Hoppa till huvudinnehåll

Vision Alnarp

Alnarps betydelse

SLU bedriver verksamhet på 33 platser runt om i Sverige. Alnarp är tillsammans med Campus Umeå och Campus Ultuna ett av våra tre största.  Alnarp har långt före SLUs tillkomst varit en viktig och strategisk plats. Dagens verksamhet sträcker sig nästan 1000 år tillbaka och rester från den tidigare kungsgården kan skönjas i delar av Alnarpsparkens skog med sin flerhundraåriga kontinuitet.

Sedan mitten av 1800-talet bedrivs här kunskapsutveckling genom forskning och undervisning. Alnarps Landtbruksinstitut startade redan år 1861. Idag sker de viktigaste forsknings- och utbildningsfrågorna på SLU i Alnarp inom landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap samt skogsvetenskap. 

Nu pågår planering för framtiden och hur Alnarp utifrån kärnverksamheten kan utvecklas. Både i sin fysiska miljö och med hur undervisning, forskning, samverkan och kommunikation kan stödja SLU:s huvuduppdrag.

Vision

En unik grön mötesplats för världsledande forskning,
utbildning och innovation. Ett campus för samverkan kring
hållbar utveckling på regional, nationell och internationell nivå. 

Målbild

Alnarp skall bli en välkänd arena för samhällets framtidsfrågor, som kontinuerligt utvecklas i samverkan med berörda och intresserade aktörer. 

 

 


Förslag på guidande principer 

Tillsammans har vi nu tagit fram förslag på guidande principer för lokaler och den fysiska miljön i Alnarp.
Principerna utgör en plattform och guide för att ta såväl övergripande som detaljerade beslut om lösningar,
som alla pekar i samma riktning och ger önskat resultat.

Läs om resultat från sista delen i workshopserien.

Guidande principer
­Workshopserie i tre delar

Framtagning av principer för utvecklingsprojektet i Alnarp

Under våren 2021 arrangerades tre digitala workshopar med verksamhetsansvariga i syfte att ta fram kvalitets- och planerings principer för verksamhetslokaler och den fysiska miljön i Alnarp. Målet var att ta fram ett välförankrat underlag för den fortsatta byggprocessen och som underlag för vidare beslut angående utveckling av Alnarp.

Här nedan kan du läsa mer om respektive workshop och vad de resulterade i.

kontaktillustration

Kontakter

Processledning
Karl Lövrie, Prodekan LTV
Tfn. 040-415439, 0730-242261
E-post. karl.lovrie@slu.se

Processledning
Margit Nothnagl, Fakultetsdirektör LTV
Tfn. 040-415434, 0761-172296
E-post. margit.nothnagl@slu.se

Processadministration
Mats Svensson, servicechef
Tfn. 040-415033, 0702-435422
E-post. mats.svensson@slu.se

Kommunikation
Li Gessbo, kommuniktionsavd.
Tfn. 018-671095
E-post. li.gessbo@slu.se

Publicerad: 27 augusti 2021 - Sidansvarig: li.gessbo@slu.se
Loading…