Verksamheter i kvalitetsarbetet

Senast ändrad: 18 februari 2020

Av nedanstående 76 verksamheter har under år 2018 51 uppnått fastställd målnivå i kvalitetsarbete (kvalitetsnivå I-III i relevanta processer).

Kvalitetsstatus sorterad på Institution

Institution

Verksamhet

Foma-
program

Kvalitets-
status

ArtDatabanken

Analysportalen

Biologisk mångfald

OK

ArtDatabanken

Artportalen

Biologisk mångfald

OK

ArtDatabanken

Dyntaxa. Svensk taxonomisk databas.

Biologisk mångfald

OK

ArtDatabanken

UserAdmin - Användarhanteringssystem

Biologisk mångfald

OK

Biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap

Fiskhälsa i recipienter

Giftfri miljö

OK

Biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap

Metamorfosförändringar hos grodyngel

Giftfri miljö

OK

Biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap

Patogena mikroorganismer, läkemedel och antibiotikaresistenta bakterier i akvatisk miljö

Giftfri miljö

OK

Biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap

Utveckling av molekylära markörer för fortlöpande miljöanalys inom akvatisk toxikologi

Giftfri miljö

OK

Enheten för skoglig fältforskning

Ekologiska basdata - Klimat

Klimat

OK

Enheten för skoglig fältforskning

FomaFlux Icos

Klimat

OK

Enheten för skoglig fältforskning

Svenska fenologinätverket

Klimat

EJ OK

Enheten för skoglig fältforskning

Bärprognoser

Skog

EJ OK

Enheten för skoglig fältforskning

Vattenkvalitet i Tillväxtparkerna

Skog

OK

Hushållningssällskapet Uppsala

Mark och gröda - Insamling Hushållningssällskapet

Jordbrukslandskap

OK

Institutionen för akvatiska resurser

Nationella databaser - Kräftregister

Sjöar och vattendrag

EJ OK

Institutionen för akvatiska resurser

Nationellt register över sjöprovfisken - NORS

Sjöar och vattendrag

OK

Institutionen för akvatiska resurser

Rederi Ålderslab

Sjöar och vattendrag

EJ OK

Institutionen för akvatiska resurser

Rederi Provfiske

Sjöar och vattendrag

EJ OK

Institutionen för akvatiska resurser

Svenskt elfiskeregister, SERS

Sjöar och vattendrag

OK

Institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua)

Baltic International Acoustic Survey (BIAS)

Kust och hav

EJ OK

Institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua)

Baltic International Trawl Survey (BITS)

Kust och hav

EJ OK

Institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua)

Datavärdskap Kustfisk

Kust och hav

OK

Institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua)

Fishermans survey Kattegatt

Kust och hav

EJ OK

Institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua)

International Bottom Trawl Survey (IBTS)

Kust och hav

EJ OK

Institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua)

Kustprovfiske - Insamling av data

Kust och hav

OK

Institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua)

Kusttrålning

Kust och hav

EJ OK

Institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua)

UWTV

Kust och hav

EJ OK

Institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua)

Ålförvaltning

Sjöar och vattendrag

EJ OK

Institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua)

Datainsamling stora sjöar - Fiskeriberoende - Gös

Sjöar och vattendrag

EJ OK

Institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua)

Datainsamling Stora sjöar, fiskerioberoende, pelagisk fisk

Sjöar och vattendrag

EJ OK

Institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua)

Datainsamling stora sjöar_fiskeoberoende data_kräftprovfiske

Sjöar och vattendrag

EJ OK

Institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua)

Datainsamling stora sjöar_fiskerioberoende data_nätprovfiske

Sjöar och vattendrag

EJ OK

Institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua)

DCF Indexälvar

Sjöar och vattendrag

EJ OK

Institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua)

IKEU- Fisk och temperatur

Sjöar och vattendrag

OK

Institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua)

Lax Fritidsfiske (Östersjön)

Sjöar och vattendrag

EJ OK

Institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua)

Lax Yrkesfiske

Sjöar och vattendrag

EJ OK

Institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua)

