Nya verksamhetslokaler

Senast ändrad: 26 maj 2023
Simplify our workday

SLU:s verksamhet i Alnarp växer och är i behov av flera lokaler. Dessa lokaler skall vara representativa för den verksamhet som bedrivs, och spegla LTV- och S-fakulteternas hållbarhetsprofil.

En god, kreativ och samarbetsinriktad arbetsmiljö för medarbetare och studenter behöver skapas. Nya lokaler och byggnader behöver vara väl integrerade med den övriga fysiska miljön i Alnarp, inklusive odlingsytor, landskapsfaciliteter m m, för att skapa bästa förutsättningar för forskning, undervisning och samverkan. Målet är att byggprojektets etapp 1 är klart 2026/2027, när tågstopp i Alnarp också står färdigt.

Verksamhetens behov

Undervisningslokalerna på SLU i Alnarp behöver moderniseras och utökas med ökande studentantal. Det behöver tas ett helhetsgrepp om undervisningslokalerna och om studiemiljön.

Lokalerna behöver bli moderna och ändamålsenliga samt anpassade till dagens och framtidens utbildningsutbud. Institutionen för Sydsvensk skogsvetenskap sitter idag i icke tillgänglighetsanpassade lokaler och skall samlas med liknande verksamheter inom LTV-fakulteten för att bla kunna nyttja synergieffekter och labbytor.

LTV-fakulteten är i behov av nya forsknings- och undervisningsväxthus, inte minst på grund av den stora nya satsningen SLU Grogrund. Deras utformning behöver beslutas om i nära samarbete med den verksamhet som är tänkt att använda dem framöver. Fakultetsledningen för LTV-fakulteten och fakultetskansliet sitter idag isolerade från resten av verksamheten (Norra Dubbelvillan) och behöver komma närmare verksamheten.

IT-avdelningen är i behov av flera och mer ändamålsenliga lokaler. Centralarkivet i Alnarp är för litet och behöver moderniseras. Tanken är att nyttja nybyggnationens källare för arkiv- och serverutrymmen framöver. Biblioteket sitter redan idag trångt och Alnarpsgården kanske kan samnyttjas med Lomma kommun framöver.

Hur ska framtidens kontorsmiljö utformas?

Lokalerna vid campus Alnarp behöver bli moderna och ändamålsenliga. GHAL (gruppen för hållbart ledarskap i akademin) har fått i uppdrag att utreda hur framtidens arbetssätt kan komma att se ut och hur kontorsmiljön bäst stödjer dessa behov. 

Byggnationsprocessen

Ledningen för LTV- och S-fakulteterna arbetar tillsammans med fastighetsavdelningen med att ta fram ett underlag till rektorsbeslut för att starta nästa fas i byggnationsprocessen av de nya verksamhetslokalerna i Alnarp, programarbetet. SLU kommer att arbeta tätt ihop med byggherren Akademiska Hus. Målet är att byggprojektets etapp 1 är klart 2026/2027, när tågstopp i Alnarp också står färdigt. 

Beslut om förstudie för Västra noden

Se beskrivningar av olika faser i ett byggprojekt vid SLU och de enskilda rollerna i "Anvisningar för hantering av ärenden, ny- och ombyggnationer vid SLU".

Scenario för verksamhetslokaler vid SLU Alnarp

Fyra olika förslag på scenarier har tagits fram inför ett beslut gällande vilka verksamhetsbyggnader SLU fortsättningsvis ska hyra på campus Alnarp och vilka verksamheter som ska finnas i respektive byggnad. Beslutet är en förutsättning för att en arkitekt ska kunna börja rita på förslag till ny och/eller ombyggnation.

Här presenteras det scenario för verksamhetslokaler vid SLU Alnarp som processledningen för campusutveckling Alnarp valt att gå vidare med

HuvudtidsplanPrel2022-09-29.jpg

Preliminär tidsplan för byggprojektet 2022-09-29 (pdf)

Fler utvecklingsprojekt

SLU-projekt i Alnarp

Det pågår många projekt i Alnarp utöver framtagningen av nya verksamhetslokaler. Här presenteras några. 

Akademiska Hus projekt

Akademiska Hus är ett av landets största fastighetsbolag. Tillsammans med universitet och högskolor vill vi stärka Sverige som kunskapsnation. Här finner du några av projekten i Alnarp. 

Lomma kommun projekt

Beslutet om en tågstation i Alnarp och köpet av mark i området innebär startskottet för en ny stadsdel i Alnarp! Här kommer boende, utbildning, innovation, forskningsnära företagande, näringsliv och rekreation vävas samman i en fantastisk livsmiljö.