Status kvalitetsarbete och miljömål för öppna data

Senast ändrad: 03 maj 2022
Checklista

Årligen sammanställs rapporter om kvalitetsstatus i dataverksamheterna inom fortlöpande miljöanalys. Länk till de verksamheter som uppnår fastställd målnivå finns längst ned på sidan.

Kvalitetsarbetet består av två komponenter: dels en internrevision för uppföljning av kvalitetsarbetet, samt arbetet med att driva på och följa upp miljömålet för miljöanalysen.

Miljömål för öppna data

För perioden 2020-2025 har miljömålet för miljöanalysen uppdaterats (miljömål 5.4 ersätter 5.3): Istället för 80% ska minst 90 % av de miljöanalysverksamheter som deltar i SLU:s kvalitetsarbete tillhandahålla, senast vid utgången av 2025, öppna data på internet enligt gällande kvalitetsguide för miljödatahantering. Vid årsskiftet 2020/2021 uppfyllde ca 13 % av verksamheterna detta mål.

 • 2019 hade 76 miljöanalysverksamheter öppna data, 7 av dem uppfyllde målet.
 • 2020 hade 76 miljöanalysverksamheter öppna data, 10 av dem uppfyllde målet.

Resultat av internrevisionen

Enligt beslut i utskottet för GIS- och Miljödatastöd samt Fomar har Miljödatastöd sedan 2019 tillämpat ett internrevisionsliknande arbetssätt för att etablera uppföljning, och därigenom kunna ge feedback till förbättringar, av verksamheternas kvalitetsarbete. 

I samråd med utskottet valdes inför 2019 och efterföljande år processerna lagra och tillhandahålla data som fokus för internrevisionen. För de 8 verksamheter som ingick 2021 noterades 12 avvikelser i lagraprocessen, 7 avvikelse i tillhandahållandeprocessen samt 28 observationer. En avvikelse innebär att krav enligt kvalitetsguiden inte uppfylls och behöver åtgärdas. En observation innbär däremot ett förbättringsförslag utan krav på åtgärd och uppföljning därav. Kvalitetsrapport går att ladda längst ned på sidan.

Resultat 2021

 • Antal verksamheter: 8
 • Antal avvikelser Lagra: 12
 • Antal avvikelser Tillhandahålla: 7
 • Antal observationer: 28

Resultat 2020

 • Antal verksamheter: 5
 • Antal avvikelser Lagra: 3
 • Antal avvikelser Tillhandahålla: 2
 • Antal observationer: 16

Resultat 2019

 • Antal verksamheter: 7
 • Antal avvikelser Lagra: 6
 • Antal avvikelser Tillhandahålla: 1
 • Antal observationer: 25

Status kvalitetsarbetet 2018 och tidigare

51 verksamheter (67 procent) uppnådde delmål 2 i och med årsskiftet 2018/2019 (målet förlängdes med ett år). Ambitionen att samtliga återstående verksamheter skulle bli klara under 2018 uppfylldes ej. Många verksamheter har under året valt att prioritera annat arbete varför visst åtgärdsarbete återstår. Detta kommer följas upp inom miljöanalysens miljömål 5.4 för perioden 2019-2020, där fokus ligger på att öka publiceringen av öppna data och därigenom göra data ännu mer synliga och direkt åtkomliga via internet.

En översikt för hur långt arbetet framskridit i deltagande verksamheter framgår av tabellen nedan.

(*) Har börjat fylla i självvärderingen för styrprocessen. 

(**) Foma delmål 5.1

För att i än högre grad bidra till samhällets miljöarbete har SLU som mål att användningen av data som genereras av SLU:s fortlöpande miljöanalys blir större bland landets beslutsfattare, myndigheter, forskare och allmänhet. Det ska också bli tydligare vilka data som finns tillgängliga och att de uppfyller SLU:s grundläggande kvalitetskrav. Verksamhetsområdets omsättning fungerar som indikator för målet och för att målet ska uppnås ska intäkterna öka 402 mnkr (2014) till 442 mnkr (2018).
Uppföljning: År 2017 var intäkterna 442 mnkr. Målnivån är nådd.

(***) Foma delmål 5.3
Inom 1,5 år efter påbörjat åtgärdsarbete eller senast 2018-12-31 ska åtgärdsarbetet inom verksamhetens processer vara slutfört och det ska finnas information på SLU:s webb, s.k. metadata, om vilka miljöanalysdata som finns tillgängliga.
Uppföljning:  51 (67 procent) verksamheter har uppnått delmål 2 i och med årsskiftet 2018/2019 (målet förlängdes med ett år). Vi hade hoppats att samtliga återstående verksamheter som påbörjat åtgärdsarbetet skulle bli klara under 2018. 

Fakta: