Campusutvecklingsprocessen

Senast ändrad: 11 maj 2023
campusutveckling Alnarp

Utvecklingsarbetet bedrivs av SLU i samarbete med Lomma kommun och Akademiska Hus. Genom detta samarbete vill vi öka möjligheten att utveckla Alnarp till en unik plats för innovation samverkan och god livsmiljö för alla nutida och framtida användare och intressenter. Vi ser en potential i att Alnarp ska kunna bidra till och fungera som en förebild för en mer hållbar samhällsutveckling i södra Sverige men även nationellt och globalt. Ambitionsnivån ska vara hög.

Bakgrund

2012 skapades Campusplan Vision Alnarp i samverkan mellan SLU och Akademiska Hus. Drygt 5 år senare beslutade parterna att gemensamt revidera dokumentet och att tillsammans utreda hur den fysiska miljön på Campus Alnarp kan utvecklas för att på bästa sätt stödja SLU:s verksamhet i framtiden.

Lomma kommun har planer för tre föreslagna utbyggnadsområden i norra delen av Alnarp. Ett område för bostäder och två verksamhetsområden för gröna näringar. Utöver detta har det beslutats om tågförbindelser till Alnarp.

Guidande principer

Tillsammans i en workshopserie tog vi våren 2021 fram förslag på guidande principer för lokaler och den fysiska miljön i Alnarp. Principerna utgör en plattform och guide för att ta såväl övergripande som detaljerade beslut om lösningar som alla pekar i samma riktning och ger önskat resultat.

Guidande principer

Enables progress and collaboration

Vi möjliggör möten och samarbeten mellan människor, genom att skapa förutsättningar för både digitala och fysiska liksom för planerade och oplanerade möten. Mat- och dryckesupplevelsen är central för att få gränsöverskridande mötena att hända, såväl internt som externt. Platsen anpassade för gestaltar verksamheten och gör den lättillgänglig. Våra arbets- och mötesytor är, eller kan enkelt anpassas efter, olika ändamål.

Simplifies our workday

Det är enkelt att hitta till campus och att ta sig runt mellan faciliteterna. Våra digitala verktyg ligger i framkant och hjälper oss i vårt dagliga arbete. Det är enkelt att hitta, boka och använda mötes- och arbetsplatser utifrån de olika behov som finns.

Integrates indoors and outdoors

Våra miljöer utomhus och inomhus är fullt integrerade och används för olika typer av möten och arbeten. Det gröna är vårt ID och det är enkelt att röra sig mellan ute och inne, oavsett väder och säsong.

Stands out

Det märks att vi ligger i utvecklingsfronten genom kombinationen av det gröna och historiska med modern teknologi och arkitektur. Platsen speglar SLU:s bidrag till en hållbar samhällsutveckling. Vår styrka ligger i kontrasterna. Hur vi upplevs genom platsen gör oss attraktiva för såväl forskare och studenter (nuvarande och blivande) som för besökaren i stort.

Kompetensgrupper

För att engagerade medarbetare vid campus Alnarps institutioner och enheter ska kunna bidra med kunskap och expertis, har ett antal kompetensgrupper inrättats. Syftet med grupperna är att använda medarbetares kompetens både som brukare och som experter.

Kompetensgrupperna ska kunna användas som rådgivande instans i olika situationer och i olika projekt utifrån de teman som varje grupp har som ansvarsområde perioden 2022-01-01 till och med 2023-12-20. 

Läs mer om kompetensgrupperna här


Kontaktinformation

Koordination/projektledning
Sara Kyrö Wissler
Telefon: 0703-32 17 26
E-post: sara.kyro@slu.se