SLU-nyhet

Nya krav i SLU:s Kvalitetsguide 2.0 för miljödatahantering

Publicerad: 18 september 2018

Kvalitetsguiden har reviderats för att tillgodose aktuella krav på spårbarhet, säkerhet, långsiktighet samt tillgänglighet av information och data.

 De reviderade, och till viss del nya, kraven har sitt ursprung i:

  • Bevarandestrategi för elektroniska handlingar, policy för hantering av verksamhetsinformation
  • Myndighetsövergripande miljödatastrategi/ ’öppna data’ aspekter (som medfört utökade krav för hur tillhandahålla data)
  • Dataskyddsförordningen (GDPR)
  • Skyddsbehov utifrån informationssäkerhetsklassning
  • Tydliggörande av unika krav för miljödatahanteringen (ca 60%) respektive obligatoriska universitetsövergripande krav (ca 40%)

Strukturen i kvalitetsguiden är processorienterad vilket innebär att krav på datahantering är uppdelade enligt de processer som omfattats av miljöanalysen: Styr, Stöd, Samla in, Ta emot, Lagra och Tillhandahålla. I styrprocessen, som omfattar ledning och dokumentation av verksamheterna, har kraven förtydligats och utvidgats för att främja användandet av en gemensam datahanteringsplan (DMP) och användning av SLU:s diarie- och dokumenthanteringssystem (Public 360) för verksamheternas grunddokumentation.

Det har också inarbetats krav för en ny kvalitetsaspekt ”Ständig förbättring och uppföljning” t.ex. ska det i linjen (prefekt, dekan, rektor) genomföras en årlig uppföljning/information om kvalitetsarbetet dvs. statusgenomgång av verksamheternas arbete med miljödata. För övriga processer finns t.ex. krav för att tillgodose behov inom medborgarforskning vid datainsamling och krav på datalagring med anledning av utfallet av genomförd informationssäkerhetsklassning.

De mest genomgripande förändringarna är de nya kraven på tillgängliggörandet av data som anpassats efter den vedertagna femgradiga skala för hantering av ”öppna data”. Ambitionen är att på sikt ska allt SLU:s miljödata vara fritt tillgänglig på webben i ett öppet maskinläsbart format och att det i anslutning till data ska finnas beskrivningar så att en användare kan förstå och återanvända data och ev. vilka begränsningar som finns.