Utlysning av SLU:s karriärbidrag 2021

Senast ändrad: 12 september 2023

Rektor utlyser karriärbidrag för särskilt framstående forskare i tidig fas av karriären (”juniora forskare”). Bidragen uppgår till 1 mnkr per år i tre år. Under 2021 kommer fem bidrag att delas ut. Utlysningen planeras att återkomma vartannat år.

Beslut om fördelning av årets karriärbidrag kommer att fattas i september 2021 (p g a försening av sakkunnigbedömningen).

Nyheter för i år: Utlysningen av karriärbidrag riktas enbart till juniora forskare. De tidigare karriärbidragen för seniora forskare kommer alltså inte längre att utlysas. Vidare har den nedre gränsen för karriärålder ändrats (aktuellt intervall är 4-10 år efter doktorsexamen) och bidragen kopplas till ett karriärutvecklingsprogram.

Förslag tas emot i form av nomineringar, som görs i två steg:

 • Prefekterna inbjuds att nominera kandidater och lämna till ansvarig fakultet senast den 10 december 2020 (skickas till fakultetens forskningssekreterare). Ansvarig fakultet meddelar vilket maximalt antal förslag som varje institution får lämna. 
 • Fakulteterna gör ett urval bland inkomna förslag och lämnar sina nomineringar till rektor senast den 22 januari 2021 (skickas till boel.astrom@slu.se). Varje fakultet får nominera upp till 4 (NJ 6) kandidater. OBS se anvisningar om jämn könsfördelning nedan, under ”Urvalsprocess”).

Bidragens syfte, samt villkor, urvalsprocess, bedömningskriterier och anvisningar om vad nomineringsunderlaget ska innehålla framgår nedan.


Klicka på vald länk nedan så kommer du direkt till avsnittet längre ned på sidan:

Syfte

Syftet med karriärbidragen är att ge framstående unga forskare med potential att utvecklas till framstående forskningsledare ett erkännande och stöd i form av extra ekonomiska resurser och strategisk kompetensutveckling. Bidraget ska underlätta för mottagaren att utveckla självständig forskning och att meritera sig för högre tjänster. Det kan också ses som en stimulans till ökat risktagande i forskningen.

Villkor

Karriärbidraget ges till forskare som avlagt doktorsexamen minst 4 och högst 10 år före det datum då bidraget mottas, dvs. tidigast 1 juli 2011 och senast 30 juni 2017. Det datum då examensbeviset är utfärdat gäller.

Avsteg från tidsbegränsningen får göras om den nominerade efter avläggande av doktorsexamen har varit föräldraledig, deltagit i totalförsvaret eller vid andra giltiga skäl [1].

Bidrag ges endast till person som är anställd vid och bedriver hela sin verksamhet vid SLU. Bidrag kan ges oavsett vilken typ av anställning mottagaren har. Om mottagaren lämnar SLU dras medel motsvarande resterande bidragsperiod tillbaka. Samma person kan bara få karriärbidrag av samma typ vid ett tillfälle.

Bidraget gäller från och med 1 juli 2021. Medlen utbetalas till mottagarens institution men är personligt och disponeras fritt av mottagaren. Forskare som får karriärbidrag förväntas att fortsätta söka extern finansiering.

Utöver bidraget ingår en satsning på ett karriärutvecklingsprogram. Genom detta får mottagarna av karriärbidraget utbildning i ledarskap, pedagogik mm, som är utformad utifrån mottagarnas gemensamma behov, samt får ingå i ett mentorprogram.

Mottagaren är skyldig att på anmodan från rektor lämna in en kort rapport som beskriver de viktigaste resultaten och på vilket sätt satsningen har medverkat till utveckling av forskningen samt möjligheterna att etablera sig som självständig forskare. En publikationslista för den aktuella perioden och ekonomisk redovisning ska ingå. Rapporten kommer att användas vid utvärdering av satsningen i dess helhet under 2023.

