Mål

Senast ändrad: 13 mars 2017 - slu.se

Nedan listas övergripande mål och delmål för SLU:s fortlöpande miljöanalys beslutade av rektor, samt programvisa mål beslutade av ansvariga fakulteter.

Övergripande mål och delmål

Det övergripande målet för fortlöpande miljöanalysär att:
SLU är ledande i nationell och internationell miljöanalys inom våra områden.

Det uppnås genom att (delmål): 

1. leverera miljöinformation, analyser och vetenskapligt grundade beslutsunderlag för hållbar utveckling, som medger att användning av naturresurser och miljökonsekvenser av denna användning kan vägas samman,

2. miljöanalysprogrammen förvaltar och utvecklar nätverk internt och externt så att SLU:s samlade kompetens kommer hållbar utveckling till godo,

3. verksamheten utvecklas för att möta framtidens behov och utmaningar,

4. de miljödata SLU hanterar är lätt tillgängliga, kvalitetskontrollerade, väl beskrivna och effektivt förvaltade.

Delmål och prioriterade åtgärder kopplade till dessa beskrivs i Inriktningsdokument för fortlöpande miljöanalys 2017-2020, avsnitt 3.2-3.5.

Uppföljning miljöanalysprogram

SLU:s miljöanalysprogram har utvärderats mellan åren 2013-2016. Utvärderingarna består av en självvärdering och en extern utvärdering. I den externa bedömningen av programmen bedöms programmens vetenskapliga värde och samhällsnytta. I utvärderingarna belyses också hur den interna samverkan har fungerat (se direktiven för utvärdering).

*Vilt är en del av program Skog.


Kontaktinformation

Miljöanalyssekreterarna vid Planeringsavdelningen
fomakansli@slu.se

Sidansvarig: plan-webb@slu.se