ISO 14001 Miljöledningsystem SLU Umeå

Senast ändrad: 18 september 2020

Området omfattar SLU:s verksamheter i Umeå och samtliga försöksparker och forskningsstationer under enheten för skoglig fältforskning.

Sveriges lantbruksuniversitet ska enligt förordningen om miljöledning i statliga myndigheter (SFS 2009:907) arbeta enligt ett fastställt miljöledningssystem. Rektor beslutade att SLU:s miljöledningssystem skulle utföras via certifieringen ISO 14001. SLU Umeå fick sitt certifikat godkänt under våren 2016 och under hösten samma år var hela SLU certifierat.

Miljöarbetet inom Umeås certifikat leds av två miljösamordnare tillsammans med ett antal miljörepresentanter från de olika institutioner och enheter som ingår. Högsta ledningen utgörs av infrastrukturrådet i Umeå. Fakultetsdirektören vid skogsfakulteten innehar tillsammans med de två miljösamordnarna rollen att validera och godkänna de rutiner som miljösamordnare och representanter tar fram.

Miljöledningssystemets olika delar

De två huvudsyftena med att upprätta ett miljöledningssystem är att se till att miljölagstiftning och andra miljörelaterade krav och regler följs och att verksamheten ständigt förbättras så att dess negativa miljöpåverkan minskar.

Miljöledningssystemet för SLU Umeå följer standarden ISO 14001:2015. Läs mer om de olika delarna i ett miljöledningsystem här. 

Miljöpolicy

SLU:s miljöpolicy antogs år 2011. Där kan man läsa följande:

"SLU ska medverka till en ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar utveckling. Miljötänkande och miljöaspekter ska integreras i allt beslutsfattande och i all verksamhet inom alla SLU:s arbetsenheter. SLU:s miljöarbete är en långsiktig process, som bygger på ständiga förbättringar med vid varje tidpunkt gällande miljölagstiftning som grund."

Läs mer om SLU:s övergripande miljöarbete på Medarbetarwebben.

Miljömål

Alla medarbetare ska känna till vilka miljömål vi har och hur vi tillsammans uppnår våra mål. SLU har antagit universitetsövergripande miljömål, och du kan läsa om hur det går för dem här.

Nedan följer de mål vi följer upp även specifikt för Umeås certifikat.

1. Mål för elförbrukning

I Umeå inkluderar egna fastigheter de fastigheter på Röbäcksdalen som används av  skogens biomaterial och teknologi och norrländsk jordbruksvetenskap, samt vissa av lokalerna som enheten för skoglig fältforskning använder, t.ex. i Asa, Tönnersjöheden och Vindeln.

1.3 el- och värmeförbrukning

SLU ska i egna fastigheter energibespara med minst 1 % per kvm och år, med 2012 som basår. Det utrycks med andra ord att till och med 2020 ska SLU totalt ha energibesparat minst 9 % per kvm totalt.

2. Mål för tjänsteresor

2.1 Resor

SLU ska minska koldioxidutsläpp från resande med 10 % och helårsanställd till utgången av år 2020 i jämförelse med år 2013.

2.4 Inrikes flygresor 

Koldioxidutsläppen från inrikes resande med flyg ska i jämförelse med år 2013 minska med minst 20 % per helårsanställd senast år 2020.

2.5 IT-resor

Antal IT-resor (videokonferens) ska öka med minst 15 % till och med år 2020, med 2016 som basår.

3. Mål för utbildning

Minst 80 % av alla kursledare/kursansvariga lärare ska delta i en dags fortbildning i utbildning för hållbar utveckling, senast vid utgången av 2020.

4. Certifikatsspecifika mål

4.1 Avfall

Minska andelen brännbart avfall med 15% tills 2020 i jämförelse med år 2015.

Betydande miljöaspekter

SLU:s viktigaste miljöaspekter är:

Direkta                                       Indirekta

Utsläpp från resor                     Undervisning

Elförbrukning                            Forskning

Inköp                                          Miljöanalys

Under 2017 färdigställdes dessutom en CO2-utredning vid SLU som fastslog att de viktigaste faktorerna för utsläpp av CO2 från SLU:s verksamheter var just resor i form av flyg och bil, samt att även djurbesättningarna stod för en stor del. En av dessa besättningar finns inom SLU Umeås certifikat.  

Miljöhandboken

Miljöhandboken är en "virtuell handbok", det vill säga en samling dokument som tillsammans är grunden för miljöledningssystemet. Miljöhandboken har ingen egen rättslig status, utan är en sammanställning av dokument. Med hjälp av miljöhandboken förklaras hur miljöarbetet ska fungera. Bland annat beskrivs miljömål, miljöpåverkande aktiviteter och vem som gör vad i verksamheterna och viktiga rutiner gällande miljö och nödlägesberedskap. Enligt standarden ISO 14001 måste en miljöhandbok vara upprättad.

Länk till miljöhandboken

Lagar och andra krav

Alla chefer skall känna till och följa de miljölagar som berör verksamheten de ansvarar för och all personal skall känna till och följa de miljölagar som berör det egna arbetsområdet.

I verktyget Rättsnätet i Notisum finns en laglista med alla miljölagar, som berör verksamheterna inom certifikatet, samlade. Observera att åtkomst kräver AD-inloggning.

Länk till Rättsnätet

Avvikelser och förbättringsförslag

Sedan 2 september 2019 har SLU ett nytt system för rapportering av incidenter, avvikelser och förbättringsförslag. Om du har en idé om hur vår miljöpåverkan kan förbättras, eller om du vill påtala något som inte är i enlighet med våra rutiner kan du anmäla ärendet i vårt ärendehanteringssystem. Syftet med att rapportera avvikelser eller lämna förbättringsförslag är att brister och fel ska bli hanterade och leda till att vi hela tiden förbättrar oss inom miljöområdet. Alla medarbetare och studenter kan bidra.

Anmäl ett miljöärende här


Kontaktinformation

Miljösamordnare SLU Umeå:

Dianne Staal Wästerlund, tel: 090-786 8450

Johanna Wallsten, tel: 090-786 8716

Miljörepresentanter:

Maria Renberg (SSM)

Ingela Sandström och Maria Ahnlund (Inst. för skoglig genetik och växtfysiologi)

Dianne Staal Wästerlund (Inst. f. skoglig resurshushållning)

Camilla Widmark (Inst. f. skogsekonomi) 

Johanna Wallsten (Inst. f. norrländsk jordbruksvetenskap)

Carina Jonsson (Inst. f. skogens biomaterial och teknologi)

Michael Finell (Biomassateknologiskt centrum)

Margareta Elfving (Inst. f. skogens ekologi och skötsel)

Per Olofsson (Kansliverksamheten)

Giuseppe de Simon (Enheten för skoglig fältforskning) 

Sonya Juthberg (Inst. f. vilt, fisk och miljö)

Lisa Almqvist(Biblioteket)

Pär Igsell (IT)

 

Sidansvarig: johanna.wallsten@slu.se