Lomma kommun detaljplaner

Senast ändrad: 29 maj 2023

Den kommuntäckande översiktsplanen är framme i sista skedet då utställningstiden har passerat- nu inleds fasen för sista eventuella justeringar och framtagande av granskningsutlåtande innan ”Översiktsplan för Lomma kommun 2020 – 2030” tas vidare till beslut om antagande under vintern 2021-2022.

Avsikten för Alnarpsområdet är att fördjupa och intensifiera arbetet som pekas ut i Översiktsplanen för att utveckla denna del av kommunen och uppfylla de mål som nu är uttalade om att skapa en flerkärnig ortsstruktur avseende den södra kommundelen för Lomma-Alnarp. Nästa steg är att fördjupa arbetet efter en laga kraft vunnen Översiktsplan och i ett övergripande perspektiv lyfta alla goda intentioner, idéer och inspel för Alnarpsområdet som fram till dess tagits fram vidare till att säkerställa nyttan av ett stationsläge med dess goda kollektivtrafikförsörjningsmöjlighet och ta ett samlat övergripande grepp kring planeringsförutsättningarna och utveckla dess strukturella samband och möjligheter för att skapa en spännande och attraktiv stadsdel som stärker kommunen och delregionen.  

För närvarande förbereds ett planuppdrag för markområdet norr om Alnarp längs Malmövägen och E6:an där kommunen bland annat vill pröva att öka möjligheten för kunskapsintensiva verksamheter, kopplade till gröna näringar och anpassade till den kompetensprofil som finns i Lomma, att etablera sig i Lomma. Detta samtidigt som ny bebyggelse skapar ett bullerskydd för de intilliggande bostadsområdena.

Pågående planprocesser inom Alnarpsområdet:

Alnarp 1:1 (Mellangård)

Syftet med detaljplanen är att prova lämpligheten att använda den tidigare lantbruksforsknings- och försöksenheten "Mellangård" som för ett område för innovation och forskning inom lantbruk, livsmedel, klimat, ekologi och miljö.

Granskning avslutades 2021-10-03
Pågående planarbeten


Kontaktinformation