Campusutveckling och förändringar i Ultunas närhet

Senast ändrad: 13 december 2021

SLU på Ultuna planerar inte för några större förändringar när det gäller byggnader den närmsta tiden. Dock har Uppsala kommun stora utbyggnadsplaner för det kommunen kallar Södra staden vilket kommer att påverka SLU och Ultuna i högsta grad.

Ambitionen för denna webbsida är att något klargöra de planer som finns och länka till kommunens sidor där mer information finns samt att givetvis uppmärksamma de förändringar som sker på Ultuna.

Flygbild över Ultuna, foto.Foto: Mark Harris, Frozentime.

I Ultunas närområde

Södra staden

Södra staden är Uppsala kommuns planer för utbyggnad av bostäder, arbetsplatser och kollektivtrafik fram till 2050. Översiktsplanen beskriver sex utvecklingsområden med olika grad av blandning av bostäder, verksamheter och service. Dessa områden är Rosendalsområdet, Polacksbacken, Malma, Ulleråker, Bäcklösa/Lilla Sunnersta samt Ultuna/Norra Sunnersta.

Klicka här för fördjupad översiktsplan Södra staden

Klicka här för planprogram för Ulleråker

Klicka här för planprogram för Gottsundaområdet

Uppsalapaketet

Uppsalapaketet innehåller nya bostäder, nya järnvägsspår mot Stockholm, ny tågstation i Bergsbrunna och ny spårväg mellan Bergsbrunna och Gottsunda med spår till Uppsala resecentrum. Det är ett avtal mellan staten, Uppsala kommun och Region Uppsala. Läs mer om Uppsalapaketet här

Ny marköverenskommelse möjliggör Uppsalapaketet

Uppsala kommun, SLU och Akademiska Hus har träffat en överenskommelse som möjliggör en varsam utveckling av Ultuna och ett område söder om Nåntuna de kommande 30 åren. Överenskommelsen, i form av ett intentionsavtal, omfattar byten och köp av mark för 167 miljoner kronor. Läs mer om överenskommelsen här