Urvalsprocess

 • Institutionerna inbjuds här att nominera kandidater. Förslagen lämnas till ansvarig fakultet. Nomineringsunderlagets innehåll beskrivs nedan. Fakulteten avgör hur många nomineringsförslag som varje institution får lämna.
 • Varje fakultet får nominera max 4 kandidater (NJ: 6). Könsfördelningen ska vara jämn, dvs. inom 40/60-spannet, såvida det inte finns någon särskild anledning man önskar hänvisa till, som gör att det saknas lämpliga kandidater av det underrepresenterade könet. Urvalet ska göras på basis av de kriterier som beskrivs nedan. Dekanen ansvarar för urvalet efter bedömning av förslag från prefekterna. En skriftlig motivering ska ges av hur kandidatens forskningsinriktning bidrar till fakultetens/SLU:s profil. Kandidaterna behöver inte rangordnas. För transparensens skull bör berörd fakultetsnämnd informeras om processen.
 • Rektor avgör hur många av de nominerade som går vidare till sakkunniggranskning.
 • Sakkunniggranskning utförs med hjälp av en särskilt utsedd extern beredningsgrupp. Bedömningen görs enligt de kriterier som beskrivs nedan.

Nomineringsunderlag

Underlaget ska vara skrivet på engelska om inte annat anges och innehålla följande:

 • Projekttitel och sammanfattande beskrivning av planerad forskning, max en halv A4-sida (på svenska).
 • Beskrivning av planerad forskning, samt kandidatens syn på sin roll som framtida forskningsledare, max två A4-sidor.
 • Beskrivning av hittills uppnådda vetenskapliga prestationer, max två A4-sidor. Forskaren ska här beskriva sin roll i förhållande till tidigare handledare/nuvarande forskargruppledare (självständighet).
 • Beskrivning av hur forskningen bidrar till SLU:s profil, max en A4-sida.
 • CV, inklusive tydliga uppgifter om datum för doktorsexamen och eventuell föräldraledighet eller dylikt efter doktorsexamen, max. 3 sidor. OBS: CV-mallen här ska användas.
 • Fullständig publikationslista, om möjligt inklusive bibliometriska indikatorer (Web of Science eller Scopus).

Underlaget skickas som en samlad pdf-fil, märkt med kandidatens namn.

Underlaget från fakulteten till rektor ska också inkludera en kort skriftlig motivering med fokus på bedömning av forskningsområdets betydelse ur ett strategiskt perspektiv.

Urvalskriterier

 • Scientific publication performance (quantity and quality)
 • Ability to attract external funding
 • Other merits of the candidate (conferences, editorial, collaboration, awards, supervision of young scientists, extension/outreach activities, etc.)
 • Scientific quality and originality of the proposed research. Innovative ideas and cross- or transdisciplinary approaches should be especially noted.
 • The candidate’s independence and potential as a future research leader
 • Overall scientific excellence (merging of the first five aspects)

Dessutom bedöms:

 • Forskningsinriktningens betydelse för SLU:s möjlighet att upprätthålla högkvalitativ verksamhet inom strategiskt viktiga områden. Detta kriterium används enbart av fakultet samt rektorsgrupp.

När det gäller självständighetskriteriet (”independence”) ska bedömarna uppmärksammas på risken att kvinnliga och manliga kandidater tenderar att bedömas olika i detta avseende (se VR:s rapport ”Jämställdhetsobservationer i ett urval av VR:s beredningsgrupper 2012”).

Vid lika kvalifikationer ska underrepresenterat kön väljas. Vid det slutliga urvalet kan hänsyn också tas till bidragets mervärde för mottagaren, sett till dennas finansieringssituation.

Tidsplan för utlysningen av karriärbidrag 2020-2021

12 november 2020 
Utlysningen öppnas. Rektor inbjuder institutioner att nominera kandidater

10 december 2020 
Nomineringsförslag lämnas från prefekt till fakultet

22 januari 2021  
Nomineringsförslag lämnas från fakultet till rektor

10 februari 2021
Beslut om vilka ansökningar som ska skickas till sakkunnigbedömning

Augusti 2021 
Sakkunnigbedömningen klar

September 2021
Rektor beslutar om fördelning av karriärbidrag 2021

Hösten 2021 
Bidragen börjar utbetalas till mottagarens institution. För att undvika att överskott uppstår på institutionen det första året utbetalas ett mindre belopp  under 2021 och fullt belopp först under 2022 och 2023 Återstoden av bidraget utbetalas under 2024.


[1] VR:s regler för avräkningsbar tid tillämpas: ”Vetenskapsrådets godkända anledningar till avräkningsbar tid är föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer och studentorganisationer, plikttjänstgöring inom totalförsvaret, längre sjukdom (sjukskrivning eller vård av barn/närstående), allmäntjänstgöring (AT; max 24 månader), samt vidareutbildning/specialisttjänstgöring för kliniskt verksamma yrkeskategorier (max 24 månader). Observera att vi inte godkänner andra anställningar, arbetslöshet eller semester som avräkningsbar tid.”