SLU-nyhet

Utkast till datahanteringspolicy för SLU

Publicerad: 23 juni 2021

Under våren har ett utkast till policy för datahantering vid SLU tagits fram. Policyn ska stödja medarbetare vid SLU i övergången till öppen vetenskap, genom att uttrycka gemensamma principer och ansvarsfördelning gällande hantering och tillgängliggörande av forsknings- och miljöanalysdata. Nu behöver arbetsgruppen som har tagit fram utkastet synpunkter och kommentarer från er som jobbar med forsknings- och/eller miljöanalysdata.

I slutet av maj fick SLU:s prefekter ett utskick med ett utkast till datahanteringspolicy för SLU. Policyn och tillhörande stöddokument är en del av SLU:s arbete med öppna data och god datahantering och har tagits fram av en projektgrupp utsedd av rektor, som utgörs av medarbetare från biblioteket, Data Curation Unit, miljödatastöd, enheten för arkiv, informationshantering och registratur, enheten för juridik, IT-avdelningen och planeringsavdelningen.

I en första remissrunda under våren har berörda råd (Fomar, Fir och DCU:s styrgrupp) fått komma med synpunkter på utkastet, och intentionen med utskicket till prefekterna är att samla in kommentarer från de som hanterar data inom forskning och/eller miljöanalys på institutionerna. Utifrån dessa synpunkter kommer projektgruppen sedan jobba vidare med dokumenten inför beslut av rektor. Den som är intresserade av att komma med synpunkter kan kontakta institutionens prefekt för att kunna ge feedback på policyn.