga rutiner gällande miljö och nödlägesberedskap. Enligt standarden ISO 14001 måste en miljöhandbok vara upprättad.

Länk till miljöhandboken

Lagar och andra krav

Alla chefer skall känna till och följa de miljölagar som berör verksamheten de ansvarar för och all personal skall känna till och följa de miljölagar som berör det egna arbetsområdet.

I verktyget Rättsnätet i Notisum finns en laglista med alla miljölagar, som berör verksamheterna inom certifikatet, samlade. Observera att åtkomst kräver AD-inloggning.

Länk till Rättsnätet

Vanligt förekommande ärenden

Avfallshantering

Inom Ull har vi gemensamma avfallsrutiner. Enligt de lagar och kommunala krav vi har att förhålla oss till måste vi sortera avfallet enligt de rutiner vi har och vi strävar hela tiden efter att sorteringen ska fungera tillfredsställande överallt inom Ull. Upplys gärna kollegor, studenter, externa gäster och andra du träffar i våra lokaler om den avfallshantering vi har - tillsammans kan vi bli bättre.

Miljölådan på ditt kontorsrum

Sedan de små påsarna för matavfall togs bort från miljölådan i kontorsrummen kan endast brännbart avfall och returpapper slängas inne på rummen. Returpappret tömmer du själv i avsett kärl i ex. kopieringsrum. Det brännbara avfallet tömmer lokalvården i samband med städning, men om det ligger matavfall där kommer de inte att tömma lådan. Ditt matavfall kan du istället slänga vid fikastationer/fikaplatser eller i lunchrum.

IT-produkter

Vid upphandling av ramavtal för IT-produkter har så höga miljökrav som möjligt ställts. De standarddatorer som idag erbjuds är i enlighet med den nivå det ställts krav på i upphandlingen.

Skrivna rekommendationer gällande hur länge IT-produkter används är i dagsläget inte lämpligt. Istället ges rekommendationer vid dialog med IT-avdelningen och det sker mot bakgrund av funktion och säkerhet. Självklart föreslås aldrig ett byte av IT-produkter om det inte är motiverat.

Omklädningsrum för cyklister, Ulls hus

Från protokoll från husrådsmöte, 2016-02-15: "Efter att ha fått förslaget och kostnaden för att bygga ett gemensamt omklädningsrum i källaren i Ulls hus presenterat beslutade administrativa chefer och prefekter att säga nej till projektet. Service Ull har därmed avslutat arbetet och informerat de som har efterfrågat omklädningsrum med tork- och klädskåp."

Cykelvänlig arbetsplats

SLU Ultuna campus vill minska den negativa miljöpåverkan från tjänsteresor och underlätta cykling till och från arbetet.

Läs mer om SLU Ultuna campus som cykelvänlig arbetsplats.


Kontaktinformation

Miljöenheten:
miljo@slu.se

Miljörepresentanter Ull:

Karoline Holmström (Personalavdelningen)

Johan Karlsson (IT-avdelningen)

Lisa Matteses Åhrgren (Institutionen för stad och land) 

Therése Ledin (Fastighetsavdelningen)

Mårten Granert-Gärdfeldt (Kommunikationsavdelningen)

Emma Gurnell (Ekonomiavdelningen)

Martina Andersson Löfqvist (SLU-biblioteket i Uppsala)

Mariah Fernkvist (Institutionen för ekonomi)

Ylva Lönnerholm (Utbildningsavdelningen)

Pia Schultz (Ledningskansliet)

Yenny Venegas (Akademikonferens)

Sidansvarig: miljo@slu.se