Hur ser SLU:s framtid på Ultuna ut?

Senast ändrad: 29 maj 2023
Flygbild över Ultuna, foto.

Nu återupptas arbetet om inriktningen av utvecklingen av SLU:s verksamhet på Ultuna. Det ska till exempel klargöra SLU:s möjligheter att expandera samt framtida nyttjande av mark. SLU:s verksamhet påverkas av den expansion som Uppsala befinner sig i och stadens bebyggelse närmar sig med dess behov av kollektivtrafik, nya vägar och bostäder.

Ultuna har fram till i dag varit en fredad enklav i Uppsalas utkanter, i ett öppet jordbrukslandskap med omgivande skogspartier där Ultuna var detsamma som SLU men så är det inte längre. Uppsala expanderar och nya bostäder byggs i Ultunas absoluta närhet. Många verksamheter ska samsas på området. SLU måste därför planera för att säkerställa de kommande årens behov av mark och byggnader samt undersöka vilka hinder det kan finnas för dessa planer.

Fem stadsnoder

Uppsala ska växa med 70 000 invånare på 30 år. I kommunens översiktsplan för Uppsala 2016 beskrivs ett Uppsala 2050 som en femkärnig stad och där Gottsunda-Ultunaområdet är en av fyra noder runt innerstaden. Stadsnoderna är befintliga och tillkommande centrumbildningar som har förutsättningar att på sikt utgöra komplement till innerstaden och till varandra.

Gottsunda-Ultuna stadsnod ska utvecklas som en sammanlänkad stadsnod med två tyngdpunkter som stärker varandra: Gottsunda som centrum med service, kultur och handel och Ultuna som koncentration av nationella forsknings- och undervisningsverksamheter.

Båda tyngdpunkterna ska utvecklas med en koncentration av bebyggelse, bostäder, verksamheter och andra funktioner som kompletterar och stärker respektive tyngdpunkt och stadsnoden som levande centrumområden i staden, samtidigt som specialiserade miljöer kan fortsätta utvecklas kring Ultuna.

Den nya staden ska ha en snabb och kapacitetsstark kollektivtrafik som stöder utveckling av stråk och noder, en tågstation i Bergsbrunna och en ny bro över Fyrisån.

Betesmark och försöksodlingar

Merparten av marken i randområdena ägs av SLU eller av Akademiska Hus. De öppna fälten är odlingsbar mark som till vissa delar används för försöksodling, som betesmark eller för andra ändamål med anknytning till universitetets verksamhet.

Campusplanen ska inriktas på att utnyttja det samlade mark- och byggnadsinnehavet i området på det sätt som bäst stöder SLU:s verksamhet och medverkar till att Campus Ultuna som helhet ska bli en så attraktiv, funktionell och utvecklingsinriktad miljö som möjligt. Syftet är att genom campusplanen försöka påverka kommunens fysiska planering för att tillgodose de angelägna behov som SLU och Akademiska Hus har när det gäller markutnyttjandet.

I detta sammanhang måste SLU se vilka möjligheter som finns för att i framtiden eventuellt kunna expandera. Universitetet måste planera för utökade uppdrag i framtiden som kanske kräver speciallokaler och mark för odling eller försök av olika slag. Behovet av undervisningslokaler är förnärvarande väl tillgodosett att antalet studenter kan öka antalet studenter utan att fler eller större lokaler behövs.

Avtal om markanvändningen

SLU, Akademiska Hus och Uppsala kommun ingick i början på 2020 ett intentionsavtal om bland annat framtida markanvändning. På sikt ska stora delar av Ultuna norr om Veterinärvägen omvandlas till ett bostadsområde, centrala Ultuna fortsätta utvecklas som campus och den största delen av södra Ultuna förbli åkermark medan vissa delar där bebyggs.

Kommunens planer är både möjlighet och hot. Det kan vara en fördel att Ultuna integreras i staden med bättre kommunikationer, service och näraliggande bostäder men samtidigt har SLU värdefulla odlingsförsök och en betydande djurhantering som inte lika lätt låter sig integreras.

En övergripande campusplan

Det arbete som nu påbörjats är ett samarbete mellan SLU och Akademiska Hus men även Uppsala kommun och andra verksamheter kommer att involveras. Arbetet ska i ett första skede resultera i en strukturplan som på ett övergripande sätt visar vilka förutsättningar, möjligheter och begränsningar som finns på Ultuna på 20 års sikt – alltså den näraliggande framtiden.

Exempel på campusplanens områden

  • Bebyggelse för SLU för framtida expansion
  • Försöks- och demonstrationsodlingar samt beteshagar
  • Grönområden
  • Studentbostäder
  • Gator, vägar och cykelbanor
  • Kollektivtrafik
  • Parkeringar