Rederi Fiskgen

Sjöar och vattendrag

EJ OK

Institutionen för ekologi

Miljöövervakning i jordbrukslandskap på institutionen för ekologi

Jordbrukslandskap

OK

Institutionen för ekologi

Granbarkborre

Skog

OK

Institutionen för ekologi

Viltövervakning Grimsö

Skog

OK

Institutionen för kliniska vetenskaper

Vild mink som indikator på reproduktionstörande kemikalier i miljön

Giftfri miljö

OK

Institutionen för mark och miljö

Mark och gröda

Jordbrukslandskap

EJ OK

Institutionen för mark och miljö

Markbiologisk övervakning i åkermark

Jordbrukslandskap

OK

Institutionen för mark och miljö

Markpackning i åkermark

Jordbrukslandskap

OK

Institutionen för mark och miljö

Markinventeringen

Skog

OK

Institutionen för mark och miljö

Datavärdskap Jordbruksmark

Övergödning

OK

Institutionen för mark och miljö

Modellering_läckagekoefficienter

Övergödning

OK

Institutionen för mark och miljö

Typområden på jordbruksmark, Observationsfält på åkermark

Övergödning

OK

Institutionen för skoglig resurshushållning

NILS

Jordbrukslandskap

EJ OK

Institutionen för skoglig resurshushållning

Uppföljning av kvalitetsförändringar i ängs- och betesmarker: Fjärilar och humlor

Jordbrukslandskap

OK

Institutionen för skoglig resurshushållning

Ajourhållning av koldatabas

Klimat

OK

Institutionen för skoglig resurshushållning

Histtax

Skog

OK

Institutionen för skoglig resurshushållning

Nationell Riktad Skadeövervakning (NRS)

Skog

OK

Institutionen för skoglig resurshushållning

Skogs- och habitatkartläggning (SLU Skogskarta, kNN Sverige)

Skog

OK

Institutionen för skoglig resurshushållningSRH

Riksskogstaxeringen

Skog

OK

Institutionen för stad och land

Barnkartor i GIS

Bebyggd miljö

OK

Institutionen för vatten och miljö

Miljöövervakning av växtskyddsmedel i regn och luft

Giftfri miljö

OK

Institutionen för vatten och miljö

Miljöövervakning av växtskyddsmedel i typområden och åar

Giftfri miljö

OK

Institutionen för vatten och miljö

Utveckling av en biologisk miljögiftsindikator – kiselalger

Giftfri miljö

OK

Institutionen för vatten och miljö

Biodiversitetslaboratoriet på IVM

Sjöar och vattendrag

OK

Institutionen för vatten och miljö

Flodmynningar trendstationer, vattenkemi

Sjöar och vattendrag

OK

Institutionen för vatten och miljö

Trendsjöar

Sjöar och vattendrag

OK

Institutionen för vatten och miljö

Trendvattendrag

Sjöar och vattendrag

OK

Institutionen för vatten och miljö

Integrated Monitoring - Klimat och avrinning

Skog

EJ OK

Institutionen för vatten och miljö

Integrated Monitoring - Mark

Skog

EJ OK

Institutionen för vatten och miljö

Integrated Monitoring - Samordning

Skog

EJ OK

Institutionen för vatten och miljö

Integrated Monitoring - Vegetation

Skog

OK

Institutionen för vatten och miljöVatten och miljö

Kvicksilver i fisk

Giftfri miljö

OK

Institutionen för vatten och miljöVatten och miljö

DV Sjöar och vattendrag

Sjöar och vattendrag

OK

Institutionen för vatten och miljöVatten och miljö

Integrerad kalkningseffektuppföljning, IKEU

Sjöar och vattendrag

OK

Institutionen för vatten och miljöVatten och miljö

Sjöomdrev

Sjöar och vattendrag

OK

Institutionen för vilt, fisk och miljö

Foma Zoonos

Skog

OK

Institutionen för vilt, fisk och miljö

Smågnagare

Skog

OK

Institutionen för vilt, fiske och miljö

Referensområde för klövviltförvaltning i södra Sverige

Skog

OK

Instutionen för vatten och miljö

Vattenkemiska laboratoriet vid IVM

Sjöar och vattendrag

OK

Skoglig mykologi och växtpatologi

Molekylär svampidentifiering

Skog

OK

Kvalitetsstatus sorterad på miljöanalysprogram

Foma-
program

Verksamhet

Institution

Kvalitets-
status

Bebyggd miljö

Barnkartor i GIS

Institutionen för stad och land

OK

Biologisk mångfald

Analysportalen

ArtDatabanken

OK

Biologisk mångfald

Artportalen

ArtDatabanken

OK

Biologisk mångfald

Dyntaxa. Svensk taxonomisk databas.

