Medarbetarwebben

Vision Alnarp

Alnarps betydelse

SLU bedriver verksamhet på 33 platser runt om i Sverige. Alnarp är tillsammans med Campus Umeå och Campus Ultuna ett av våra tre största.  Alnarp har långt före SLUs tillkomst varit en viktig och strategisk plats. Dagens verksamhet sträcker sig nästan 1000 år tillbaka och rester från den tidigare kungsgården kan skönjas i delar av Alnarpsparkens skog med sin flerhundraåriga kontinuitet.

Sedan mitten av 1800-talet bedrivs här kunskapsutveckling genom forskning och undervisning. Alnarps Landtbruksinstitut startade redan år 1861. Idag sker de viktigaste forsknings- och utbildningsfrågorna på SLU i Alnarp inom landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap samt skogsvetenskap. 

Nu pågår planering för framtiden och hur Alnarp utifrån kärnverksamheten kan utvecklas. Både i sin fysiska miljö och med hur undervisning, forskning, samverkan och kommunikation kan stödja SLU:s huvuduppdrag.

Vision

En unik grön mötesplats för världsledande forskning,
utbildning och innovation. Ett campus för samverkan kring
hållbar utveckling på regional, nationell och internationell nivå. 

Målbild

Alnarp skall bli en välkänd arena för samhällets framtidsfrågor, som kontinuerligt utvecklas i samverkan med berörda och intresserade aktörer. 

 

 


­Workshopserie i tre delar

Framtagning av principer för utvecklingsprojektet i Alnarp

Under våren kommer det arrangeras tre digitala workshopar med verksamhetsansvariga i syfte att ta fram kvalitets- och planerings principer för verksamhetslokaler och den fysiska miljön i Alnarp. Målet är att ta fram ett välförankrat underlag för den fortsatta byggprocessen och som underlag för vidare beslut angående utveckling av Alnarp.


Summering från workshop 2

De samlade insikterna för hur Alnarp behöver vara för att leva upp till den bild vi har, återges i ett samlat reultat uppdelat enligt: 

  1. Hur de olika målgrupperna använder, känner och tänker när de befinner sig i Alnarp.
  2. Gemensamma behov för de olika målgrupperna.
  3. Vilka specifika behov finns för de olika målgrupperna.

Ta del av hela resultat


 

kontaktillustration

Kontakter

Processledning
Karl Lövrie, Prodekan LTV
Tfn. 040-415439, 0730-242261
E-post. karl.lovrie@slu.se

Processledning
Margit Nothnagl, Fakultetsdirektör LTV
Tfn. 040-415434, 0761-172296
E-post. margit.nothnagl@slu.se

Processadministration
Mats Svensson, servicechef
Tfn. 040-415033, 0702-435422
E-post. mats.svensson@slu.se

Kommunikation
Patrik Claesson, kommuniktionsavd.
Tfn. 040-415383, 0730-776234
E-post. patrik.claesson@slu.se

Publicerad: 15 april 2021 - Sidansvarig: patrik.claesson@slu.se
Loading…