Balsgård

Senast ändrad: 07 september 2023

Beslut har tagits att flytta verksamheten av förädling av frukt och bär vid enheten i Balsgård till Alnarp. Växtmaterial flyttas från Balsgård till Campus Alnarp för att säkra den långsiktiga tillgängligheten för forskning, utbildning och sortutveckling. Etablering av utvalt växtmaterial i Alnarp inleds 2022/2023. Flytten beräknas pågå under en treårsperiod.

En kraftsamling av resurser och infrastruktur ökar möjligheterna till samordning med andra delar av LTV-fakultetens verksamhet inom växtförädling, forskning och utbildning. Samlokaliseringen stärker också hortikultur som är en viktig inriktning inom fakulteten.

Balsgårds byggnader och byggnadsnära mark kommer nu att säljas, medan odlingsmarken behålls. Det är SLU:s fastighetsavdelning som fortsatt kommer att vara huvudman för odlingsmarken. När marken inte används av SLU kommer den göras tillgänglig för externa genom arrende.

Läs mer om utvecklingsarbetet här.