ArtDatabanken

OK

Biologisk mångfald

UserAdmin - Användarhanteringssystem

ArtDatabanken

OK

Giftfri miljö

Fiskhälsa i recipienter

Biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap

OK

Giftfri miljö

Metamorfosförändringar hos grodyngel

Biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap

OK

Giftfri miljö

Patogena mikroorganismer, läkemedel och antibiotikaresistenta bakterier i akvatisk miljö

Biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap

OK

Giftfri miljö

Utveckling av molekylära markörer för fortlöpande miljöanalys inom akvatisk toxikologi

Biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap

OK

Giftfri miljö

Vild mink som indikator på reproduktionstörande kemikalier i miljön

Institutionen för kliniska vetenskaper

OK

Giftfri miljö

Miljöövervakning av växtskyddsmedel i regn och luft

Institutionen för vatten och miljö

OK

Giftfri miljö

Miljöövervakning av växtskyddsmedel i typområden och åar

Institutionen för vatten och miljö

OK

Giftfri miljö

Utveckling av en biologisk miljögiftsindikator – kiselalger

Institutionen för vatten och miljö

OK

Giftfri miljö

Kvicksilver i fisk

Institutionen för vatten och miljöVatten och miljö

OK

Jordbrukslandskap

Mark och gröda - Insamling Hushållningssällskapet

Hushållningssällskapet Uppsala

OK

Jordbrukslandskap

Miljöövervakning i jordbrukslandskap på institutionen för ekologi

Institutionen för ekologi

OK

Jordbrukslandskap

Mark och gröda

Institutionen för mark och miljö

EJ OK

Jordbrukslandskap

Markbiologisk övervakning i åkermark

Institutionen för mark och miljö

OK

Jordbrukslandskap

Markpackning i åkermark

Institutionen för mark och miljö

OK

Jordbrukslandskap

NILS

Institutionen för skoglig resurshushållning

EJ OK

Jordbrukslandskap

Uppföljning av kvalitetsförändringar i ängs- och betesmarker: Fjärilar och humlor

Institutionen för skoglig resurshushållning

OK

Klimat

Ekologiska basdata - Klimat

Enheten för skoglig fältforskning

OK

Klimat

FomaFlux Icos

Enheten för skoglig fältforskning

OK

Klimat

Svenska fenologinätverket

Enheten för skoglig fältforskning

EJ OK

Klimat

Ajourhållning av koldatabas

Institutionen för skoglig resurshushållning

OK

Kust och hav

Baltic International Acoustic Survey (BIAS)

Institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua)

EJ OK

Kust och hav

Baltic International Trawl Survey (BITS)

Institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua)

EJ OK

Kust och hav

Datavärdskap Kustfisk

Institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua)

OK

Kust och hav

Fishermans survey Kattegatt

Institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua)

EJ OK

Kust och hav

International Bottom Trawl Survey (IBTS)

Institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua)

EJ OK

Kust och hav

Kustprovfiske - Insamling av data

Institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua)

OK

Kust och hav

Kusttrålning

Institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua)

EJ OK

Kust och hav

UWTV

Institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua)

EJ OK

Sjöar och vattendrag

Nationella databaser - Kräftregister

Institutionen för akvatiska resurser

EJ OK

Sjöar och vattendrag

Nationellt register över sjöprovfisken - NORS

Institutionen för akvatiska resurser

OK

Sjöar och vattendrag

Rederi Ålderslab

Institutionen för akvatiska resurser

EJ OK

Sjöar och vattendrag

Rederi Provfiske

Institutionen för akvatiska resurser

EJ OK

Sjöar och vattendrag

Svenskt elfiskeregister, SERS

Institutionen för akvatiska resurser

OK

Sjöar och vattendrag

Ålförvaltning

Institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua)

