Workshop 2 - Identifiera

Senast ändrad: 27 augusti 2021

Utifrån de möjligheter vi formulerat i workshop 1, ska vi nu tillsammans identifiera vad som är viktigt för att nå det framtida läget, när Campus Alnarp upplevs och används på det sätt vi önskar. Vi klustrar och identifierar mönster, samt gör prioriteringar baserat på gemensamt definierade parametrar. 

Inbjudan

Vision Alnarp – Workshop 2

Utifrån de möjligheter vi formulerat i workshop 1, ska vi tillsammans identifiera vad som är viktigt för att nå det framtida läget, när Campus Alnarp upplevs och används på det sätt vi önskar.

 Workshop 2 – Identifiera och prioritera

Vi kommer, med våra olika målgrupper i fokus, klustra och identifiera mönster, samt göra prioriteringar baserat på gemensamt definierade parametrar. Utkomsten av workshopen blir en gemensam bild av hur campus behöver vara för att leverera värdena i vardagen samt vilka gemensamma och specifika prioriteringar vi ser för våra respektive målgrupper.
 
Några tankar

  • Vilka interaktionspunkter har våra målgrupper med Alnarp?
    Vad händer innan, under och efter ett besök?
  • Vad gör dem? Vad tänker dem? Vad känner dem?
  • Utifrån vad respektive målgrupp gör, tänker och känner – vilka gemensamma nämnare ser vi? Och vad skiljer sig åt?
  • Vad behöver prioriteras för respektive målgrupp?


Förberedande inför WS 2
Inför att vi ses på fredag vill vi att ni läser igenom resultatet från workshop 1 och reflekterar över vad detta innebär för er. Detta så att ni med de olika värdena i åtanke kan resonera kring våra målgruppers olika scenarion.

 

Resultat

Vision Alnarp - Summering av workshop 2

Andra workshopen är nu genomförd och vi tackar för ditt stora engagemang även denna gång. Vi har nu sammanställt utfallet av det som vi presterade tillsammans i de olika gruppövningarna. De samlade insikterna för hur Alnarp behöver vara för att leva upp till den bild vi har, återges i det samlade bildmaterialet. Resultat är uppdelat enligt följande:

Instruktioner

Uppgiften är nu att dela dessa bilder och insikter med dina medarbetare för att förankra processen och få nya inspel och perspektiv på vad som är viktigt för målgrupperna. Det är viktigt för fortsättningen att inkludera verksamheten för att få en så bra och komplett bild av behoven som möjligt.

Vi vill få in kompletterande och adderande insikter till våra post-it kluster. Det kan vara en viktig aktivitet som ni vill addera till någon av målgrupperna, en vanligt förekommande känsla som ni saknar i summeringen eller något annat ni tänker på. För att vi ska kunna tolka nya insikter så korrekt som möjligt är det bra att skriva en kort förklaring. I workshop 3, den 6 maj, kommer ni sedan dela med er av de nya insikterna för att komplettera bilden.

Mejla även de nya insikterna till Mats Svensson senast den 27 april. 

Result English

Vision Alnarp - Summary of workshop 2

The second workshop has now been completed and we thank you again for your strong commitment. We have now a result from what we achieved together in the various group exercises. The insights how Alnarp needs to be are reproduced in the image material provided. The result is divided into three images:

 

Instructions

The task now is to share these images and insights with your organisation and gain new input and perspectives. It is important for the future to include all in the process to get a good and complete picture of the needs.

We want you to add complementary insights to our post-it clusters. It can be an important activity that you want to add to one of the target groups, a common feeling or something else you think about. In order be able to interpret new insights as correctly as possible, write a short explanation.In workshop 3, on May 6, you will then share the new insights.

Email the new insights to Mats Svensson no later than April 27.

 

Vi ses på en skärm
Tid: 9 april, kl 13:00 – 16:00
Plats: Digitalt möte i Zoom

 


Kontaktinformation

Margit Nothnagl, fakultetsdirektör
LTV-kansliet, SLU
margit.nothnagl@slu.se, 040-41 54 34, 0761-172296