Miljöhandbok SLU Umeå

Senast ändrad: 02 december 2020

Miljöhandboken innehåller de dokument du som anställd behöver känna till gällande miljöarbetet inom certifikatets verksamheter. De flesta dokument är samlade i det SharePoint-baserade dokumenthanteringssystemet Edda.

Listan nedan är en sammanställning över dokumenten inom miljöcertifikatet för SLU Umeå med länkar till Edda, Umeås egen SharePoint-sida och SLU:s miljöhemsida. Dokument med (SLU) i slutet av länken är SLU-gemensamma, de med (Umeå) är certifikatspecifika för Umeå.

Beskrivning av verksamheten

- SLU-247 Certifikatets omfattning och beskrivning av ingående  verksamheter (Umeå)

- SLU Umeås certifikat (Umeå)

- RISE/SP logotyper

Avvikelser och förbättringsförslag 

- SLU-105 Anmälan och hantering av miljöärenden (SLU) 

- Anmälan av alla miljö-ärenden

- Anmälda, pågående och avslutade ärenden (Umeå)

Miljöpolicy

- SLU-77 SLU:s centrala miljöpolicy (SLU)

Verksamhetsrutiner

Fält, labb och praktiskt arbete

- SLU-125 Avfallshantering vid SLU (SLU)

- SLU-333 Rutin för avfallshantering i fältarbete (Umeå)

- SLU-196 Kemikaliehantering (SLU)

- SLU-336 Rutin för kemikaliesytemet KLARA (SLU)

- SLU-345 Lathund Klara (SLU)

- SLU-232 Energianvändning (SLU)

- SLU 1874 Rutin för anskaffning och återvinning av möbler och lös inredning.

- SLU-250 Rutin för djur- och fiskhantering (Umeå)

- SLU-248 Rutin för fordonstvätt (Umeå)

- SLU-1652 Säkerhetsrutiner för fältarbete vid fakulteten för skogsvetenskap (SLU)

Administration, resor och inköp

- SLU-201 Rutin för miljöinnehåll i utbildning på grundnivå och avancerad nivå (SLU)

- SLU-97 Rutin för miljöhänsyn vid inköp (SLU)

- SLU-649 Riktlinjer för innehav av motordrivna fordon, maskiner och verktyg (SLU)

- SLU-674 Rutin för resor i tjänsten (SLU)

- SLU-76 Rutin för universitetsadministrationens miljöarbete inom IT-området (SLU)

Verksamhetsrutiner för anläggningar

- SLU-282 Rutin för biomassateknologiskt centrum (Umeå)

- SLU-1700 Verksamhetsrutin för miljötekniskt centrum (Umeå)

- SLU-1811 Rutin för Röbäcksdalens fältforskningsstation (Umeå)

- SLU-1812 Rutin för Röbäcksdalens forskningsladugård (Umeå)

Miljömål, handlingsplaner och miljöaspektlista

- Övergripande miljömål (SLU)

- Certifikatsspecifika mål och generella mål som följs upp för certifikatet (Umeå)

Miljöaspektlista (Umeå)

- SLU-1642 Rutin för mätning av miljöprestanda (Umeå)

Laglista och kontroll av lagefterlevnad

- SLU-84 Generell övergripande rutin (SLU)

- Lagefterlevnadskontroll (Umeå)

- SLU-291 Intressenter och bindande krav (SLU)

Kommunikation, utbildning och kompetensutveckling

- SLU-83 Utbilda och informera i miljöledningssystemet (SLU)

- SLU-249 Utbildning och kompetensutveckling (Umeå) 

- SLU-436 Utbildnings- och intern kommunikationsplan (Umeå)

- SLU-195 Intern och extern miljökommunikation (SLU)

- SLU-301 Intressentanalys (SLU+Umeå)

Nödlägesberedskap

- SLU-87 Generell övergripande mall (SLU)

- SLU-437 Rutin för nödlägesberedskap och riskbedömning (Umeå) 

Dokument och dokumentstyrning 

- SLU-69 Manual för ledningssystemet Edda och dokumentstyrning (SLU) 

- SLU-131 Vad ska finnas i ett miljöledningssystem? (SLU) 

- SLU-132 Redovisande dokument i miljö och kvalitesledningssystemet (SLU) 

- Redovisande dokument samlade på SharePoint (Umeå)  

Organisation, ansvar och revision 

Organisation och miljöroller 

- SLU-126 Organisationsstruktur, roller och ansvar för miljöarbetet (SLU) 

- Certifikatsspecifika miljöroller (Umeå)

Ledningens genomgång

- SLU-99 Generell övergripande rutin (SLU) 

- Protokoll från ledningens genomgång (Umeå) 

Internrevision 

- SLU-127 Generell övergripande rutin (SLU) 

- SLU-68 Internrevisionsprogram (SLU) 

- Internrapporter med uppföljning (Umeå)

Externrevision

- Externrevisionsrapporter med uppföljning (Umeå) 

Sidansvarig: johanna.wallsten@slu.se