EJ OK

Sjöar och vattendrag

Datainsamling stora sjöar - Fiskeriberoende - Gös

Institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua)

EJ OK

Sjöar och vattendrag

Datainsamling Stora sjöar, fiskerioberoende, pelagisk fisk

Institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua)

EJ OK

Sjöar och vattendrag

Datainsamling stora sjöar_fiskeoberoende data_kräftprovfiske

Institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua)

EJ OK

Sjöar och vattendrag

Datainsamling stora sjöar_fiskerioberoende data_nätprovfiske

Institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua)

EJ OK

Sjöar och vattendrag

DCF Indexälvar

Institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua)

EJ OK

Sjöar och vattendrag

IKEU- Fisk och temperatur

Institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua)

OK

Sjöar och vattendrag

Lax Fritidsfiske (Östersjön)

Institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua)

EJ OK

Sjöar och vattendrag

Lax Yrkesfiske

Institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua)

EJ OK

Sjöar och vattendrag

Rederi Fiskgen

Institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua)

EJ OK

Sjöar och vattendrag

Biodiversitetslaboratoriet på IVM

Institutionen för vatten och miljö

OK

Sjöar och vattendrag

Flodmynningar trendstationer, vattenkemi

Institutionen för vatten och miljö

OK

Sjöar och vattendrag

Trendsjöar

Institutionen för vatten och miljö

OK

Sjöar och vattendrag

Trendvattendrag

Institutionen för vatten och miljö

OK

Sjöar och vattendrag

DV Sjöar och vattendrag

Institutionen för vatten och miljöVatten och miljö

OK

Sjöar och vattendrag

Integrerad kalkningseffektuppföljning, IKEU

Institutionen för vatten och miljöVatten och miljö

OK

Sjöar och vattendrag

Sjöomdrev

Institutionen för vatten och miljöVatten och miljö

OK

Sjöar och vattendrag

Vattenkemiska laboratoriet vid IVM

Instutionen för vatten och miljö

OK

Skog

Bärprognoser

Enheten för skoglig fältforskning

EJ OK

Skog

Vattenkvalitet i Tillväxtparkerna

Enheten för skoglig fältforskning

EJ OK

Skog

Granbarkborre

Institutionen för ekologi

OK

Skog

Viltövervakning Grimsö

Institutionen för ekologi

OK

Skog

Markinventeringen

Institutionen för mark och miljö

OK

Skog

Histtax

Institutionen för skoglig resurshushållning

OK

Skog

Nationell Riktad Skadeövervakning (NRS)

Institutionen för skoglig resurshushållning

OK

Skog

Skogs- och habitatkartläggning (SLU Skogskarta, kNN Sverige)

Institutionen för skoglig resurshushållning

OK

Skog

Riksskogstaxeringen

Institutionen för skoglig resurshushållningSRH

OK

Skog

Integrated Monitoring - Klimat och avrinning

Institutionen för vatten och miljö

EJ OK

Skog

Integrated Monitoring - Mark

Institutionen för vatten och miljö

EJ OK

Skog

Integrated Monitoring - Samordning

Institutionen för vatten och miljö

EJ OK

Skog

Integrated Monitoring - Vegetation

Institutionen för vatten och miljö

OK

Skog

Foma Zoonos

Institutionen för vilt, fisk och miljö

OK

Skog

Smågnagare

Institutionen för vilt, fisk och miljö

OK

Skog

Referensområde för klövviltförvaltning i södra Sverige

Institutionen för vilt, fiske och miljö

OK

Skog

Molekylär svampidentifiering

Skoglig mykologi och växtpatologi

OK

Övergödning

Datavärdskap Jordbruksmark

Institutionen för mark och miljö

OK

Övergödning

Modellering_läckagekoefficienter

Institutionen för mark och miljö

OK

Övergödning

Typområden på jordbruksmark, Observationsfält på åkermark

Institutionen för mark och miljö

OK